ERMENİ TEHCİRİN SEBEPLERİ VE ALINAN TEDBİRLER-34

HR. SYS, 2880/6_1
Sofya Sefâret i Seniyyesi
3894
395
Hulâsa: Ermeniler’in şekâveti ve düşman matbû‘âtının
garazkârâne neşriyâtı hakkında Bulgar gazetelerine teblîğât
mümkün ve muvâfık olmadığına dâ’ir.
Sadrâzam ve Hariciye Nâzırı Devletlü Fahâmetlü Said Halim Paşa Hazretlerine
Ma‘rûz ı çâker i kemîneleridir
217 numaralı ve 8 Ağustos 915 tarihli tahrîrât ı umûmiyye i nezâretpenâhîleri cevâbıdır.
Ermeniler’le Bulgar komitelerinin Türkiye ve Türkler aleyhindeki eski iştirâki ve Bulgar matbû‘âtının o vakitler âna göre neşriyâtı ve muhtelif Bulgar kabînelerinin Ermeniler hakkında şimdiye kadar ta‘kîb ettikleri siyâset Bulgar efkâr ı umûmiyyesinde Ermeniler’in mazlûmiyeti hakkında kuvvetli bir kanâ‘at hâsıl etmiş olduğundan bu günkü da‘vâda Ermenilerin harekât ı şekâvetkârânesine dâ’ir Bulgar matbû‘âtında teşhîr i hakîkat etmeye matbû‘ât ı mezkûre müsâ‘id bulunmamakta olduğu için geçenlerde Bulgar telgraf ajansı vâsıtasıyla ba‘zı mahallerdeki Ermeniler hakkında Hükûmet i Seniyye’ce ihtiyâr edilmiş olan mu‘âmelenin bir maksad ı meşrû‘a mebnî olduğunu gösterir teblîğâtı neşre muvaffak olunduğu halde ajansın bu ihbârâtını Bulgar gazetelerinden hiç biri neşretmemiş ve yalnız Rus muhıbbi gazetelerden “Roma” Gazetesi o teblîğâtın Ermeniler’in müdâfa‘a i memleket maksad ı meşrû‘una mebnî ba‘zı mahallerden teb‘îd edildiklerine dâ’ir olan fıkrasını ahz ile gûyâ bizim Ermenilere zulmettiğimizi yine bizim kavl i resmîmiz ile isbât etmek istemiş idi. Mezkûr gazetenin o fıkrasının maktû‘ı melfûfen takdîm kılınmıştır. Binâ’en-aleyh Bulgaristan efkâr ı umûmiyyesindeki bu kanâ‘ata nazaran Ermeniler’e dâ’ir hakâyıkın Bulgaristan gazeteleriyle neşri burada ya mümkün olmayacak veyâhût bu hakâyıkın neşri bizim aleyhimizde şiddetli bir takım neşriyâta sebep olacaktır ki bu sû’ i netâyice ma‘rûz kalmamak için teblîğât ı nezâretpenâhîlerinin bura matbû‘âtında neşrine teşebbüs muvâfık görülmemiştir. Gerek Ermeni şekâvetine gerek düşman matbû‘âtının memleketimiz hakkındaki neşriyât ı garazkârânesine dâ’ir bizim matbû‘âtın tamâmen sükût ettiği bir zamanda bu hakâyıkın Bulgar matbû‘âtı gibi ecnebî matbû‘âtında teşhîri ve hukûkumuzun münhasıran bu ecnebî matbû‘âtıyla müdâfa‘ası bâlâda ma‘rûz esbâbdan dolayı mümkün görünmemekte ve bu hakâyıkın hiç olmazsa Matbû‘ât ı Osmâniyye’nin Fransızca kısmında neşri muvâfık gibi mülâhaza olunmakta ise de ol-bâbda emr ü fermân hazret i veliyyü’l-emrindir.
Fî 20 Ağustos 915
Sofya Sefîri
İmza

HR. SYS, 2880/6_2
Bâb ı Âlî
Hariciye Nezâreti
Umûr ı Siyâsiyye Müdüriyyet i Umûmiyyesi
Mühimme Kalemi
15 Ağustos 331/
1449-70337
Başkumandanlık Vekâletine ve Dâhiliye Nezâretine
Düşmanlarımızın Avrupa matbû‘âtında aleyhimize neşrettikleri bî-asıl haberlerin tekzîbini hâriçde efkâr ı âmmenin hakâ’ik i ahvâle müstenid makâleler tertîp ve işâ‘a etmek sûretiyle tenvîri maksadına müsteniden harb matbû‘ât karargâhı te’sîs edilmiş olduğuna mebnî ânın tarafından tertîb olunacak tekzîbnâmelerin mahalî gazeteleriyle neşri sefârât ı seniyyeye de ta‘mîmen teblîğ kılınmışdı.
Sofya Sefâret i Seniyyesi’nden Ermeniler’in şekâveti ve düşman matbû‘âtının garazkârâne neşriyâtı hakkında Bulgar gazetelerine teblîğât mümkün ve muvâfık olmayıp bu hakâ’ikin Matbû‘ât ı Osmâniyye’nin Fransızca kısmında neşri münâsib olacağına dâ’ir mütâla‘âtı hâvi olarak cevâben irsâl edilmiş olan 20 Ağustos 915 tarihli ve 3894/395 tahrîrât Bulgaristan’da matbû‘ât ve efkâr ı umûmiyyenin bu mesâ’ilde bize karşı vaziyeti irâ’e etmek i‘tibârıyla hâ’iz i ehemmiyet olduğundan sûreti leffen tisyâr kılındı. Bir sûreti de . . . gönderildi ve harb matbû‘ât karargâhına ol veçhile ta‘lîmât verildi efendim.

Özet

Ermenilerin şekaveti ve düşman matbuatının garâzkârane neşriyatı hakkında Bulgar gazetelerine tebligatın mümkün ve muvaffak olmadığı.

1915.8.20

HR.SYS 2880/6 Belge No: 1-2

kaynak: T.C. başbakanlık devlet arşivleri genel müdürlüğü.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: