ERMENİ TEHCİRİN SEBEPLERİ VE ALINAN TEDBİRLER-33

HR. SYS, 2880/3_1
Dâhiliye Nezâreti
Emniyet i Umûmiyye Müdüriyyeti
5 Ağustos 331
Bağçecik’de Amerikalı Read(?)
Ermeni Katoliklerin ve Protestanların gönderilmemesi emrolunmuştur. Mu‘allimlerinizin avdetini me’mûl ederiz.
Peet
İzmit’de Amerikalı Karze(?)
Bağçecik mektebimizin mu‘allimlerinden Zalyan, Dragobyan ve Yakobyan efendilere söyleyiniz ki Ermeni Katolik ve Protestanlarının yerlerinde kalmaları için Dâhiliye Nezâretinden lâzım olan evâmir Ağustos 3 tarihiyle vilâyetlere teblîğ olunmuştur.
Peet
Talas’da Amerikalı Venikeat(?)
Ermeni Katoliklerin ve Protestanların gönderilmemesi emrolunmuştur
Peet
Bursa’da Amerikalı Madmuazel Alede(?)
Ermeni Katoliklerin ve Protestanların gönderilmemesi emrolunmuştur
Peet

HR. SYS, 2880/3_2
Bâb ı Âlî
Hariciye Nezâreti
Umûr ı Siyâsiyye Müdüriyyet i Umûmiyyesi
Mühimme Kalemi
17 Ağustos sene 331
1192-70491
Hülâsa: Bible house’da Amerika Misyoner Hey’eti Veznedarı Mister Peet’ın telgrafları.
Dâhiliye Nezâret i Celîlesine
Bible House’da Amerika Misyoner Hey’eti Veznedarı Mister Peet adındaki şahıs tarafından Ermeni katolik ve protestanları hakkında ba‘zı mahallere keşîde edilmek üzre postahâneye tevdî‘ olunan telgrafnâmelerin sûretleri gönderildiği ve merkûmun umûr ı dâhiliye i hükûmete müdâhalesi münâsib olamıyacağından tekerrürü hâlinde hakkında îcâb eden mu‘âmele îfâ olunmak üzre kendisine ihtârât ı lâzime icrâ ettirilmesi 11 Ağustos sene 331 tarihli ve Emniyet i Umûmiyye Müdüriyyeti’nin 5231 numarasını muhtevî tezkire i devletlerinde izbâr buyuruluyor.
Doğrudan doğruya hal ve tesviyesi Hükûmet i Seniyye’nin hakk ı sarîhi olan bu kabîl işler için esbâb ı siyâsiyye i mahsûsa olmadıkça alâkadar sefâretlerin tavsît edilmesi hemân dâ’imâ haksız i‘tirâzât ile münâkaşâta sebep vermekte ve ba‘zen o işlerin Hükûmet i Seniyye’nin marzîsine gayr i muvâfık sûrette intâcına mü’eddî olduğuna ve hiçbir sıfat ve salâhiyet i resmiyeyi hâ’iz olmayan Mister Peet’ın o yolda keşîde etmek istediği telgrafnâmelerin hâl i harbde ve idâre i örfiye ile sansür usûlünün mer‘î olduğu bir zamanda tevkîfi Hükûmet i Seniyye’nin nasıl gayr i kâbil i i‘tirâz hakkı ise buna müretteb mu‘âmelenin îfâsı da öylece hakkı bulunduğuna binâ’en ona göre hareket edilmesi iktizâ eder. Binâ’en alâ zâlik Mister Peet’a sefâret vâsıtasıyla icrâ-yı iş‘âr buyurulan ihtâr ve inzârın vazîfedâr me’mûrîn i Osmâniyyece doğrudan doğruya îfâ ettirilmesine himmet buyurulması mütemennâdır.

HR. SYS, 2880/3_3
Dâhiliye Nezâreti
Emniyet i Umûmiyye Müdüriyyeti
Fî 5 Ağustos sene 331

Mezifon’da Amerikalı Hidâyet
Ermeni Katoliklerin ve Protestanların gönderilmemesi emrolunmuştur.
Peet
Sivas’da Amerikalı Klark
Ermeni Katoliklerin ve Protestanların gönderilmemesi emrolunmuştur.
Peet
Harput’da Amerikalı Doktor Atkinsin
15 Ağustos 915 telgrafınızla hastahâne emlâkından vergi almak için eşyâ satmak sûretiyle tahsîli hakkında me’mûrîn i mahalliye tarafından tazyîk edilmekte olduğunuz anlaşılmış. Halbûki mezkûr hastahânede bi’l-cümle masârıfı Amerikan Salîb i Ahmeri tarafından tesviye olunarak asâkir i şâhâne tedâvî edilmekte ve ihtiyâr edilen masârıf ise taleb edilen vergi miktârından daha ziyâde olduğundan bunlardan vergi taleb olunmaması hakkında hükûmet i merkeziye ile sefâretimiz ve bizim meyânelerimizde i’tilâf husûle gelmiştir. Eger me’mûrîn i mahalliye

HR. SYS, 2880/3_4
şu teşebbüslerinde devâm ile mâ-fevklerinin i’tilâfını nakzederler ise mes’ûliyeti kendilerine âitdir. Hastahânenizde meccânen tedâvî olunan asâki i şâhânenin mikdârı ile masârıfâtı burada makâmât ı â’idesine arz edilmek üzre telgrafen iş‘ârı.
Peet

HR. SYS, 2880/3_5
Bâb ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Emniyet i Umûmiyye Müdüriyyeti
5231
Mahrem
Hariciye Nezâret i Celîlesi Cânib i Sâmîsine
Ma‘rûz ı çâker i kemîneleridir
(Bible House)da Amerika Misyoner Hey’eti Veznedarı W. W. Peet ismindeki şahıs tarafından Ermeni Katolik ve Protestanları hakkında Bağçecik, İzmit, Merzifon vesâ’ir mahallere keşîde edilmek üzre postahâneye tevdî‘ olunup sansürce tevkîf ettirilen telgrafnâmelerin birer sûreti leffen arz ve takdîm kılındı. Hiçbir sıfat ve salâhiyet i resmiyesi olmayan bu zâtın umûr ı dâhiliye i hükûmete müdâhalesi ve Ermeni Katolik ve Protestanları için muhâbereye girişmesi münâsib olamıyacağından tekerrürü hâlinde hakkında îcâb eden mu‘âmele îfâ olunmak üzre kendisine ihtârât ı lâzimenin îfâsına müsâ‘âde buyurulması bâbında emr ü fermân hazret i men lehü’l-emrindir.
Fî 11 Ağustos sene 1331
Dâhiliye Nâzırı
Talat

Özet

“Bible House”da Amerika misyoner heyeti veznedarı W. W. Peet tarafından Ermeni Katolik ve Protestanları hakkında Bağçecik, İzmit, Merzifon v.s. mahallere çekilmek üzere postahaneye tevdi olunup sansür gereğince elkonulan telgrafların suretleri.

1915.8.18

HR.SYS 2880/3 Belge No: 1-5

kaynak: T.C. başbakanlık devlet arşivleri genel müdürlüğü.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: