ERMENİ TEHCİRİN SEBEPLERİ VE ALINAN TEDBİRLER-9

HR. SYS, 2789/36_1

Bâb-ı Âli

Hâriciye Nezâreti

Matbûât Müdüriyet‑i Umûmiyyesi

Aded

719

  

Ermeni fırak‑ı siyâsiyyesi vaziyetleri ile Ermenilik ceryânının esaslı bir surette te’mîn‑i takibi için Rusya, Romanya, Bulgaristan ile Avrupa ve Amerika’nın muhtelif mevâki‘inde Ermenice veyahut Ermeniliğe müteallık elsine‑i sâire ile intişâr eden ve ale’l-husus fırak‑ı siyasiyyenin vâsıta‑i neşr‑i efkârı bulunan ve bundan başka Paris vesair memâlik‑i ecnebiyyede herne lisan ile olursa olsun muhâlif ve muvâfık Osmalılığa müte‘allık yevmî neşrolunan gazetelerle resâil‑i mevkûtenin bilâhare lüzum görüleceklerine abone kayd olunmak üzre birer nüshasının celbi Dâhiliye Nezaret‑i Celîlesi’nden tevdi‘ buyurulan İstitlâ‘ât Müdüriyeti’nin müzekkerelerinde beyan olunduğundan mezkur gazetelerle resâ’il‑i mevkûtenin birer nüshasının irsâli zımnında ait olduğu sefârât‑ı seniyyeye teblîğât‑ı lâzime îfâsı husûsuna müsâ‘ade‑i celîle‑i cenâb‑ı nezâretpenâhîleri erzân buyurulmak bâbında emr u ferman Hazret‑i veliyyü’l emrindir.

Fî 20 Şubat 1329

Matbûât‑ı Umûmiye Müdürü Namına

Mu‘âvin

İmza

Özet

Ermenilik cereyanı ile fark-ı siyasiyesinin esaslı bir surette takibi ve Osmanlılık hakkında muhalif veya muvafık her ne dil ile olursa olsun yapılan neşriyatın temin edilerek gönderilmesi. 1914.3.5 HR.SYS 2789/36 Belge No: 1-2

kaynak: T.C. başbakanlık devlet arşivleri genel müdürlüğü


 

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: