AD KAVMİ

SUUDİ ARABİSTAN’DA DEV BİR İNSAN İSKELETİ BULUNDU. NORMAL İNSANLAR İSKELETİN YANINDA CÜCE GİBİ DURUYORLAR. İDDİAYA GÖRE BU İSKELET KUR’AN DA GEÇEN VE İRİLİKLERİYLE TANIMLANAN “AD KAVMİ’NE” AİT.

adkavmi1.jpg

ÂD KAVMİ

Kur’ân’da
adı geçen eski bir Arap kavmi.
adkavmi2.jpg

(Resimlerin gerçekliğini garanti edemem,bana maille geldi.)

Hz. Âdem* (a.s.) ile başlayan tevhîd mücadelesinin mâhiyeti, Kur’an-ı Kerim’de kıssalar yoluyla insanlara tebliğ edilmiştir. Esasen kıssaların nakledilmesinin sebeblerinden birisi de onlardan ibret alınmasıdır. Meydana gelen olayların sebeblerini iyi tesbit etmek ve aynı hataları tekrarlamamak esastır. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de: “Andolsun onların kıssalarını açıklamada selîm akıl sahipleri için birer ibret vardır. Bu (Kur’an) uydurulacak bir söz değildir. Ancak kendinden evvel indirilen kitap’ların tasdîki, (Dine ait) her şeyin tafsilidir” (Yusuf, 12/111) hükmü beyan buyurulmuştur. Dikkat edilirse selîm akıl sahiplerinin ibret alması ön plândadır.

Âd kavminin yaşadığı beldenin ismi Ahkâf’tır.
Müfessirler Yemen ile Umman arasındaki geniş bir beldenin, bu isimle anıldığını kaydederler.

Kur’an-ı Kerim’de: “Âd (kavmi)ne gelince: Onlar yeryüzünde haksız yere
büyüklük tasladılar ve “Kuvvetçe bizden daha güçlü kimmiş!..” dediler. Onlar kendilerini
yaratan Allah’ı -ki o, bunlardan pek kuvvetlidir- hiç düşünmediler mi? Onlar bizim mu’cizelerimizi bilerek inkâr ediyorlardı”. (el-Fussilet, 41/15) hükmü beyan buyurulmuştur. Fizikî yapıları hakkında değişik rivâyetler vardır. Fakat gerek boy, gerek fizikî güç olarak, gayet kuvvetli oldukları bilinmektedir. Hz. Âdem (a.s.)’in boyunun altmış zira (arşın) olduğu, Buhârî’de kaydedilen haberlerle sabittir. Kendisinden sonra gelen nesillerin giderek kısaldığını iddia edenler, Âd kavminin boyunun altmış ziradan aşağı olduğunu ifade etmişlerdir. Bazı müfessirler ise, Âd kavminin, boy itibariyle Hz. Âdem’den de büyük olduğu üzerinde durmuşlardır (Kurtubî, XX, 48; Buharî, Enbiyâ, I; İbn Hanbel, II, 3 1 5-325).

Hz. Hûd döneminde Âd kavminin lideri Şeddâd’tır. Temel hedefi, yeryüzündeki bütün insanları kendisine boyun eğdirmektir.
Heykeller çevresinde geliştirdiği siyâsî yorumlarla, zorbalığı ve kan dökmeyi meşrû gösterme gayretinde olmuştur. (eş-Şuarâ, 26/130; Hûd, 11/59). Bu lider Hz. Hûd (a.s.)’un tebliğine muhatap olmuştur. Fakat gerek kendisi, gerek kavmi, vahye karşı, heykellerine (putlarına) ön planda yer veren mevcut siyâsî yapıyı savunmuştur. Nitekim Kur’ân-ı Kerim’de: “İşte Âd kavmi!.. Onlar Allah’ın âyetlerini bilerek inkâr ettiler. Peygamberlerine isyan ettiler. Böylece başları (liderleri) olan her zorbanın emrine uyup gittiler. Onlar bu dünyada da, kıyâmet gününde de lânet cezasına tâbi tutuldular” (Hûd, 11/59-60) hükmü beyan buyurulmuştur.

İnsanlara kuvvetle ve silâhla gâlip gelen zorbalara boyun eğmek bir zillettir. Nitekim Âd kavmi heykel’lere izâfe edilen siyâsî teorilere ve zorbalara boyun eğdiği için, lânetlenmiştir. Esasen İslâm’ın dışındaki bütün sistemler temelde zulme* ve zorbalığa dayanırlar.

Âd kavmi, gerek siyâsî, gerek ekonomik açıdan büyük bir güçtü!.. “Bağ-ı
İrem” diye anılan; muhteşem sarayların süslediği büyük bir şehir, dillere destan olmuştu!..

Kur’an-ı Kerim’de: “Ey Muhammed, Rabbinin, ülkelerde benzeri yaratılmayan, sütunlara (büyük saraylara) sahip İrem şehrinde yaşayan Âd kavmine ne yaptığını görmedin mi?” (el-Fecr, 89/6-8) denilmek suretiyle, bu mahiyet meydana konulmuştur. Fakat heykellere (putlara) tapan Âd kavmi, zorbalıkta ve zulümde de şöhret sahibiydi!.. Yeryüzünde kendilerinden daha güçlü hiçbir şeyin bulunmadığına inanmışlardı. Kendi içlerinden Hz. Hûd* (a.s.)’a peygamberlik görevi verildiğinde, büyük bir mücadele başladı. Akılları ve bilimsel teorileri, zorbaların safında yer almak gerektiğini esas alıyordu. Şimdi bu mücadeleyi Kur’an-ı Kerim’i esas alarak özetleyelim:
“Hani kardeşleri Hûd onlara: “Allah’dan korkmaz mısınız?” demişti. “Şüphesiz ben size
gönderilmiş, emin bir peygamberim. Artık Allah’tan korkun ve bana itaat* edin. Sizden buna karşılık hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükâfatım âlemlerin Rabbinden başkasına aid değildir. Siz her yüksek yerde bir âlâmet (saray, kule) bina edip, eğlenir misiniz? Tutup yakaladığınız vakit,zorbalar gibi yakalar mısınız? Artık Allah’tan korkun ve bana itaat edin. Size bilip durduğunuz şeylerden (nimetlerde) yardım eden, size davarlar, oğullar, bağlar, ırmaklar ihsan eden Allah’tan sakının. Ben cidden üstünüze gelecek büyük bir günün azâbından korkuyorum.” (eş-Şuarâ, 26/124-135)

Bu tebliğ karşısında Âd kavminin ileri gelenleri, ulusal çıkarlarını bahane ederek, iftira kampanyasını başlatırlar.

“(Âd) kavminin ileri gelenlerinden kâfir bir cemâat de: “Biz seni muhakkak bir beyinsizlik içinde görüyoruz. Seni muhakkak yalancılardan sayıyoruz” dedi. (Bunun üzerine Hûd) “Ey kavmim” dedi. Bende hiç beyinsizlik yoktur. Fakat ben âlemlerin Rabbi tarafından (gönderilmiş) bir peygamberim. Size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ediyorum. Ben sizin emin bir hayırhahınızım. Size o korkunç âkıbeti haber vermek için içinizden bir kimse (vasıtasıyla) Rabbinizden size bir ihtar gelmesi tuhafınıza mı gitti? Düşünün ki o, sizi Nûh kavminden sonra hükümdarlar yaptı, size yaratılışta onlardan ziyâde boy-pos (ve kuvvet) verdi. O halde Allah’ın nimetlerini unutmayıp hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz.” (el-A’raf, 7/66-69).

Şeddâd’ın çevresinde yer alan politik güçler, Hûd (a.s.)’un tebliğine engel olabilmek için, değişik yöntemlere başvuruyorlardı:

“Dediler ki: “Sen bize yalnız Allah’a kulluk* etmemiz, atalarımızın ibâdet etmekte olduklarını bırakmamız için mi geldin? O halde sıddıklardan (doğru sözlülerden) isen bizi tehdit etmekte olduğun şeyi (azâbı) getir bize!..” (el-A’raf, 7/70).

” Bize, bizi ilâhlarımızdan (heykellerimizden, putlarımızdan) alıkoymak için mi geldin? Doğru sözlülerden isen, bizi tehdit ettiğin şeyi başımıza getir.” (el-Ahkâf, 46/22).

“Dediler ki: “Ey Hûd!.. Sen bize açık bir mûcize* getirmedin. Biz de senin sözünle tanrılarımızı (heykellerimizi, putlarımızı) bırakmayız. Senin söylediklerine inanıcılar da değiliz. Biz: “Tanrılarımızdan bazıları seni fenâ çarpmış ” (demekten) başka bir şey söylemeyiz.” (Hûd, 11/53-54).

Hûd (a.s.)’un tebliği* karşısında iyiden iyiye hırçınlaşan Âd kavmi, heykellerinin kendilerini koruyacaklarından oldukça emin görünüyordu. Hâkimiyetin kayıtsız-şartsız kendilerine ait olduğu iddiasına iman etmişlerdi. Bu hâkimiyetlerini, heykellerinin ifâde ettiği ideolojileri sayesinde sürdürdüklerini kabul ediyorlardı. Sürekli olarak;

“Biz azâ…ba uğratılacak da değiliz” (eş-Şuara, 26/138) diyerek kendi kendilerini ikna etme yoluna gidiyorlardı. Hûd (a.s.)’un tebliğini kabul eden müminlere, işkence etmekten asla çekinmeyen ve zindanlarda çürütmeyi hedef alan Âd kavmi alay ederek: “Haydi tehdit ettiğin azâbı getir” sloganına sarılmıştı!.. Kısa bir süre sonra azâbın belirtileri görüldü. Akarsular kurumaya, yeşillikler sararmaya başladı. Ünlü İrem bağları birer birer yok oluyordu. Kuraklık etrafı kasıp kavuruyordu. O yiğit yapılı, güçlü kuvvetli insanlar bir yudum suya, bir dilim ekmeğe muhtaç hale gelmişlerdi. Bu noktada Hûd (a.s.) yeniden tebliği denedi ve;

“Eğer şimdi yüz çevirirseniz (ne diyeyim). Ben size ne ile gönderilmişsem, işte onu tebliğ ettim. Rabbim sizin yerinize diğer bir kavmi getirir de, ona (Allahü Teâlâ ‘ya) hiçbir şeyle zarar veremezsiniz. Şüphesiz ki benim Rabbim her şeyi koruyandır” (Hûd, 11/57) dedi.

Âd kavminin Şeddâd ve çevresinin geliştirdiği ideolojiyle beyni yıkanmıştı!.. Heykellerinin izinden ayrılmıyorlardı. Belirli bir süre sonra her zaman yağmur getiren bulutların geldiği yönde bir bulut gördüler, sevindiler. Çünkü kuraklığı “tabiat kanunlarıyla” açıklama âdetleri vardı. Bunun “Allahü Teâlâ (c.c.)’nın bir ihtarı” olduğunu kabule yanaşmıyorlardı. Şimdi hadisenin cereyan ediş şeklini Kur’an-ı Kerim’den öğrenelim:

“Artık onu (azâbı) vâdilerine doğru gelen bir bulut halinde görmüşlerdi.
Dediler ki: “Bu bize yağmur verici bir buluttur.” (Hûd) “Hayır” (dedi) bu çarçabucak gelmesini talep ettiğiniz (bu hususa beni sıkıştırdığınız) şeydir. Bir rüzgârdır ki, onda elem verici bir azâb vardır. O (Rüzgâr) Rabbimin emriyle her şeyi helâk edecektir.” (el-Ahkâf, 46/24-28).

İnkârcı Nûh kavmi tufan sonucu helâk edilmişti!.. Âd kavmi ise, korkunç bir rüzgârla, şirk’in ve zulmün cezasını bu dünyada gördü:

“Âd kavmi (Peygamberleri Hûd’u) yalanladı. İşte benim azâbım (ve bundan evvel) tehditlerim nice imiş (düşünün). Çünkü biz (haklarında) uğursuz ve (uğursuzluğu) sürekli bir günde onların üstüne çok gürültülü bir fırtına gönderdik. (Öyle bir fırtına) ki, insanları, sanki onlar köklerinden sökülmüş hurma kütükleri imiş gibi tâ temelinden kopar(ıp, helâke) uğratıyordu” (el-Kamer, 54/18-20).

Bu azâb sırasında Hz. Hûd (a.s.) ve beraberinde bulunan müminlerin durumu ne olmuştu? Bunu da Kur’an-ı Kerim’den öğreniyoruz:

“Hûd’u ve beraberindeki iman edenleri rahmetimizle kurtardık. ” (el-Âraf, 7/22).

Âd kavminin durumu, bütün insanlara büyük bir ibrettir.
Politik ve ekonomik güçlerine güvenerek şirki ve zulmü yaymak için gayret sarfeden, bütün müstekbir’lerin zaferleri geçicidir!.. Elbette azâbın en şiddetlisine şahid olacaklardır. Kısacık dünya hayatı için zorbalara boyun eğen ve şirkin hâkimiyetine râzı olanlar Âd kavmini asla unutmamalıdırlar.

Yusuf KERİMOĞLU  yazı: yesilyol.net

Resimler bana slayt olarak maille geldi.

Reklamlar

165 Responses to AD KAVMİ

 1. enigma dedi ki:

  resimlerin gerçek olmadığı kanıtlandı..
  selam ve dua ile..

  • AHMET dedi ki:

   kardesim eger montaj olsa ıdıkı degıl kuranda neden yer alsın eger bunu amerkan bırı montajladıysa adamlar kuranı arastırmıslar bırseyler bulmuslar kı montaj yapmıslar kı montaj degl dır emınım lut kavmı hud kavmı nuh kavmı vb kavımler Allaha karsı geldıklerı ıcın helak olmuslardır

   • Tonguc dedi ki:

    Merhaba; resimlerin montaj olmasi yazanlarin yanlis olduguna kanit degildir. Kur’an’da resimlerden soz de edilmiyor kaldi ki. Resimlerin montaj olduguna ben de inaniyorum. Cunku bu kadar olagan disi birsey – olagan disilik zaman ve mekan algisi icindedir – sadece bu resimler ile sinirli kalmazdi…

 2. Kripteks dedi ki:

  Resimlerin altında da yazdığı gibi resimler worth1000.com adlı fotomontaj resimlerin yayınladığı siteden alınmıştır. worth1000.com yazan tüm resimler fotomontajdır.

 3. ferhat dedi ki:

  ibret almak istiyene bu yeter

 4. ezgi dimen dedi ki:

  ben gelecekteki mesleğim için zemin hazırlarken yzrdımlarnız çok oldu gerek yazılarınızla gerek tavsiyelerinzle:) ama lütfen “KAYIP KENTLER” kitabının yayınevini mail ime gönderin
  Saygılarımla…

  Ezgi Dimen

 5. umut ceylan dedi ki:

  bence bu doğru bana bi kitap da da göstermişdi hocalarım.

 6. mustafa demirel dedi ki:

  bu resim tamamiyle gerçek olduğuna inanıyorum Bu inanç meselesi
  nasıl fotomotaj olabilirki

 7. tugrul dedi ki:

  evet ibret alınması gereken milyonlarca şeyden biri belkide milyarlarca demeliydim. aarkadaşım emeğin için teşekkür ederim güzel bilgiler kolay gelsin

 8. Eralp dedi ki:

  bu günlerde bu tür kanitlari ABD hep -fotomontajmis- deyip halka saklamaya calisiyorlar, ama ben bu fotograflarin gercek olduguna kalpten inaniyorum…

 9. hakan dedi ki:

  bence bu doğru. neden derseniz bu ad kavmi kuran-ı kerimde de yer almıştır.

 10. incivezli2867 dedi ki:

  bu dev insanları suudi arabistan da gaz araştırması yaparkrn bulmuşlar.bence doru arkadaşlar. neden derseniz bu ad kavmi doru. kuranı kerimde de geçiyor.bu dev insanlar insanlara zulm edince allah bunları yok etmiş.nerden biliyonuz belki mısır piramitlerini de bunlar yapmış olabilir.

 11. kadir dedi ki:

  bu dev artık insan mı neyse de bunlar insanlara zulm edince allah bunları cezalandırıp öldürmüş.

 12. yavuz dedi ki:

  yazıyı ve resimleri begendim bence tamamen gercek ama kafama bir konu takıldı acaba at kavminde yaşayan dev insanlarla mısır piramitleri arsında bi bag olabilirmi

 13. puhauauha dedi ki:

  ah benim zavallı insancıklarım…nede çabuk inanırsınız be yaw..herşeyi dine bağlar ama her haltı yerisiniz…ah kardeşlerim açın şu akıllarınızı beyinlerinizi bilgiyle doldurun..şey bide yavuz arkadaşın bağıda mükemmel bişey..at kavmiyle! piramitler arasında bağ kurmuş buda türk gencinin zekasını gösteriyo..ürperdim valla nediyim…

  • APTAL insan sen ateist olabilirsin burada Kuran dan ayetlerle bir şeyler ortaya koymaya çalışmışlar tabi bunları Alman Hans yada Amerikalı Coni söylemediği için sana inandırıcı gelmiyordur sen şimdi insanlara yıllarca yutturulan piramitler uzaylılar tarafından yapıldı safsatasına da inanıyorsundur. Bir de geri zekalı insan İslam dini ayrı bir şeydir buna inanıp onları yapmak yada ona aykırı şeyler yapmak çok ayrıdır onların da senden bir farkı yok Nankör Riyakar Kör insanlarsınız, sen daha arasındaki farkı bile ayıramayacak kadar beynin küçükken Yavuz arkadaşımızın söylediğiyle dalga geçme cür’etinde bulunuyorsun bence onun söylediği o çakma bilim adamlarınkinden daha mantıklı neden olmasın….

 14. allisse dedi ki:

  asıl zavallı insancıklar sen ve senin gibi insanlardır.Türk gencinin zekası diye küçümsediğin şey varya…o hiç değilse düşünüyor.Ve ”Ad kavmi”ne ”At kavmi” demiyor….yaw gibi kelimeler kullanan birisinin engin bir kültüre sahip oldugunu şahsen ben düşünmüyorum.Darwin teorisine inanırsınız ama buna inanmazsınız…ilginç!!
  bütün bunların dogru oldugunu yakında anlaşılacaktır.Ve evet herşey ;bu dünyada olmuş, olacak herşey dinle, inançlarla ilgilidir….
  bütün ülkeler , bütün milletler ve bütün liderler neye inanıyorsa bu dünya öyle şekillenir
  dogru yada yanlış herşey inanç üstüne kurulmuştur
  neye inanırsa inansın insanların inancıyla dalga geçmek ve bunu hafife almak yapılacak en büyük hatadır…
  bütün bunları anlayamamış,düşünemeyen bir gençte beni ürpertti…

 15. celal dedi ki:

  merak ettiğim bir konuda aydınlatmış oldunuz.teşekkür ederim.

 16. mete han dedi ki:

  çok enteresan buluş,yalnız kur’anda bu kavmin geçtiğini biliyorum…

 17. zehra dedi ki:

  inanılacak gibi değil ya çok büyük biz ise biniciğiz hayret ediyorum valla daha önce böyle bişey görmedim

 18. veysel dedi ki:

  eden bulur demişler ya ben buna derimm cezalarını bulmuşlar

 19. veysel tanış dedi ki:

  böyle bir yaratık görmedim daha dogrusu insanla nesil küçülüyor diyorlarmış dogruymuşşş…

 20. bds dedi ki:

  Bu, araştırdığım bir kavim.Duyarlılığınız için teşekkürler.sizler gibi gençlerin olması umut verici.Ugruna bir çok araştırma yapılmış gelişmişliği ve kayboluşu ile ünlü Atlantis ile ad kavminin baglantısı var mıdır? Bu konudaki düşüncelerinize ve araştırmalarınıza ihtiyacım var.Sevgiler

 21. bds dedi ki:

  Konuyla ilgilenenler bds__@hotmail.com adresinden düşünce ve araştırmalarınızı beklyorum.

 22. enes dedi ki:

  çoooooooooooooooooooook müthiş bişiy bunlarrrrrrrrrrr SÜPER

 23. bahri dedi ki:

  selamlar.bu fotolara inan ve ya inanma ama asla bu konularda tartışmaya girmeyelim.en doğrusunu yüce allah bilir,evet bu kavim kur,anda geçiyor onların bizden çok daha güçlü ve çok daha iri bir yapıya sahip olduklarını kur,an haber veriyor,yüce rabbim onları helak etmeden önce ruhul kuddüs tarafından peygamberlerine haber verilmiş,ama onlar şöyle demiş,gerçekten biz mi helak olacağız bizden daha güçlü yoktur ve bize kimse güç yetiremez demişler,ve rabbim emrini vermiş,bir çalı çırpı gibi sönüvermişler,çok şerefli yüce kur,anı kerim.

 24. mustafa dedi ki:

  Arkadaşlar; bu tür görüntü ve bilgilere inanmayan arkadaşlara roman ve makale gibi yazınsal ürünlere gösterdikleri ilgi ve güveni Kur’an-ı Kerim’e de göstermelerini rica ediyorum. Hayatta aradıkları ( hatta aramadıkları) soruların cevaplarını O mucizede bulacaklardır.

 25. Esedullah dedi ki:

  resimler gerçek veya değil onu bilemiyorum. ama altta yazan yazıya şehadet ederim ki gerçek. Allah bizi affeylesin.inş. bizde helak olmayanlardan oluruz.

 26. Esedullah dedi ki:

  zaten resimlerin hiç bir önemi yok. niçin bir mucize bekliyormuş gibi hareket ediyoruzki.asıl mucize elimizde KURAN-I KERİM varken kendimizi kandırmayalım. helak olanlar gibi birşeyler beklemeye gerek yok. rehber var akıl var daha ne isteyebilirizki.

 27. betül kahraman dedi ki:

  Bu fotoğrafların doğru olmadığı belli;çünkü bunlar gerçek olmuş olsaydı dünya çoktan sarsılmış olurdu.Fakat bilinen bir gerçek var o da AD kavminin gerçekten işledikleri günahlardan dolayı helak olmalarıdır.gerçi ben fotoğrafları görünce ürperdim;ama montaj olduklarına inanıyorum.

 28. med dedi ki:

  Bu resimler montaj olsa da çoğu insan için AD KAVMİ hakkında bilgi edinmesine vesile olmuştur. Amaç ne olursa olsun olaya iyi tarafından bakmak gerekir diye düşünüyorum.diğer kavimlerin helakını okumanızı tavsiye ederim.Kaynak:KUR’AN-I KERİM .İyi araştırmalar

 29. Ali dedi ki:

  Kuran-ı Kerim de Allah CC herşeyi apaçık olayları bildiriyor. Ama şu anda ilim ve teknoloji bile bunu ispat ederken bir kısım beynini çalıştırmayanlar bu anlatılanlara yalan deme gafletine düşebiliyor. Şu anda toplumda ad kavminden daha beter insanlarda var etrafımızda. Son kitap Kuran-ı Kerim mealini ömrümüzde bir defada olsun okuyalım.

 30. sercan dedi ki:

  bu tür resimlerse beni ekleyin msn_cocuk2@hotmail.com

 31. . dedi ki:

  selamun aleyküm size ulaşabileceğimiz bir mail hotmail adresi vermenizi önemle rica ederim.

 32. higon1981 dedi ki:

  BENCE COK DOĞRU KURANDA bı cok ılgınc seyler olduğu kesın bızım bıle zor ınandımız hatta ınanamadımız bı cok sıra dısı seyler var HZ ADEME KADAR INSANLAR BICOK DEĞİŞİK SEKILLERDE CIKMISLARDIR YER YUZUNDE …INANMAMIZ GEREKEN TEK SEY YARATICININ VARLIĞI VE ISDEDIĞI SEKILDE YARATA BILME OZELLI YANI GOZLE GORMEDINIZ SEYE INANMAYIN PEKI DAHA ONCELRI NERELEDEYDI BUNLAR NEDEN BIZLER DERSLERDE GORMUYORUZ HİKMET AY—İZMİR

 33. pusat dedi ki:

  evet ilk insanlarin boyu uzunmus kurandada geciyor bu ama bu resmin fotomontaj oldugu dogrulandi hatta iskeletsiz fotorafta mevcut internette keske gercek olsaydi

 34. YASAR KAYA dedi ki:

  BU RESIMLERIN GERCEKLE ILGISI YOK FOTO MONTAJDIR RESIMLERIN UZERINDE http://WWW.WORTH1000.COM ADRESI VARDIR BU SITE BIR FOTO MONTAJ GALERI SITESIDIR .RESIMLE VEYA FOTOMONTAJLA ILGILENEN ARKADASLAR BU SITEYE GIRERSE BU RESIMLERIN GERCEK DISI OLDUGUNU
  KENDILERIDE ANLARLAR .MALESEF BAZI KISILER BU TUR MONTAJ RESIMLERI
  KULLANARAK INSANLARI BASKA YONLERE CEKMEK VEYA YANLIS BILGILER VEREREK ONLARIN KAFASINI KARISTIRIYORLAR.O YUZDEN BIR SEYE HEMEN INANMAK YERINE ARASTIRIN ONDAN SONRA KARAR VERIN DOGRULUGUNA.

  • ASLAN61 dedi ki:

   SLM ARKADAŞIM DOGRU SÖYLÜYOR OLABIŞIRSIN AMA ŞUNUDA UNUTMAMAK GEREKIR . ISTANBUL PAŞABAHCEDE HZ YUŞA PEYGAMBERIN MEZARI 10 METRE CIVARINDA DEMEKKI ÖYLE BİR KAVIM BİRZAMANLAR VARMIŞ VEDE YAŞAMIŞ YOLUNUZ DÜŞERSE YUŞA PEYGAMBERIN MEZARINI BİR ZIYARET EDIN VE KARARINIZI ONDAN SONRA VERIN SAYGILAR

 35. godofwar dedi ki:

  Beyler alisse süper konustu tbrk etmek lzm :D
  konuya dönelim ben bu resimlere ilk baktıım doruya doru palavra gibi geldi ama işe kutsal kitabımızı girince ne olursa olsun onunla ilgili herhangi zıt bir yorum yapmam yapamam

 36. hilal dedi ki:

  ya bişey sorabilirmiyim.. ben seyi anlamıyorum… şimdi ilk insanlar hz adem ve hz havva. bu iskelet daha eskiye dayanıo… e ilk yaratılan insanların tezini çürütüo bu iskelet… ya kusura bakmayınn mrakımdan soruorm.. kafam karıştı aydınlatırsanız sevinirim bilen vrsa tabi…

 37. hilal dedi ki:

  arkadaslar oğrendimm kafatası gercek iskelet montajmış:) kafaya uyarlamışlar gercekçi olsun die…. bu arada hala sorumun cvpını alamadımmmm….

 38. devran dedi ki:

  arkadaslar bu foto sahte uydurmaca,dikkat ederseniz ilk fotografda (sözde)mühendis iskeletin anlina dokunuyor ve o kadarda aralarinda bir normal insan boyu kadar fark yok iyice inceleyin.ikince fotografda ise (sözde)kazi calismalarindaki iskeletin basinda kazi yapan ile iskelet kafatasi ile normal insanin arasindaki farka bakin..ben dogrusu bunlara inanmak isterim ama böyle basit seylere deyil.neyse genede sizin inanciniza saygim var,saygilarimla

 39. mehmet dedi ki:

  bunlar gercek mi yaw:s:s:s bilne varsa mehmet_mc_32@hotmail.com eklyip yardımcı olun 1!! plzz

 40. arapkızıyasemin dedi ki:

  allah bizi daha kötülerinden korusun yarabbi dualrımızı kabul et…….
  inanmayanlara gelince onlar ancak kendini kandrırırlar…Allah c.c o kadar yüce o kadar buyuk ki onun herseye gucu yeter…..buna rağmen o ftomontajdır böle bişi nasıl olur dunya yıkılırdı dşyenleri Allah onların gunahlarını afffetsin……gercek yada değil ama ortada öle bişi varki inkar edilemez…allah birdir ve muhammed(s.a.v) onun kulu ve elçisidir……bielnden Allah razı olsun bilmeyenin gunahlrını affetsin…
  darwin konusuna gelince onun kitabını okuyan varsa bilir adam o kadar arastrma yapıyo bakıyokı ki hayvanlardaki vucut adaptasyonları insanlardan daha gelişmiş o zman hayvanlar insanlardan üremiş dedi böle bişi olmayacağına göre geriya tek bişi kalıyo oda Allahın varlığı….o bunu biliyo ama kabul etmiyooo devamını okuyan aklı olan ibret alsın çabuk tövbe etsin

 41. selin dedi ki:

  bence fotoğraflar gerçek.Bana,’ hocam bunlar allahından bulmuşlar’ demişti.bende buna inanıyorum.

 42. selin dedi ki:

  demekki önceki insanlar böyleymiş.nesil gittikçe küçülüyo.

 43. ewwwa dedi ki:

  ya ne acayip bir resim alpaslanda ole diyor ülücü gençtir kendisi dinine önem veriyor

 44. zülkarneyn dedi ki:

  Ben ınanın çok korkuyorum boyle gecmişte helak edilen bir dolu kavım var Sayın kardeşim bolesine bir site hazırladığın için ALLAH senden razı olsun benim görüşüm sadece su oncelikle benım dunyaya bakıs acımı yanı Onu asla ortak kosmayacağımın bir kanıtı olarak sunları soleyeceğim ALLAHU TEALAA bana 999999güneşi bir anda yutturandır evet doru yazdım 999999Güneş evet çunki Onun ilminden hiçkimde hiçbirşey kavrayamaz AYETELKURSİ Onu asla ortak kosmayacağım herkes her İnsan hakettiği gibi yasar ama suda varki ahir zaman dilimleri içindeyiz AllahuTealaa butun İnsanlara ve Cinlere merhamet etsin !!! Meğer o beyinsiz ALLAH hakkında yanlıs lakırdı ediyormus _şeytan butun işlerini susleyerek vede parlatarak kullara sunar Kandiliniz Mubarek olsun vessalatüvesselam

 45. muhammet dedi ki:

  bence bu doğru olabilir çünkü bu olay kuran-ı kerim e girmisse bunun yalan olma olasılığı yoktur.bu olaylar ibret alınacak olaydır.hem hz.yuşa aleyhisselamın kabri
  nin boyuda 17 m. orada da böyle bir şey olabilir.Allah u teala zaten mucizeler yaratmıştırki ibret alalım.biz bunu fotomontaj falan dersek buna inanmassak kim bunlara inanacak bütün hayrın ve şerrin allah tan geldiğini bilmeliyizki o zaman bunlara inanalım

 46. Erdinch Bulgarisran dedi ki:

  :)vay be dushuncelerinizi beyendim….Ben sadece ALLahu ALim diyeyim!:)ister dogru ister yanlish olsun ibret almamiz en onemlisi!

 47. Erdinch Bulgarisran dedi ki:

  Eyyy ALLahm Turk gencinden bahsetmish zavallinin biri…Eyy dostum o saksini sallada ichindeki kurtlar olsun de chichek yetishsin….senin adina utandim aaa….

 48. İRFAN dedi ki:

  arkadaşlar bu konu dğrudur babamda bana köyde iken topraktan leğen büyüklüğünde kafa tası bulduğunu söylemişti yıllar önce 6,7 mt boylarında bu insanlar; incelerseniz kitapları ad kavmini göreceksiniz babam da köyde toprak altında bulmuş inanın gerçek,

 49. remindsaros dedi ki:

  1947 yıllında, Ölü Denize yakın Kumran mağrasında bulunan rulo yazıtlar, İbrani kutsal edebiyatın en eski örneklerini oluşturur. Bulunan bir yazıta göre Nuh farklı bir fiziğe sahipti. Öyle ki, babası Lamek onun kendi oğlu olduğunu karısı Bartenoş’un yemin ve ısrarlarına rağmen inanmamıştı. Nuh’un “Bakıcılar, Kutsal Olanlar veya devler” in soyundan gelmediğini ancak meleklerden her şeyi öğrenen” büyükbabası Enok (İdris)’a danıştıktan sonra inanmıştı. (tevrat) Nuh’un oğlu Hud’tur. Babası İdristir. Hz. Hud AD kavmine gönderilimiş Cenab-ı hak tarfından başlangıçta NUH’la DNA sı değiştirilmiştir. Adem ise bizim gibidir. Şüphesiz onun gücü herşeye yeter. Ancak resimlere gelince montaj olabilir. Çünkü Cenabı Hak. Bir Ayette “onlardan bir eser veya kalıntı görebiliyormusunuz” der. Onları tamamen kavurmuş olabilir. Yani kalıntı bırakmamış olabilir.Sonuç: Devler kavmi vardır ama tamamıyla iskeletleriyle beraber yok edilmiş olabilir. Ayrıca o bölgeye zamanında meteor düştüğüde kanıtlar arasındadır.(Wabar meteoru)http://www.yaklasansaat.com/eski_kavimler/ad/adwabar.asp

 50. gecekusu0000 dedi ki:

  ben allahü tealaya ve onun meleklerine kitabına peygamberine ahiret gunune kadere hayır ve şerrin allahü tealanın yaratmasıyla olduguna ınandım öldükten sonra dirilmekte haktır ben şehadet ederimki allahü tealadan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederimki muhammet(s.a.v.) onun kulu ve peygamberidir.

 51. gecekusu0000 dedi ki:

  ben allahü tralaya ve onun meleklerine kitabına peygamberine ahiret gunune kadere ve şerrin allahü tealanın yaratması ile olduguna inandım öldükten sonra dirilmekte haktır ben şehadet ederimki allahü teala dan başka ilah ve yine sehadet ederim ki muhammet(s.a.v.) onun kulu ve peygamberidir:::..:umarım rabbimiz bizi boyle vir cezayı hak gormez ve korur:::…::(dilimizden enson cıkan kelimeler olur i.n.ş.)EŞHEDÜ EN LA İLAHE İLLALLAH VE EŞHEDÜ ENNE MUHAMMEDEN ABDÜHÜ VE RASULLÜH.kardeş cok faydalı ve uyarıcı net yapmışsın saolasın

 52. aysel dedi ki:

  valla bilmiyorum artık düşündümde böyle birşey olamaz ama eğer Alalh bunları kahredip böyle yapmışsa olabilir gerçi inanması biraz zor

 53. W€BM@StéR_Hatemi dedi ki:

  Herkesin Yorumları Gerçekten Çok İlginç ama Bunlara Tabiki Saygı Duymak
  Gerekir.

 54. samet dedi ki:

  kesinlikle gerçek

 55. ramco erdem dedi ki:

  arkadaslar resımler gercek olmayabılır ama bizim inandıgımız tek şey varki oda Hz. KUR’AN da ap acık ifade edilen kavimlerin helak olusudur. ALLAH’ın selamı rahmetı ve bereketi üzerinize olsun..

  • yalnız kurt dedi ki:

   arkadaslar buların hepsıne inanın velütfen alayn etmeyin sümerler yada başka tarih olayları buların hepsi yalan hani diyorlarki ilk insalar kıllı ve maymun şeklinde imiş peki söylüyorum sizlere hz. adem kimmiş ilk insanlar konuşmayı bilmezken habil ile kabil kimmiş ve nerden biliyorlar kimin kim olduğunu ad kavmi çok doğru ve bunlar yaşanmış şeyler lütfen saçma yorumlar yapmayın özelikle islam dini hakkında

 56. S.Ufuk TAN dedi ki:

  esselamu aleyküm , ağaçtaki mucizeyi görmek için , ağaçta Allah yazmasına ne gerek var ? mucize , ağacın kendisidir…

 57. yasemin dedi ki:

  ben bunlara inanıyorum.bana öğret menim bunlar allahlarından bulmuşlar demişti

 58. yasemin dedi ki:

  bizim sonumuz hayırlı olsun inşlh

 59. Sando dedi ki:

  Resimler belki gerçek olmayabilir ama Ad kavmi kesinlikle doğrudur ve yaşamışlardır.

 60. talha dedi ki:

  ben sitenizi hiç beyenmedi
  sad

 61. karamel dedi ki:

  ben bu fotoğrafların doğru olduuna inanmıorum ama gerçekte ad kavmi var bunu biliorum.haa bu aarada herkes düşüncesini söylemekte özgürdürbu konu da göreceli olduu için tartışmaya bile gerek yok bencee…

 62. akrep dedi ki:

  bence bunların olduguna inanıyorum Allah(c.c)hın yaptuıgı için inanıyorum.herkesin düşüncesine bu arada sygılıyım

 63. alemin kralı dedi ki:

  ben bu fotografların olduguna inanıyorum.neden eskiden insanların böy olduguna aklım ermedi.amaAllahın böyle birşey yapacagına inanıyorumçünkü Allah herşeyi yaratandır
  keşke bizde onlar gibi olsaydık ceyhandakilere selam

 64. yılmaz dedi ki:

  puhahaha denen çok bilmiş..asıl sen zavallı bi insancıksın..asıl sen biraz açmayı dene kafanı dine…çogu şeyi dine baglıyosunuz demişsin çünkü kuranı okuyup anlamaya çalışsan çogu şeyin kuranda oldugunu göreceksin zaten.

 65. qaLsiz emo dedi ki:

  bencede yıLmaZa katıLıoRum..puaahaha denen kişi bence sende kuran okuyup anlamaya çaLış.ii edeRsin..

 66. muzafffer karaca dedi ki:

  biraz yukarda bir yorum okuduk ve inanamadım bi adam bu kadar apdal olurmu önünde kur’an diye bir mucize var açıp okumamış ve her şeyi dine dayandırdıgımızı söylüyor seni yaratan kim sen bu dinin ALLA HI tarafından yaratılmadınmı seni kim yarattıysa onun mülküne çık erkeksen her şey dinle başlar ve dinle biter aklında bulunsun yoksa tezek böcüğünü yedirir adama söylemedi deme haberin olsun dost tavsiyesi
  İBRETİ ALEM AKIBET BU OLACAK AMA KÜÇÜK AMA BÜYÜK FARK ETMEZ……..

 67. esra dedi ki:

  biras ürkütücü ama küsel =)

 68. vuslatt dedi ki:

  HİÇ Bİ YORUMUN ZERRE KADAR ÖNEMİ YOK TEK GERÇEK KURAN I KERİM DİR VE ONDA YAZILANLAR …İŞ ONU OKUMAYA VE ANLAMAYA YAŞAMAYA CALIŞMAKTA …

 69. fbburaque1097 dedi ki:

  olm biri bunlar sacma biri gercek dio gidin tanrının arabaları kitabını okuyun öle gelin erich von deanicen e ait bi kitap tavsiye ederm herkese……..

 70. alemin kralı dedi ki:

  bence çok güzel bunlara inanmıyorum ama bunu bana din kültürü hocamız söylemişti ama bundan sonra inanıyorum
  bende bunun kitabını aldım
  ondan sonra inanmaya başladım

 71. istanbul İbrahim dedi ki:

  Belki bazıları diyecek bunlar montaj, belki montaj ama ilk insan hz.Adem , ALLAH u teala nın gerektiği üzere verdiği bağış boyunun göklere kadar olduğudur.
  Allah c.c hz.adem için gittiğin yollar kısalsın demiştir…

  Hz.Adem 900 ila 1200 yıl yaşamıştır.Ozamanlarda İnsan boylarının metrelerce olabilecegini bilgisi açığa cıkıyor.Bi düşünün topkapı sarayındaki o devasa kılıc mızrak yay boylarını ve agırlıklarının düşünün 2m boyunda kılıc ve agırlıgı 60 70 kilo.

  Bu konuda diyebilirsiniz ben arapca bilmiyorum nasıl ögrenebilirim size Peygamberler tarihi kitabın,ı öneririm…okuyun ve görün bunun gibi olan mucizeler i orada hem anlıyacak hemde neden ve niçin gerektiğini kavrayacaksınız.

 72. ibo dedi ki:

  çok saçma yaaaaa

 73. halit dedi ki:

  bence bu doğru çünkü piramitlride bunlar yapmış olabilir ayrıca allah herşeyi yaratır

 74. Nihat İbrahim dedi ki:

  Fotomontaj diyebilirsiniz ancak Kur-an da geçen bişey inkar edemesziniz böyle bi kaim var fotomontaj da olsa aklımıza getirdi ibret almalıyız güç Allahındır

 75. huriye dedi ki:

  bence her insan bu resimler gerçek olmasa bile kendine bir ibret alabilir

 76. esra dedi ki:

  çok korkunçlar ya ne kadar büyükler öyle ayrıca çok ilginç

 77. isimsiz dedi ki:

  selaüm aleyküm.

  Kuran-ı kerim de geçen oğlu yerine “ibrahim(a.s.) a verilen büyük kurban
  :)
  ALLAHISMARLADIK.

 78. özgür dedi ki:

  Fotomontaj olabilir. Fotoğrafın birinde adam iskeletin kulağı kadar. Diğreinde ise adam iskeletin kafasından büyük.

  Ad Kavmi ise tabiki gerçektir. Kur-an’a inananlar için gerçek.

 79. ceren dedi ki:

  valla doğru olabilir

 80. Ali dedi ki:

  Eğer bu resimler montajsa bu resimleri yapanın anasını eger bu resimler montajsa bile bile bu resimleri insanların dini inançlarında aldatmaca olarak kullananlarında sülalesini….
  Dini inanç göreceli bir kavramdır her insan istediği dini arzu ettiği nesneye varlığa inanmakda serbestir.HER KOYUN KENDİ BACAĞINDAN ASILIR.Dini inançları çıkar ve menfaat için kullanan tüm insanların allah belasını versin.Dini inancını kalben yapan insanlarında allah muradını versin her zaman başımızın üstünde verleri var.Din adına dış dünyadan kopmayıda doğru bulmuyorum bilimi teknolojiyide aramalıyız yoksa kula kulluk ederiz.Konuya gelelim AD Kavmi kuranda geçen bir kavimdir ve hep ilgimi çekmiştir.Piramitlerde öyle şayet bu insanlar devasa boyuttaysa piramitlerle bağ kurulması çok mantıklı diye düşünüyorum lakin şuana kadar hiç bir arkeolojik delil bulunmamakda. 2. Bir teorim askeriye ve hükümetler bulunan ıspatlanan herşeyi toplumla paylaşmazlar ABD 51.Bölge gibi muhakkakki bunların hepsinin bir cevabı olduğu kesin ama insan beyni sınırlı yaradılmış %4 – 5 gibi bir bölümünü kullanmakdayız beynimizin hepsini kullabilseydik şayet bize hiçbirşey mantıksız gelmezdi o zamanda bu dünya yaşanacak bi yer olurmuydu bilemem…
  SAYGILARIMLA

 81. osman dedi ki:

  gözümle görmeden inanmam ben da detaylı resimler olsa belki vidyoda olabilir ozaman daha inandırıcı olabilir

 82. osman dedi ki:

  gözümle görmeden inanmam bence detaylı resimler olsa belki vidyoda olabilir ozaman daha inandırıcı olabilir

 83. kübra dedi ki:

  bence sacma yazanlar da daha sacma neresi sacma eskıden hep boyleydı o yuzden ben ınanıyorum bole sekelere gercekten doğruu

 84. ayşen dedi ki:

  kesinlikle inanıyorum böyle bişeyin fotomontaşını niye yapsınlarki birçok kişi bundan bahsediyo ayrıca kuranı kerimde de geçiyo ve inanılmaz bişe devler resmen ya ibretlik bişey diye düşünüyorum

 85. AMİNE dedi ki:

  YA KARDEŞİM SİZ İNANMIYORSUNUZ MADEM BIRAKINDA İNANMAK İSTEYENLER İNANSIN YOK EFENDİM NEYMİŞ PALAVRA ULAN SENİN HAYATIN PALAVRA BİRDE GELMİŞ BİZE ALEMİN AKILLISIYMIŞ GİBİ AKIL VERİYORLAR BEN İNANIYORUM ÇÜNKÜ KUR’AN-I KERİM1DE GEÇİYOR BÖYLE BİR KAVMİN HELAK OLDUĞUNU ULAN BİRGÜN BİZDE AHA BÖYLE SAÇMA YORUM YAZANLAR YÜZÜNDEN HELAK OLMASSAK HİÇ ŞAŞMAM DÜNYA’NIN ÇİVİSİ ÇIKMIŞ ADAM HALA GÖZÜ KÖRMÜŞ GİBİ ‘BÖYLE BİRŞEY YOK!BUNLAR FOTOMONTAJ ‘DİYOR

  • mehmetozturk dedi ki:

   Ne kadar saftirik insanlarsınız yahu. Bunlar fotomontaj diye uyarıyorlar sitenin ismini veriyorlar hala bu iş inanç meselesi diyorsunuz. Kardeşim senin inançlarına bir şey diyen yok müslümansan ad kavminin varlığına inanacaksın tabi ki ama bu fotoğraflar FOTOMONTAJ.Bu fotoğrafların Fotomontaj olmasının senin inançlarınla ne ilgisi var. Aloo sana söylüyorum Fotomontaaaj anlamıyor musun. Müslümansan en önemli şeylerden biri her duyduğuna sazan gibi atlamayacaksın. Bidat büyük günahtır. Bak tekrar söylüyorum bunlar fotomontaj yapan bile belli yahu.

 86. serdar parlak dedi ki:

  evet hangi devlet olursa olsun din çıkmış ve zülme yapan , kendileri yeryüzünde güçlü
  olduğunu zannederler var diyorlar. ama geleçeekte israil devletine de bir azap gelse
  o zaman israil kendileri diyecekler biz napıyoruz. derler?

 87. NOGAYHAN TÜRK dedi ki:

  Ben öle gezinirken resimleri ve yorumları gördüm! Doğruluğunu isbat eden bir delilim yok yani ne vardır ne de yoktur diyebilirim! Ama bir rivayete göre tam olarak doğruluğunu bilmiyorum Hz.Adem efendimizin boyu o kadar büyükmüş ki gökteki melekleri tesbh sesini duyuyomuş! Bence her şeyin açıklaması Kuran’da vardır ilk gelen fahiy İkra yani oku demek okuyup herşeyi öğrenebiliriz!

 88. stella dedi ki:

  hay my name is stella.ommmmm no no no no.Impossible, something this

 89. ÖKKEŞ dedi ki:

  ARKADAŞIM EMEĞİNE SAĞLIK BU KONUDA BENDE BİKAÇ ARAŞTIRMA YAPIYORUM AD KAVMİ DOĞRU BU OLAYLAR ÇOK DOĞRU ALLAHIN BÜYÜK Bİ İBRET VERİCİ BİR OLAYI BİZİM BU GİBİ OLAYLARDAN İBRET ALMAMIZ GEREK PAYLAŞTINI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM EMEĞİNE SAĞLIK ÇOK SAĞOL sAyGıLaRıMlA

 90. nazlı dedi ki:

  bence güzel neresi saçma hem saçma diyenlere duyuru diyen saçma

 91. hüseyin dedi ki:

  çok ilgi çekici bir resim gerçekten büyük insanlarmış demek ki güçlü olmak zengin olmak işe yaramıyor ALLAH insanın elinden onu hiç ummadığı anda alıverir

 92. ebediyet yolcusu dedi ki:

  allah u teala kudretlidir ad kavmi gibi nice kavimler gelmiştir hepsida helak olmuştur onun için arkadaşlar önemli olan öbür dünya lütfen öbür dünya için çalışalım allaha emeanet olun

 93. zehra dedi ki:

  Kuran’ı kerimde geçiyosa kesinlikle inanırım nasıl gormeden ınanmyosun tobe haşa o zaman Allaha da ınancınız yok sızın OSMAN bey benım ınancım sonsuz buna arkadaslar hepınız Allaha emanet olun

 94. ceren dedi ki:

  ya bence gerçek deil çünkü insanın yani insanmı bilmiyorum o kadar büyük olamaz

 95. ali dedi ki:

  slm aradaşlar benim inancim yüce rapbimize daima sonsuzdur ki dünyada olan olağan üstü gücünede inanırm çünkü yaratıcımız allahütala buda bizim ibret almamız ve gerken bir görüntü ibret alalm ve allaha iman ve kur’an ile ibadet edelim rabbimiz yüceliğini ve gücünü bu şekilde görebiliz dünya bizim için bir sınavdır herşeyden ders alarak iman etmeliyzz allah bütün insanlığın günahını afetsin allaha emanet olun arkadaşlar

 96. selimörs dedi ki:

  verilen bilgiler güzel ancak yorumları okuduğumda bizim insanların cok çabuk inandıkları yanlış anlaşılmasın bende inançlı bir insanım ancak hakkaten akıl süzgecinden geçirmek lazım bazı şeyleri ve ben şunu söyleyim böyle büyük bir iskelet varmış yokmuş bu bizim için önemli deil önemli olan kuranı kerimde anlatılan ad kavmi ve benzerleri allah bir sineği misal göstermekten utanmaz ihtiyacıda yoktur aslında imanınımız sağlam olsun yeter yoksa iskelet var yada yok önemi yok.

 97. yesim dedi ki:

  benim tanıdıgım abi var o arabistanda calısıyor bu konular ona dedim oda dogru dedi kemiklerin büyüklükleri de dogruimis.

 98. SONÇE :)) dedi ki:

  bazı arkadaşlar inançsız islam dinine inanmıyor…ama ben inançlıyım.bu yayınlananlar ve anlatılanlar kuran da yer almakta??yanlız bu rasimleri ben başka yerde gördüm değişik şekilde…yukarıdaki resimde altda görülen beyaz tişörtlü adam iki resim dede var…ve duruşu aynı hiç değişikliği yok….bilmem anlata bildimmi:)

 99. özgür dedi ki:

  arkadaşlar inanın lütfen fotomantaj falan değil gerçek bunlar…

 100. ezgi dedi ki:

  bence ad kavminin allaha inanmaması çok kötüye mal olmuş

 101. şeyma dedi ki:

  bunlar bence küçük çocuklara zararlı

 102. ORXAN dedi ki:

  BU TAPINTI BIR DAHA ISBAT EDIR KI QURANI KERIM ILAHI KITABIDIR

 103. gizem dedi ki:

  gercek ama ürkütücü

 104. zapata dedi ki:

  bi türlü bi mucize bulamadınız kurdeşen oldunuz.:D sen buna inanıyosan evrimede inanmak durumunda kalıyorsun kendi kendinle çelişiyorsun.Böyle şeylere ancak gerizekalılar inanır.www.worth1000.com sitesi photoshopçuların biraraya geldiği sitedir.

 105. eens dedi ki:

  ben ce bunların hepsi doğru çünkü allah ne isderse onu yapar ve bu olay k.kerimde geçiyo ve k.kerim şimdiye kadar değişmemiştir ve değişmeyecektir

 106. ömer dedi ki:

  at kavmi doğrudur çünkü babam doğru dedi

 107. Muhammed dedi ki:

  BU RESIMLER YALAN. MILLIYET GAZETESINDE OKUMUSTUM BIR RESIM GALERISINDE TANITIM AMACLI KOYMUSLARDI. AD ve SEMUD Kavimleri Doğru ama RESIMLER YALAN!. Unutmayın 1400 YIl ve Toprakla Bulusan Hersey ÇÜRÜR, TOPRAK Olur.

 108. HAMZA dedi ki:

  BANA GORE BUTUN BUNLAR GERCEK VE HAKIKATTIR YUCE KITABIMIZ OLAN KURAN-I KERIM INSANLARIN VAROLUSUNDAN SIMDIKI ZAMANIMIZA KADAR VARDIR HIC DEGISMEMIS VE EBEDIYEN DEGISMEYECEKTIR BUNLAR KURAN-I KERIMDE YER ALIYORDA BIZLERDE BUNA INANMIYORSAK NAMKOR OLMAMIZ LAZIM O ZAMAN YERI GOK’U YERYUZUNDE YASAYAN CANLI CANSIZ TUM MAHLUKAT VE EVRENI KAINATI BIZLERI YARATAN YUCE MEVLAYADA INANMAMIS OLURUZ BEN SAHSEN INANIYORUM ALLAHA INANMAYAN AD KAVMI GIBI HATTA ONDAN DAHA BETER OLUR INANCLI OLALIM IMAN COK ONEMLIDIR ARKADASLAR…

 109. harun dedi ki:

  beni isim harun altındağ dünya suudi arab. hz.adem günü hiçbir gözü yazı olur size hepsi bakıyor etti inaniyor allah gecir olsn

 110. ciran_ dedi ki:

  Arkadaşlar Yapılan Yorumların Hemen Hemen Hepsini Okudum Kimisi Alay Ediyor Kimisi İnanıyor Kimiside Temeiz Yüreklilikle Yazıyor en Önemlisi Kuran ı Kerimde Yazıyor Bu yeterli Değilmi Kesinlikle İrilik Ve Küvcetli Olduklarından Şüphe Yoktur ALLAH’ın Kelamı Varken Başka bİr şeyi Üstün Tutmamak Gerek Rasimler Montaj Olabilir Veya Gerçekten De Ad kavmine Ait Olabilir Bu tartışılır Ama Kuran da Geçiyorsa Bunu inkar Etmemek Gerekir

 111. vedat dedi ki:

  allhahın güçü her şeye yeter onun için bir birinizi yargılamayı kesin ve bu nu hazırlayanda !!allah razı olsun

 112. Kemalettin eyüpoğlu dedi ki:

  montoj olma ihtimali yüksek.
  fakat montaj olmasa dünyada bundan bir tane olduğunu varsayarsak
  kavim tümüyle halak olduysa.
  ki tek olarak hz. Hud kalır ortaya. ozaman o iskelet hz. hud a ait olur.
  gerçi tüm bunları geçelim. herşey bir ibrettir. siz hala neyi ibret aldınzı o önemli. http://www.fikirya.com da ilgili yazımı okuyabilirsiniz. yorumla mümkün bunu çözmek

 113. Şahin Temoçin dedi ki:

  Kuran-ı Kerimde geçen ad kavmini inkar edemeyiz ve bende ad kavminin gerçektende o kadar iri olduklarına inanıyorum!!!!

 114. Dr.Mahmut Murtaza dedi ki:

  Sümerler ile alakalı olarak araştırma yapın diyorum. Kaynak isterseniz Zecharia Sitchin adında aynı zamanda Arkeolog olan ve hayatının 30 yılını Sümerlere adamış Sümerce ve Akadça’yı çözmüş olan Yahudi asıllı bir yazar vardır. Mümkün ise “12.Gezegen” ile “Enki’nin kayıp kitabı” kitaplarını okuyun.Ufkunuz gelişir.

 115. @y$£ dedi ki:

  yha bnce bu gercek cunku eskı ınsanlar ıcınn hep bızden daha uzun we fazla yasadıklarını solıodular

 116. emrah dedi ki:

  boş boş cahil cahil konusmayın. resimlerin sahte oldgnu 10 yasındaki çocuk bile anlar. aranızdan birisi bile merak edip resmin altnd ayazan siteye girmedimi. worth . com sitesi phostoshp sitesidir ve bu işin ehli olanlar hayal güçlerini tasarımları ile birleştirip siteye koyarllar. birisid emontaj deildir eminim diyor. ben ona sen sasırmıssın demek istiyorum. inanın ama kalben, yalanlara inanmayın. saygılar.

 117. yalçın karatay dedi ki:

  değerli arkadaşım yusuf kerimoğlu çalışmalarından dolayı sana sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum .zaten inanmak istemeyenler her zaman bahane bulacaktır taki o kıyameti görene kadar.ALLAH RAZI ALSUN SENDEN

 118. ali dedi ki:

  çok geriye gitmeye gerek yok en çabuktan Fatih Sultan Mehmet’in giydiği elbise zırh ve kavuğuna bakın kullanılan kılıçlra bakın Kuran’da dediği gibi ad kavmi diğer kavimlerden büyük boylu poslu yani diğer kavimler onlardan daha küçük hiçmi anlamıyorsunuz fotomontaj da ols ainancı olmayan a davul zurna az Saygılar

 119. tuğrul dedi ki:

  inanmayan kafirdir gitsin evrim teorisine inansın

 120. eyüp ensari dedi ki:

  harika bili yudum ama örenmekte ginede fayda var okuyun

 121. tolga dedi ki:

  arkdaşlar yorumların hepsini okumadım ama bu resim gerçek değil foto shop zaten resmin sol alt köşesindeki site fotoshop sitesi, ayrıca bu resim gene bi mynette 100 yılın kandırmaları diye bi konu altında çıktı,

 122. mehmet dedi ki:

  olabilir valla harika inanmak lazım yani

 123. serhat dedi ki:

  Örnek olarak sunulan resim fotomontaj Ama. dev insanların tarihte yaşadığına inanıyoruz. resmin savunulacak bir yanı yok.

 124. zeki koçal dedi ki:

  bence bu olay doğru olabılır çünkü rıvayetlere göre adem a.s,mın ın boyu 60 arşındır 60 arşıse 68 cm’dir.

 125. seda dedi ki:

  maşalah adamı geçmiş yaniiiiiiiiiiiiiiiiii!

 126. ahmet dedi ki:

  bu yazıyı taktirle karşılıyorum yazanların eline sağlık

 127. Tonguc dedi ki:

  Ben anlamadim, resimlerin gercekligi ile Kur’an’da yazanlar arasinda nasil bir bag kurabilmis bu kadar insan! Resimlerin dogruluna inanmiyorum, Kur’an’da yazanlara ise insallah inaniyorum…

 128. hicran dedi ki:

  çok etkilendim doğru olup olmadığını ALLAH’tan başka kimse bilmez

 129. serap dedi ki:

  bence böyle kavimler var mıdır?

 130. metin dedi ki:

  DÜNYA YIKILIYOR

 131. HÜSEYİN DEMİREL dedi ki:

  BENİM BİLDİĞİME GÖRE ONLARIN BOYLARI 38 METRE İMİŞ VE İLK İNSANLAR OLARAK TABİR EDİLİYORLARMIŞ PEKİ BU AD KAVMİNİ ARAŞTIRANLARA SORARIM BU İNSANLARA NE OLDU DA EVRİM GEÇİRİP BEDENEN KÜÇÜLDÜLER?

 132. yunus dedi ki:

  dünyada insanlar çoğala çoğala dünyaya sığmazlar çünkü insanlar küçele küçele dünyaya sığaabilsdinler diye
  zaman geçtikçe biz dahada küçelicez ama bunun farkında olmuyacağız peygamber zamanında insanların boyu upuzundu
  insanlar çoğala çoğala daha küçülücez bunun farkında olmuycaz herşey küçük olucak
  bunların hepsi gerçek
  kuranı kerimde yazıyo

 133. Anemon dedi ki:

  Bizden daha önce yaşamış insanların vücutlarının büyüklüğü hakkında bir fikrimiz yok. Eğer Kur’an-ı Kerim’de böyle bir şey bildiriliyorsa hepsine iman ediyoruz. Ama bu resimlerin doğru olduğunu göstermez. Kur’an-ı Kerim’i herkes okuyor ve buna göre montaj yapılmış olabilir. Eğer bu gerçek olsaydı televizyonlarda da mutlaka gösterilirdi. Bu olağanüstü bir haber.

 134. aleyna dedi ki:

  !! Bence Doqru Olabilir ;) Ama İnsan Biraz Tırsıo :(:(

 135. salih dedi ki:

  bazı insanlar vardır ki? allaha peygamberine inanmazlar kitaplarına inanmazlar yeni çıkan kitaplara inanırlar

 136. İsmail Tekin dedi ki:

  Uyanık Arap, Kuran’ı sömürü madrabazlığına bir yenisini eklemiş, külahıma anlatsın .. Nuh’un gemisi ve Ağrıdağı masalı gibi spekülatif rantiye reytingi .. Kuran’da “İri Adamlar” tabiri yok, Tevrat’taki “Nefilim Adamları”nın İrikıyım tabiri sahtekarlıkla hırsızlık (intihal) yapılmış (= 6/91 Enam).
  Ad-Kavmi ve Hud-Elçi; geçmişe değil, geleceğe yönelik Sanal Kuran Senaryosu’dur. Hud-Elçi; İnsan değil, inkar edilen Muhkem-Kuran’dır ve Putperest Araplar tarafından müteşabihe dönüştürülmüştür ki, Kuran mükellefleri Arabiler’dir, yani “Hud Kavmi”dir ve Hud-Elçi’nin Ad’ı’na istinaden “Ad Kavmi” vb “Hud Kavmi / HUDİ’ler” denilmiştir.
  “62/5 Cuma 6” ayetlerinde; Tevrat’ı inkar ettikleri için Araplar’a “Ey HUDİ’ler !” diye direkt ve Arapça seslenilmekte ve “11/53 HUD” ayetinde aynı kelimeyle bu defa “Ey Hud !” diye seslenilmektedir ki; “Ey Yahudi(ler) !” değil, “Ey Hud Elçi !” anlamı Kuran’ın Furkan Tekniği’dir.
  Rantiye amaçlı çarpık yorum ve Meal’lerle Kuran Kitabını baştan sona tahrif ettikleri için, Putperest Araplar’a isabet edecek Felaketler Hud-Elçi kanalından HUDİ’ler-Kavmi’ne önceden haber verilmiş ve onlarla dostluk yapılmaması tekrarlanarak ihtar edilmiştir ..
  Saygılarla Efendim **

 137. mavera dedi ki:

  zaten Hud Peygamber ; yaşadığı çağda zalimlere, yaptıkları kötülüğün devamlı üstün olmasının Allah’ın yaratış düzenine ve insanoğlunun yaşama düzenine aykırılığı ve yokoluş sebebiyetini (ki bu yokoluşun bir hesap gününe bağlanmasını) nakletmiş ve daha önceki uslanmayan azgınlardaki gibi – ki kendilerine Yüce Allah tarafından bahşedilen akıl kıtlığı sebebiyle – kaçınılmaz sonlarını belirtmiştir.Yüce Allah zaten insanların hepsini rasyonel ve hakikati algılayan şekilde yaratsaydı helak olmuş dönemlerdeki insanlar bugün de doğmazdı. Bkz.. putperest sheddad benzeri siyonist veya akli genleri bahşedilmemiş bozulmuş yahudiler vb.. ırkımsılar.
  Saygılarımla Efem..

 138. deli dedi ki:

  ilk emir oku kainatın kitabı kuranı. kur’an ne anlatır sadece ibadeti değil tüm evreni de kapsar o zaman biz kur anı okuyunca tüm kainatıda okumuş oluyoruz tabi anlayana .resimler sahteymiş olabilir ya gerçekse ve insanların anlaması istenmiyorsayani bizler kandırılıyoruz gerçek kuranda yazılı okuyun anlayın.

 139. Mesut dedi ki:

  bence dogru kuran kerimde 30 metre insanlarn oldugunu slyo

 140. FERDİ dedi ki:

  YAZILANLARIN YALAN OLDUĞUNU SÖYLEMİYORUZ AMA RESİMLER MONTAJ ALLLLLLLLL

  http://news.nationalgeographic.com/news/bigphotos/21432885.html

 141. beyhan yılmaz dedi ki:

  evet ad kavmı ınsanları yasamıs ve helak olmus oınsanlardır
  rabbım onlardan bahsederken onları cok uzun ınsanlar olarak yarattık der………allaha ıtaat etmedıklerı ıcınde helak edılmıstır

 142. yalnız kurt dedi ki:

  kardeşler bunların hepsi gercek duyduğuma göre bunlar hz. nuhun kavmiymiş. kimileri için yalan kimileri için gerçek bazıları diyor tanrının arabaları bazıları diyo montaj ama hepside gercek allah bizi hz. muhammed aşkına ve adına kurtarsın inşallah ve herşeye saçma yorum yapmayın özellıklede islam dini hakkında. yalnız kral

 143. elwes dedi ki:

  Arkadaşlar bu resim bir yarışma için hazırlanmış fotomontajlı resimdir bizzat orjinaliyle montajlı hali kanıtlanmıştır..

 144. murtaza dedi ki:

  bişey anlamadım… daha anlatımlı yazarsanız memnun olacam…

 145. yesim dedi ki:

  allah razı olsun tüm kalbimle inanıyorum bunlara hadi fotograf montaj olsun ama neslin giderek küçülmesinin dogrulugunu hepimiz zaten biliyoruz ki eskiden yapılan mimari yapılara şimdinin teknolojisi bile yetmiyor bunun açıklaması insanların gücünden başka ne olabilir ki ayrıca kuranı kerimde de geçtigine göre inanmamak akıl karı değildir
  rabbim ıslah etsin ne diyelim…

 146. Muhammed dedi ki:

  Bismillahirrahmanirrahim
  Ey ademoğlu uyan.Kıyametin tüyoları göz kırmakta. Kutsal kitapta helaka sebep olan günahların her türlüsü işleniyor.Allah peygamberine verdiği sözü tutuyor:Son peygamber geldikten sonra kıyamete kadar helak edilen kavim olmayacaktır.1999 dan beri dünyanın etrafını dolduran göktaşları kafirlerin gözünü korkutuyor.ümmet son 70 senesini yaşıyor.kıyamete 120 küsür sene kalmış.bunları bilenlerin sayısı az.dünya mehdiyyil muntazara ve Hz.İsa ya kilitlenmiş durumda.bu görüntülere inanmak içimden gelmiyor.Allah ın ayetlerinde şüphe yoktur.Ad kavminin güçlü ve sağlam fiziklı olması demek dev olması demek değildir ki araştırma yaparsanız kutsal kitapta geçen özelliklere sahip bir kavim bulundu. Çocukların kuvveti şu anki yetişkin kuvvetiyle eş değer. Hz. Yuşa nin mezarının uzun olması bunları kanıtlamaz.Bunun sebebi büyük olasılıkla mezarın yerinin tam tesbit edilememesinden kaynaklanıyor. Esselamun Aleykum ve Rahmetullah
  Her şeyin en iyisini Allah c.c bilir.

 147. Erdem Bilben dedi ki:

  kuran’da ayeti var acın okuyun

 148. Muhammed dedi ki:

  Ya ALLAH !
  Kardeşim Kuranı okumak yetiyorsa ben her şeyi biliyorum o zaman (biz yalnızca Rahman ın bize bildirdigini bilebiliriz). Kuran ın 6666 ayetinden hiçbirinde 30 metrelik adamlardan bahsetmez.kuranda 1-2-3-4-5-6-7-8-9-19-300 sayıları vardır.yani kuranı benim değil sizin açmanız lazım uyanın . başkasını dinlemeyin.kendiniz okuyun o kitabı hem arapçasını hem türkçesini .Keşke bilselerdi.

 149. Muhammed dedi ki:

  yanlış anlaşılmasın kitapta 30 vardır ancak 30 metrelik adamlar yoktur .12 vardır .10-11-40-50-1000-3000-5000-50000 sayıları da vardır Allah bu Kuran da hiçbir şeyi eksik bırakmamıştır.Alemlerin rabbi Allah ne yücedir!

 150. Fatih Balıkcı dedi ki:

  insanların büyüklüyü buyumuş bukadara düşmüşüz dikkat

 151. Buradaki yorumları gördükçe, ve bu resimlerin gerçek olduğuna inananları gördükçe, dine inananların gerçekten akıl sağlıklarında bir problem olduğuna kesin inanmaya başladım.internette kısa bir araştırmadan sonra resimlerin fotomontaj olduğu anlaşılıyor.

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: