Nüfus Ve Yerleşme-Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme

Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme

Türkiye’de Nüfus

Ülkemizdeki nüfusun sayısı ve nüfusla ilgili veriler yapılan nüfus sayımları ile elde edilir. Bu sayımlar sonucunda, toplam nüfus, nüfusun yaş gruplarına ve cinsiyete göre dağılımı, okur yazar oranı, eğitilmiş nüfus durumu, işsiz sayısı, çalışan nüfusun iş kollarına göre dağılımı, köy ve kent nüfus sayıları belirlenir.

Türkiye’de ilk düzenli nüfus sayımı 1927’de, ikinci nüfus sayımı ise 1935’te yapılmıştır. Daha sonra 5 ve 0 ile biten yıllarda nüfus sayımı yinelenmiştir. En son nüfus sayımı 1990’da yapılmış ve daha sonraki sayımların 10 yılda bir yapılması kararlaştırılmıştır.

Yıllara Göre Nüfus Sayımları ve Sonuçları

1927-1990 yılları arasında Türkiye nüfusu 43 milyon kişi artmıştır.

En düşük nüfus artış hızı (% 10,5). 1940-1945 arası dönemde görülür. Bu durumun nedeni II. Dünya savaşı koşullarıdır.

Nüfus artış hızının en fazla olduğu dönem 1955-1960 arasıdır. Nedeni sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması ve yanlış nüfus politikalarıdır.

1960-1965 arası dönemde bir önceki döneme göre nüfus artışında azalma görülür. Nedeni yurt dışına yapılan işçi göçleridir.

1985’ten itibaren nüfus artış hızında sürekli olarak azalma görülür.

Türkiye’de Doğal Nüfus Artış Hızı (Doğurganlık Hızı)

Bir yıl içinde, doğum ve ölüm sayısına bağlı nüfus artışına doğal nüfus artışı hızı ya da doğurganlık hızı denir. Doğurganlık hızı, eğitime, kültüre ve ekonomik gelişime bağlı olarak değişir.

Türkiye genelinde kırsal kesimde doğurganlık hızı fazladır.

Doğurganlığın en az olduğu bölgeler Marmara ve Kıyı Ege, en fazla olduğu bölgeler, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’dur.

Doğurganlık Hızının Sonuçları

Doğurganlığın fazla olduğu bölgelerden ve kırsal kesimlerden iş olanaklarının fazla olduğu gelişmiş bölge ve kentlere göçler olur. Göçler nedeniyle nüfusun bölgeler arası dağılım dengesi ve cinsiyet dengesi bozulur.

Doğurganlık arttıkça iç tüketim artar, hammadde kaynakları hızla tükenir, iş, eğitim, sağlık, beslenme, barınma gibi temel ihtiyaçlar karşılanamaz.

Türkiye’de Göçlerin Nedenleri

Türkiye’de 1850’den itibaren kırsal kesimden kentlere doğru hızlı bir iç göç başlamıştır. Türkiye’deki göçlerin nedenleri şunlardır.

Kırsal kesimdeki hızlı nüfus artışı

Tarım arazisinin miras yoluyla parçalanıp küçülmesi

Tarımda makineleşmenin başlamasıyla oluşan işsizlik.

Verimli tarım alanlarının azalması.

Kan davaları ve güvenlik sorunu.

Kentlerin iş, eğitim ve sağlık bakımından çekiciliği.

İç göçlerin hızla artması, bir çok sorunu da beraberinde getirmiştir.

UYARI : iç göçler sonucu nüfus, ülke sınırları içerisinde yer değiştirdiği için toplam nüfusta artma ya da eksilme olmaz. Nüfusun dağılım dengesi ve cinsiyet dengesi, bölgeden bölgeye değişir.

Türkiye’de Göçlerin Sonuçları

Kent nüfusu hızla artar
Alt yapı yetersizliği ve plansız kentleşme sorunları ortaya çıkar.
Kentlerde, ulaşım, konut, eğitim gibi alanlarda sorunlar oluşur.
Kentlerde işsizlik artar
Kentlerde güvenlik bozulur
Kırsal alandaki yatırımlar verimsiz hale gelir.

Türkiye’de Nüfus Dağılışı

Türkiye’de nüfusun dağılımında, iklim, yer şekilleri, ulaşım, tarım olanakları, endüstri, madenler gibi doğal ve ekonomik koşulların etkisi vardır. Bu koşulların elverişli olduğu yerler sık nüfuslanmıştır. Arazinin dağlık ve engebeli olduğu, tarım alanlarının az bulunduğu, önemli yolların uzağında kalan, endüstri ve ticaretin gelişmediği yerler ise seyrek nüfuslanmıştır.

Türkiye’de Nüfus Yoğunluğu

Belli bir alanda yaşayan nüfusun o alanın yüzölçümüne oranıdır. Kişi/km2 olarak gösterilir. Nüfus yoğunluğu 3 farklı biçimde ifade edilir.

Aritmetik Nüfus Yoğunluğu

Bir bölgenin veya ülkenin toplam nüfusunun bölgenin yüzölçümüne bölünmesiyle elde edilen nüfus yoğunluğudur.

Toplam Nüfus

Aritmetik Nüfus Yoğunluğu = Yüzölçümü

formülü ile hesaplanır.

Ülkemizde 1990 yılı sayımına göre km2’ye 73 kişi düşer. Alanın genişliğine ve nüfusun fazlalığına göre değişen aritmetik nüfus yoğunluğu illere ve bölgelere göre farklılık gösterir.

İllere Göre Nüfus Yoğunluğu

Aritmetik nüfus yoğunluğu en fazla olan ilimiz İstanbul, en az olan ilimiz Gümüşhane’dir. İllerin nüfus yoğunlukları turizme ve tarımsal faaliyete bağlı olarak mevsime göre değişir. Örneğin yaz mevsiminde Antalya’nın nüfusu turizm nedeniyle artarken, Adana’nın nüfusu Çukurova’ya çalışmak için gelen işçiler nedeniyle artmaktadır.

Bölgelere Göre Nüfus Yoğunluğu

Aritmetik nüfus yoğunluğu en fazla olan bölgemiz iş olanaklarının fazla olduğu Marmara, en az olan bölgemiz ise doğal ve ekonomik koşulların olumsuzluğu nedeniyle Doğu Anadolu’dur. Ayrıca bölgenin yüzölçümünün geniş olması da nüfus yoğunluğunun az olmasında etkilidir.

UYARI : Aritmetik nüfus yoğunluğu hesaplanırken Türkiye’nin gerçek alanı (814.578 km2) değil göl yüzölçümlerinin katılmadığı izdüşüm alanı (774.814 km2) dikkate alınmıştır. Türkiye’nin göl yüzölçümlerinin dikkate alındığı izdüşüm alanı ise 779.452 km2’dir.

Tarımsal Nüfus Yoğunluğu

Tarımsal nüfus yoğunluğu, tarımla geçinen nüfusun tarım alanları yüzölçümüne bölünmesiyle elde edilen nüfus yoğunluğudur.

Kırsal Nüfus

Tarımsal Nüfus Yoğunluğu = Tarım Alanları

formülü ile hesaplanır.

Tarım alanlarının az, sulama olanakları ve yağışların fazla olduğu yerlerde tarımsal nüfus yoğunluğu fazladır. Örneğin Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’da tarımsal yoğunluk 500 kişiyi bulurken, tarım arazisinin geniş olduğu İç ve Güneydoğu Anadolu ile endüstrileşme ve kentleşme oranının yüksek olduğu Marmara’da çok azdır.

Fizyolojik Nüfus Yoğunluğu

Bir ülkenin toplam nüfusunun tarım alanları yüzölçümüne bölünmesiyle elde edilen nüfus yoğunluğudur.

Toplam Nüfus

Fizyolojik Yoğunluk = Tarım Alanları

formülü ile hesaplanır.

Ülkemizde 1990 yılı sayımına göre km2’ye 197 kişi düşer. Ancak bu yoğunluk nüfusun tamamını tarımlı geçiniyor kabul ettiği için sonuçları güvenilir değildir.

Türkiye’de Nüfusun Yapısı

Nüfusun sayısı ve yoğunluğundan daha önemli olan nüfusun yapısıdır. Bu bölümde Türkiye nüfusunun yaş gruplarına dağılımı, cinsiyet özellikleri ve eğitim durumu ile etkin (çalışan) nüfusun sektörlere dağılımı incelenecektir.

Nüfusun Yaş Gruplarına ve Cinsiyete Göre Dağılımı

Nüfusun yapısını belirleyen en önemli özellik yaş grupları ve cinsiyet dağılımıdır.

Yaş Grupların Göre Dağılım

Türkiye’de toplam nüfusun %50 si 20 yaşın altındadır. Yani ülkemiz genç nüfusludur.

Nüfus artış hızı yüksektir. Bu durum temel ihtiyaçların karşılanması konusunda sorunlar yaratır.

Tüketici nüfus fazla, üretken nüfus azdır. Bu nedenle ekonomik bağımlılık oranı yüksektir.

Okul çağındaki nüfus fazladır.

Ortalama insan ömrü kısadır.

Cinsiyete Göre Dağılım

Ülkemizde kadın erkek sayıları arasında genel bir denge vardır. Nüfusun bu cinsiyet dengesi göçlerle değişir. Göç veren bölgelerde kadın sayısı, göç alan bölgelerde erkek sayısı daha fazladır. Çok göç veren iller arasında bulunan ve bu nedenle devamlı olarak kadın nüfus fazlalığı olan Rize, Trabzon, Gümüşhane ve Giresun bu konu için iyi birer örnektir.

UYARI : Türkiye, nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı ve nüfus artış hızı bakımından geri kalmış ülkelere benzer özellikler taşır.

Nüfusun Eğitim Durumu

Bir ülkenin gelişmişlik düzeyini saptarken eğitim en temel ölçüttür. Ülkemizde okur yazarlık oranı gittikçe artmakla birlikte, hala istenen düzeyde değildir. Buna bağlı olarak gazete, dergi ve kitap tüketimi gelişmiş ülkelerdeki düzeyin çok altındadır. Nüfusun, %46,1’ini ilkokul, %7,4’ünü ortaokul, %7,8’ini lise ve %3,2’sini yüksek öğrenim düzeyinde eğitim alanlar oluşturmaktadır. Hiç eğitim almamış olanlar %19,6, okula gitmemiş okuryazarlar ise % 15,9’dur. Kırsal kesimde iş gücüne duyulan ihtiyaç nedeniyle çocukların okula gönderilememesi, kız çocuklarının eğitimine önem verilmemesi ve okullaşma oranının yetersizliği eğitimin istenen düzeye gelmesini engellemektedir.

Etkin Nüfusun Sektörlere Dağılımı

1990 yılı verilerine göre etkin nüfusumuz 23,3 milyon kişidir. Bu nüfusun sektörlere dağılımı ise şöyledir. Tarım sektöründe çalışan 12 milyon 118 bin kişi etkin nüfusun %49’unu, Endüstri sektöründe çalışan 2 milyon 910 bin kişi etkin nüfusun %15,2’sini, Hizmet sektöründe çalışan 7 milyon 919 bin kişi etkin nüfusun %35,8’ini oluşturmaktadır.

Türkiye’de Yerleşmeler

Türkiye’de yerleşmeler ekonomik etkinliğe bağlı olarak ikiye ayrılır.

Sürekli Yerleşmeler

Geçici Yerleşmeler

Sürekli Yerleşmeler

Türkiye’de sürekli yerleşmeler ekonomik etkinliklerine ve idari yapılarına göre gruplandırılır.

Kent Yerleşmeleri

Kır Yerleşmeleri

Kent Yerleşmeleri

Nüfusu 10.000’in üzerinde olan, kaymakam veya vali tarafından yönetilen, iş bölümünün belirgin, tüketici nüfusun fazla, ekonomik faaliyetin endüstri, ticaret, turizm vb. olduğu yerleşim merkezleridir. Kentler, iş olanaklarının daha fazla olması nedeniyle, kırsal kesimden sürekli göç alarak büyümektedir. Buna bağlı olarak Türkiye’de hızlı bir kentleşme süreci devam etmektedir. 1990 nüfus sayımına göre toplam nüfusun 33,8 milyonu (% 59,1) kentlerde yaşamaktadır.

Kır Yerleşmeleri

Nüfusu 2000’den az olan, muhtar tarafından yönetilen, üretici nüfusun fazla olduğu, iş bölümünün belirgin olmadığı, ekonomik faaliyetin tarım ve hayvancılığa dayalı olduğu, konutlarda yapı malzemesinin doğadan temin edildiği yerleşmelerdir. Yerleşmeler arazinin yapısı ve su kaynaklarının özelliğine göre ikiye ayrılır.

Toplu Kır Yerleşmeleri

Dağınık Kır Yerleşmeleri

Toplu Kır Yerleşmeleri

Evlerin birbirine çok yakın olduğu kır yerleşmeleridir. Bu tür yerleşmelerde iklim koşulları belirleyici olmuştur. Yerleşim birimleri su kaynaklarının çevresinde toplanmıştır. İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yaygın olarak görülür.

Dağınık Kır Yerleşmeleri

Evler arasında uzaklığın fazla olduğu, geniş bir alana yayılan kır yerleşmeleridir. Bu tür yerleşmelerde arazinin engebelik durumu tarım topraklarının küçük, parçalı ve dağınık olması belirleyici olmuştur. Yağışların ve su kaynaklarının bol olması dağınık yerleşmeyi kolaylaştırmıştır. Karadeniz Bölgesi’nde dağınık yerleşme yaygındır.

Geçici Yerleşmeler

Ülkemizde kır yerleşmelerinin, ekonomik açıdan tamamlayıcısı olarak gelişmiş, ekonomik faaliyetin tarım ve hayvancılığa dayalı olduğu yerleşmelerdir. Yayla, mezra, oba, kom, ağıl gibi adlar verilen geçici yerleşmeler Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaygın olarak görülür. Ayrıca mevsimlik olarak konaklamak amacıyla gidilen yazlık siteler, dağ ve bağ evleri de geçici yerleşmelerdir.

Yayla : Yaz aylarında hayvan otlatmak veya tarımsal faaliyette bulunmak amacıyla gidilen geçici yerleşmelerdir. Yaylalar dinlenmek amacıyla gidilen yazlık sayfiye yerleri de olabilir.

Mezra : bazı ailelerin tarım alanlarının az olması, kan davaları gibi nedenlerle bulundukları sürekli yerleşmelerden ayrılıp daha uzak bir yere yerleşmesiyle oluşmuş yerleşmelerdir. Tarımsal faaliyetler hayvancılığa göre ön plandadır. Bir kaç ev ve eklentilerden oluşan mezralar zamanla sürekli yerleşme haline gelebilir. Örneğin Elazığ, Harput’un bir mezrası iken zamanla büyüyerek kent haline gelmiştir.

Oba : Daha çok göçebe hayvancılık yapan toplulukların geçici olarak yerleşip, çadır kurdukları yerleşmelerdir.

Dam : Köy ailelerinin geçici bir süre için yararlandıkları yerleşme biçimidir. Bölge köy yerleşmelerinde bir kısım aileler, birkaç aylık süre için köylerinden ayrılarak, kendi bahçe, tarla ve otlaklarındaki damlarda oturduktan sonra, tekrar köylerine dönerler.

Kom : Ekonomik faaliyetin büyük ölçüde hayvancılığa dayalı olduğu aileler veya kişiler tarafından oluşturulan geçici yerleşmelerdir.

Ağıl : Hayvanların barındığı, çevresi taş veya ahşap ile çevrili yerlere ağıl adı verilmektedir. Ağıllar zamanla nüfusun artmasına bağlı olarak sürekli yerleşme haline gelebilir. Sürü sahipleri tarafından kurulan ağıllar kış mevsiminde hayvanların korunması amacıyla kullanılır.

Türkiye’de Görülen Konut Tipleri

Dünya’nın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de konut tiplerini belirleyen temel etmen iklim koşullarıdır. Ayrıca jeolojik yapı, bitki örtüsü gibi doğa doğal koşullar da konut tiplerini belirlemektedir. Ülkemizde ekonomik ve kültürel gelişme, doğal çevrenin konut tipleri üzerindeki etkisini azaltmaktadır.

Kerpiç Evler : Kerpiç evlerde yapı malzemesi olarak killi toprak kullanılmaktadır. Killi toprak samanla karıştırılarak çamur haline getirilir, kalıplara dökülerek kurutulur. Kerpiç evler, yağışların az, iklimin kurak olduğu İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaygın olarak görülür.

Taş Evler : Arazinin dağlık olduğu, ağacın ve toprağın yeterince bulunmadığı yerlerde yaygın olan konut tipidir. Yapı malzemesi olarak kullanılan taşlar genellikle yakın çevreden karşılanır. Akdeniz’de Toros Dağları, İç Anadolu’da Nevşehir, Ürgüp Yöresi, Güneydoğu Anadolu’da Mardin Yöresi taş evlerin yaygın olduğu yerlerdir.

Ahşap Evler : İklimin nemli ormanın bol olduğu yerlerde yapı malzemesi olarak ağacın kullanıldığı konut tipidir. Bazı yörelerde ağaçla birlikte taş veya kerpiç de kullanılır. Taş evler ormanların geniş yer kapladığı Karadeniz Bölgesi’nde yaygın olarak kullanılır.

Betonarme Evler : Yapı malzemesi olarak demir, beton ve tuğlanın kullanıldığı konut tipidir. Son yıllarda kullanımı artan betonarme evler, sanayileşme nedeniyle Marmara ve Ege Bölgesi’nde yaygın olarak görülür.

kaynak: bilgidünyası E kitap

Reklamlar

173 Responses to Nüfus Ve Yerleşme-Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme

 1. OĞUZHAN TİFTİK dedi ki:

  ödev

 2. OĞUZHAN TİFTİK dedi ki:

  yollla

 3. emre dedi ki:

  thanks

 4. emre dedi ki:

  arkadaşlar bu ödevi mutlaka almam lazım. yardımcı olursanız sevinirim…

 5. fatih baba dedi ki:

  bu ödevi indirmem lazım ama yazıcıya aktaramıyorum

 6. ismailkorpe dedi ki:

  Blog bazan sağ tuşu kilitliyor. ctrl+a yaparak word’e kopyalayın, sonra oradan alın. en kolayı bu.

 7. büşra dedi ki:

  benım bu yazıları ındırmem lazım ama kopyala yapıstır yapmıyor acıl lazım ya yardım edermısınız

 8. Moni dedi ki:

  Kopyala olmuyor ama yazının üstünde sağ tuşa tıklatın ve tümünü seçe basın sonra kopyalayın:))

 9. nil dedi ki:

  yetersiz buldum

 10. tansu dedi ki:

  arkadaşlar benim bu ödevimi yapmam lazım bana yardımcı olun

 11. nazlı dedi ki:

  arkadaşlar bana nüfusun olumsuz yönleri lazım nerde bulabilirim yardımcı olursanız sevinirim

 12. büşra dedi ki:

  benim acilen nüfus dağılışını bulmam lazımmm

 13. tuba dedi ki:

  ıdare eder ama daha iyi olabilirdi

 14. aysegül dedi ki:

  ya benim dönem ödevim türkiyede ilk yerlesmeler daha ayrıntılı bilgi yokmu

 15. aysegül dedi ki:

  büsra acılmıyor yazmıssın böyle dosyalar için program indirmen lazım

  yoksa acılmaz

 16. hayriye gfb dedi ki:

  ya bu ödevler ne böyle:))

 17. hayriye gfb dedi ki:

  bulamayınca sinir oluyorummmmm!!!!!!!!!!!!!!!

 18. ŞEYDA dedi ki:

  iiii çok güzel ama bu kadar bilgi yetmez .. daha da daha da fazla bilgi yazın lütfennnn..

 19. selda dedi ki:

  yabu bılgıler yetmıoo bır suru sıtede gesıorumm bulamıorumm ılkyerleşmeler ve degişim nerden bulabılırım offf delırcemm

 20. damla dedi ki:

  ya bana yerleşme tipleri ve özellikleri lazım nie yokkkk!!

 21. alper dedi ki:

  fatih bey çok kolay aldık biz yasıcıdan notun üzerine tıkla yazdır de ok

 22. alper dedi ki:

  walla bedawa site millet size daha ne bulsun allah razı olsun hazırlayan emeği geçenlerden insanoğlu nankör işte

 23. isa dedi ki:

  bu sitede konut tiplerinibulmak mümkünmü???????????????????????

 24. yağmur dedi ki:

  aaaaahhhhhhhhhhhhh birde nüfus yoğunluğu kişi sayısını söyleseniz

 25. yağmur dedi ki:

  kötü

 26. yağmur dedi ki:

  yetersiz bence

 27. ilker dedi ki:

  yıllara göre illerin nüfusu yok mu ya????????????***

 28. sena dedi ki:

  yaa bana her bölgemizin aritmatiksel fizyolojik we tarımsal nüfus yoğınluğu lazım nerden bulabilirim yardımcı olur musunuzzzzzz????????????

 29. ecem dedi ki:

  ya arkadaslar bana gelişmiş limanlar hakkında bilig lasım ama nerden bulucam bilmom yardımcı olurmusunus.??????*

 30. melike dedi ki:

  ya daha fazla bilgi yokmu yıllık ödevimi bulamıyorum:(

 31. elif dedi ki:

  aradığım hiç bireyi bı,ulamadım çok ama çok yetersiz!!!!:(

 32. ZEYNEP dedi ki:

  ya ben dünyada nüfusu en fazla ve en az olan yerleri arıyorum ama bulamıyorum lütfen yardımcı olun

 33. cansu dedi ki:

  daha fazla ve detaylı bilgi gerekiyor yarına yetiştirmem lazm offf yaaaa :(:(
  yinede tşk

 34. mehmet dedi ki:

  tüm illerin nüfusunu istiyoruz

 35. esra dedi ki:

  ya bana türkiyedeki nüfusun bölgelere göre dağılımını gösteren bir harita lâzım bulamıyorum…

 36. esra dedi ki:

  lütfen acil…

 37. özlem dedi ki:

  yaaa ben türkıyede hızlı nüfus artışının sonucunu araştırıyorum bırısı yardım edın

 38. ESMA dedi ki:

  cinsiyete göre nüfus dağılımında erkek ve kadın oranını söylermisiniz?…

 39. derya dedi ki:

  türkiye de nüfus dağılışını etkileyen faktörler

 40. ülkü dedi ki:

  yerleşme ile ilgili aradığım bilğileri bulamıyorum.Nedeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen?

 41. deniz dedi ki:

  biraz daha bilgi olsaydı olmazmı:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(

 42. isimsiz dedi ki:

  işime yaradı tşkkürler:))

 43. sabun dedi ki:

  İllerin istatistikleri ile burada sorduğunuz pek çok veriye ve hatta daha fazlasına http://www.tuik.gov.tr adresinden erişebilirsiniz. Türkiye İstatistik Kurumu (eski adı ile Devlet İstatistik Enstitüsü) ‘nun resmi sitesidir.

 44. RapAngeLS dedi ki:

  yaşlara göre dağıLım bna Lasım yhaaa fersenisee çok aCiL

 45. KEYS dedi ki:

  Türkiyenin eyrı ayrı nüfus gösterim haritası yok mu?

 46. kubra dedi ki:

  ya lutfen turkıyede nufus ve yerlesmenin haritasini buluuuuuuunn

 47. kaan dedi ki:

  lan bunun yıllara göre nüfus dağılımı yok??????
  grafik felan olsa neyse

 48. umut dedi ki:

  aktif nüfus dönem ödevim bulamıyorumda yardımcı olursanız sevinirim

 49. tuğba dedi ki:

  çok işime yaradı hocanın gözüne girdim çok thanks:):):):):):)

 50. tuğba dedi ki:

  yaaaaa hoca haritada istiyoo yok mu yaaa

 51. duygu dedi ki:

  kır yerlesmeleri dönem ödevim

 52. duygu dedi ki:

  kır yerleşmelri hakkında dönem ödevi hazırlamam lazım yardımcı olurmusunuz

 53. hakan dedi ki:

  istanbulda tarım, sanayi, ticaret, turzm sektörlerinde çalışan kişi sayısı

 54. bilall dedi ki:

  Allaaaah razı olsuuun :):)

 55. ramses dedi ki:

  çokkkk canım sıkılıooo bende barii öderv yapımm

 56. ramses dedi ki:

  birisi varr çokk ders çalışooo toroman

 57. cemre dedi ki:

  ya bana dünyada ve türkiye dd nüfus artış hızı , nüfus pramitleri ve ekonomiye etkilerini verdiler bu ne biçim öööööddddddddddeeeeeeeeeeeeeevvvvvvvvv !!!!

 58. cemre dedi ki:

  lütfen bbana yardım edin kafayı yemek üzereyim ….

 59. cemre dedi ki:

  ya bana dünyada ve türkiye de nüfus artış hızı , nüfus pramitleri ve ekonomiye etkilerini verdiler bu ne biçim öööööddddddddddeeeeeeeeeeeeeevvvvvvvvv !!!!

 60. sewaL dedi ki:

  çok tşk. ederimm… çok işime yaradıı.. yazılanlarr fakat birazcık daha sanki ayrıntı katılabilrdii .. bizm coğrafyacı biras!!!=)
  anladınız onu !!=)

 61. salih dedi ki:

  neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeediyem faktörler nerde hı?

 62. SEREN dedi ki:

  YA BANA BİRİ YARDIMCI OLSUN DÖNEM ÖDEVİ İÇİN MARMARA BÖLGESİNİN ÇOK GÖÇ ALMASININ DOĞU ANADOLU BÖLGESİNİN ÇOK GÖÇ VERMESİNİN NEDENLERİ LAZIM LÜTFEN YARDIMCI OLUN

 63. ELİF dedi ki:

  YAAAA HERŞEY İYİ HOJ AMA ŞÖYLE TAM SAYILAR FAŞAN OLSA SANAYİİDE ÇALIŞAN FALAN TAM SÜPER OLUÇAK
  BU CADI COĞRAFYA HOCALARINA DA YARANILMIO AMA HAA:(

 64. ELİF dedi ki:

  SEREN BEN SÖLİİMM
  MEB’İN VERDİĞİ 10. SINIF COĞRAFYA KİTABI VAR YA
  İŞTE ONDA GÖÇ BÖLÜMÜNDE ANLATIO
  DÖNEM ÖDEWİ İÇİN YETMEZ AMA EK BİLİ OLUR
  BULUP BİRİNDEN YAZARSIN;)

 65. derbeder ali dedi ki:

  neyapıyım senin dönem ödevini

 66. derbeder ali dedi ki:

  aşktan bahzedin

 67. tweety dedi ki:

  site süper ödewimi direk burdan yaptım kopyala yapıştır sonrada yazdır tamamdır abi olay bittii hepböle dewam edinn:):)

 68. DEMET dedi ki:

  YILLIK ÖDEVİMİ YAPTIM BU SİTEDE ÇOK YARARLI OLDU ÇOOOOOOOOK THANKSSS

 69. ayşenur dedi ki:

  istanbulda tarımda çalışan kişi sayısı(tam olarak)kaç?

 70. ZULUK dedi ki:

  slm bunları mı ezberleyecem

 71. ZULUK dedi ki:

  MERHABA BEN ZÜLBİŞ 10-BİLİŞİMDE OKUYOM EĞER SINIF ARKADAŞLARIMDAN BİRİSİ OKURSA ONLARA SLM YAMANTÜRK TİCARET VE ANADOLU TİCARET MESLEK LİSESİNDE OKUYOM ESERTEPE YANİ BUNLARI ENİYİSİ YAZICIDAN ÇIKARTIN

 72. oguzhan çelik dedi ki:

  yıllık ödevimi yaptım bu sıte coook yararlı teşekkurler

 73. Oguzhan ÇELİK dedi ki:

  yılık odevımı yaptım bu site coook yararlı emegı ve payı gecenlere teşekkür ederım.

 74. chocolate_girl dedi ki:

  hiç güzel bi site diğil.hiç aradığım ödevleri bulamıyorum nedennnnnn???????????????????????

 75. merve dedi ki:

  arkadaşlar istanbuldaki toplam öğrenci sayısını (üniversite
  öğrencileri de dahil) bilen varmı???

 76. merve dedi ki:

  bu site çok işime yaradı teşekkürler :)

 77. merve dedi ki:

  bu site çok işime yaradı teşekkürler :).

 78. gamze dedi ki:

  ödevi çok rahat buldum saolunnn canlarım benim bu arada http://www.meskenim.com farum sitemize ve http://www.meskenim.net chat sohbet eğlence sitemize beklerizz

 79. canan dedi ki:

  istanbulda tarımda çalışan işçi sayısı kaç

 80. ossge dedi ki:

  yaa ufff istediğim hiç bi ödevi bulamıycakmıyım ben

 81. Burak Can dedi ki:

  YA BU SİTEYİİ KURAN HERKESE COK TEŞEKÜR EDİYORUM SOSYAL BİLGİLER DERSİNDEN 5 ALDIM :D

 82. canoo dedi ki:

  abii bana hata gerekiyo nüfus yoğunluğu ile ilgili

 83. canoo dedi ki:

  abi haritaa ya yanlış olmuş

 84. merve dedi ki:

  ya bana turkıye nufusunun sureklı aynı olup olmadıgı lazım ama yok

 85. hasan ışık dedi ki:

  ben türkiyede madencilik ve demir yolu ulaşımını uzun bir şekilde istiyorum

 86. yaren dedi ki:

  çok kötü hiç yardımcı olmadı

 87. mehmet dedi ki:

  emege saygimiz ssonsuzdur çok güzel bi site ve çok yararli oldu teşekkür ederim kiminlerin emegi geçtiyse

 88. oğuzhan yıldırım dedi ki:

  yaa ben neden mesken le iligi birşeyler bulamıyorum cevap istiyorum

 89. bilge dedi ki:

  kırsal yerleşim neden bu kadar kısaaa yıllık ödevim için yetersiz

 90. nesrin dedi ki:

  heralde siz bizim yazı yazmaktan akşam bile rüyamızda yazı yazmamızı görmek istiyosunuz aşk olsun bu ne ya tanzimat fermanı mı?……

 91. tomas dedi ki:

  çok teşekkür bilgileriiz için kısa da olsa uzununu biz yapalım dimi:)

 92. hakan dedi ki:

  ya daha gerekli türkiyenin nüfus yapısı nasıldır

 93. muhammet dedi ki:

  arkadaslar aradıgınızı burada bulamasanız baska sıtelere bakın daha genıs bılgıler war ben oyle yaptım…

 94. canan dedi ki:

  evt çok eksik bilgiler var offfffffffff yaaaa

 95. canan dedi ki:

  istediğim ödev değil çok kötü bana hiç yardım etmedi bu siteofffffffffffffffffff

 96. ela dedi ki:

  yha bu odevler guzel ama bn kır ve kent yerleşmelerini arıyorum yınede teşekkürler.

 97. delü memo 45 dedi ki:

  acil yapmam gerekiyordu bulduma şükür neyse okiş çokiş olcak heralde bu iş hehehe:d:d saal ınn

 98. elif y. dedi ki:

  ben dönem ödevi için marmarada iç göç ve dış göç lazım çok az bilgi var.
  grafik ile ilgili bişey yok . lütfen dönem ödevi için yardımcı olun!:) sitede az bilgi
  vaaaaarrrrrrrrr.

 99. elif dedi ki:

  sitee ççççooooookkkkkkk kötü ödevimi bulamadım siteye acilen bişeyler ekleseniz ççoookkk iiyyyii olurrrr…….

 100. serseri dedi ki:

  BÜTÜN ARKADAŞLAR HAKLI HİÇ GÜZEL SİTE DEĞİL HİÇ İŞİME YARAMIYO.HAKLISIN CANAN

 101. ömer dedi ki:

  benim ödevim için yeterli

 102. meryem dedi ki:

  site süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr olmuş diyemem

 103. meryem dedi ki:

  yinede tşk ederim bulamadım

 104. tatlı cadı dedi ki:

  ya bana istanbulun lazım hiç işime yaramadı öffffffffffffffffffff

 105. tatlı cadı dedi ki:

  ama yinede teşekkürler

 106. SeMa dedi ki:

  COK TSK EDERİM AMA BİRAZ DAHA ACIKLAYICI OLSA DAHA İİİ OLCAK COK BASARILI Bİ KADRONUZ WAR TEBRİK EDİYORUM COK İŞİME YARADI…..COK TŞK EDERİM yaaaaaaaaa…..

 107. KÜBRA dedi ki:

  B€NC€ ÇOK GÜZ€L B!R S!T€..!!!B€N!M ÇOK !$!M€ YARADI…T€$€KKÜRL€R..!!

 108. yasmin dedi ki:

  yha işime pek yaramadı ama yinede tşk::)

 109. volkan dedi ki:

  neden her konuyu ayrı bir başlık altında farklı sekilerde yayımlamıyorsunuz

 110. canı dedi ki:

  ya sız hangı lısedensınız??????????yamanturk ten mı?????????

 111. aynur dedi ki:

  ben almanyada oturuyor çok sıkıcı bir ödev bu ben hiç beğenmedi ben almanyada daha güzel okullarda okuyor şu an istanbulda ben..

 112. sanane dedi ki:

  yaa iide ben sayı istedim ne anlatmış

 113. yasemin dedi ki:

  yaa burda istediğim werilmemşki bna nufusun yaş gruplarına ğöre dağılmı ayrılımı lasım..alaka yhok nerdyse yhaw

 114. Yiğitcan dedi ki:

  Nüfusun zararı yoktur yoğun nüfusun zararları vardır.

 115. 7&8 dedi ki:

  ya ben ürgüpün nüfüsünün mevsimden mevsime değişip değişmediğini sordum ama hiç alakası yok bunun:( lütfen cevap yazın nolur.önemli ödev.ben 8-B hepinize selamım var öptm

 116. necla dedi ki:

  yha bnm aradığım şey yok

 117. elif dedi ki:

  yha aradığım ödev yok.ne biçim site boşuna girmişim
  bn bu sitenin ağzına ………………………………………

 118. ibrahim dedi ki:

  banayardımcı oln grafik istiyorum

 119. ruken dedi ki:

  ya bu ne biçim site ödevimi bulamıyorum bu site başlığındakiler olsaydı bari

 120. kanka dedi ki:

  siz nasıl bir sitesiniz hiç birşey hani grafikler

 121. fulya dedi ki:

  ne olur yardım edin yarına sosyal performans ödewim var hiç bişey bulamadım.

 122. tuğçe dedi ki:

  off bana hiç yardımcı olmadınız ki ya of bana türkiyenin nüfusunu gösteren grafikler lazım arkadaşlar bunları nerde bulabilkirim ban bir site söleyin ne olur :(:(

 123. sudenaz dedi ki:

  bunu yazsam mı yazmasam mı o kadar çok kaynak buldum ki acaba yazsam mı yazmasam mı??????????????????????????????????????????????????????

 124. berkay dedi ki:

  çok güzel

 125. sümeyye dedi ki:

  önce sağ tıklayın tümünü seçin sonra ctrl+C yapın microsoftu açın ctrl+V yapın kopyalanıyo:D

 126. merve dedi ki:

  benim bu performans ödevim

 127. memet dedi ki:

  çok güzel bir site teşekürler

 128. kjkfcbjk dedi ki:

  abicim canum benum çççççççççççççok kkkkkkkkkk uzun yazmışsın hiç 1 şey anlamdum o yuzden güzel olmamış

 129. nida geçen dedi ki:

  saol oğuzhan thanks

 130. ilarda dedi ki:

  işime çok yaradı. gayet güzell

 131. merve dedi ki:

  valla elinize sağlık yapmışsınız bişeyler ama bide bunun özetini çıkarın bi ZAMETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 132. emre dedi ki:

  yaww bu ödevi neden alddımmm

 133. yok dedi ki:

  ben hiç bir bilgi alamadım

 134. offf dedi ki:

  ıyy çok güzell

 135. şevket dedi ki:

  türkiyenin nüfusu ve özellikleri 2007 yılı bulamadım yardım edermisiniz?

 136. teoman dedi ki:

  iyi

 137. melisa dedi ki:

  ne zamandır bu konuyu arıyodum sonunda buldum

 138. Sevgi dedi ki:

  Güzel olmuş ama; benim ödeevimle hiçbir akası yok.Neden Türkiyede ki nüfusu az olan yerleri yazmadınız.Biliyosanız söyleyin bir site adı.

 139. esra dedi ki:

  Çok güzel bilgiler buldum. Siteniz çok hoşuma gitti. Biraz resimlendirirseniz daha güzel olabilir.

 140. redcrown dedi ki:

  arkadaslar kopyalamanı tek yolu ıntenet explorer sol usteki dosya sekmesine tıklamak ve ondan sonra not defteri ile aca tılamak acılan not defterinde kodla goreceksınız onları ellemeyın ondan sonra not defterının dosya sekmesıne tıklayarak farklı kaydete basın dosyanın ısmıne odev.htm yapın sonra masaustune kaydedein orda ınternet sımgelı bır dosya cıkcak sonra ona tıklatın aynı bu sıte gıbı bır sıte cıkcak ordan normal nasıl kopyalıyorsak kopyalayın(ctrl+a yada mause ıle sag tusa basıp kopyala dıye bılırsınız) kolay gelsın arkdaslar o kdar uzun bır ıslem degeıl gozunuz korkmasın :d

 141. mücahit dedi ki:

  güzelmiş ama toprak evin nerede olduğu yazmıyor

 142. mücahit dedi ki:

  toprak evin nerede olduğunu yazıverin bi zahmet

 143. memati dedi ki:

  çok teşekkürler elinize sağlık devamını bekleriz

 144. memati dedi ki:

  sağolun

 145. memati dedi ki:

  ALLAH razı olsun

 146. memati dedi ki:

  güzel olmuş

 147. memati dedi ki:

  güzel olmuş sağolun iyiymiş

 148. seda dedi ki:

  ya her şeyi koymuşunuz da tarihi nie yok !!!!!!!

 149. EMRE GS dedi ki:

  ya artık daha az yazın kolum koptu :S:S:S:S

 150. fatmanur dedi ki:

  ben hiç beğenmedim

 151. dejavu dedi ki:

  hiç güzel bir site değil.aradığım hiçbir ödev yok.

 152. trg dedi ki:

  hiç gben hiç beğenmedimüzel bir site değil.aradığım hiçbir ödev yok.ya her şeyi koymuşunuz da tarihi nie yok !!!!!!!arkadaslar kopyalamanı tek yolu ıntenet explorer sol usteki dosya sekmesine tıklamak ve ondan sonra not defteri ile aca tılamak acılan not defterinde kodla goreceksınız onları ellemeyın ondan sonra not defterının dosya sekmesıne tıklayarak farklı kaydete basın dosyanın ısmıne odev.htm yapın sonra masaustune kaydedein orda ınternet sımgelı bır dosya cıkcak sonra ona tıklatoff bana hiç yardımcı olmadınız ki ya of bana türkiyenin nüfusunu gösteren grafikler lazım arkadaşlar bunları nerde bulabilkirim ban bir site söleyin ne olur :(:(ın aynı bu sıte gıbı bır sıte cıkcak ordan normal nasıl kopyalıyorsak kopyalayın(ctrl+a yada mause ıle sag tusa basıp kopyala dıye bılırsınız) kolay gelsın arkdaslar o kdar uzun bır ıslem degeıl gozunuz korkmasın :dben hiç bir bilgi alamadım

 153. elifnaz dedi ki:

  wallahi hazırlayana tşk ederim çok güzel olmuşş…..
  bence kötü demeden önce br düşünününn..
  harikaa….

 154. tutquu dedi ki:

  bnem de acilen adana ili 2007 nüfus sayım sonuçlarını grafik olarak bulmam lazımm
  xD:(

 155. btrdcv dedi ki:

  ne bu yaaaaaaaaaaaaa doğru düzgün bişey yapın kardeşim kalabalık etmeyin ekranı

 156. simge dedi ki:

  hiç birşey tam değil ama güzel…

 157. mevlüt dedi ki:

  iyide bu yerleimelerle ilgili bişe bulamadım kent yerlesmelerine bakıyorum karsıma nufus cıkıyo tek konu bumudur ya !!!

 158. şaheser dedi ki:

  çok teşekkürler

 159. halil dedi ki:

  hiç yardımcı olmadı

 160. halil dedi ki:

  ne biçim site buuuuuuuuuuuu bişey anlatmadı bana ufffffffff

 161. dinleyinnnnn dedi ki:

  ctrl +v yapıp yeni metin belgesine yapıştırınnnnn
  oluyo

 162. selemele dedi ki:

  sizi seviyorummmmmmmmm

 163. hasan dedi ki:

  allah yazana sabır versin
  :D

 164. dilek dedi ki:

  emeği geçenlere teşekkürler gerçekten de güzel olmuş saoğlun

 165. ugur dedi ki:

  dahaçao bilgi dahaçok bilgi 3:D

 166. umt dedi ki:

  emeğine sağlık kardes ama biraz özet yazsaydın daha iyi olurdu

 167. WHİTEANGEL dedi ki:

  bana çizgi ya da sütun grafiği lazımmm çok acil (bu konuyla ilgili) lütfennnn

 168. kübra dedi ki:

  ya bnm dönem ödvim için daha fala daha fazla bilgi lazım tuik de bile bulamadım yardımcı olur musunuz lütfennnnnnnnnn

 169. ece :D dedi ki:

  ben aradıgım seyi bulamadım ve cok uzun

 170. cadı kız dedi ki:

  çok ama çok uzunnnnnnnnnnnnn hiç mantıklı birşey yok tavsiye etmem

 171. selahattin semih dedi ki:

  evet bende cadı kız burada işime yarıyacak hiçbir şey yok ama mutlaka bir siteden işime yarayacak bir şeyler bulabilirim

 172. beyzanur dedi ki:

  çk güzemıs begendım…

 173. selin dedi ki:

  lütfen 2000 yılını verin ödevde

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: