ERMENİ TEHCİRİN SEBEPLERİ VE ALINAN TEDBİRLER-38

HR. SYS, 2880/29_1
Devlet i Aliyye i Osmâniyye
Cenevre Başşehbenderliği
Numara
209-1450
İsviçre matbû‘âtının neşriyâtı hakkında
Umûr ı Siyâsiyye Müdüriyye i Umûmiyyesine
Hariciye Nezâret i Celîlesi Cânib i Âlîsine
Ma‘rûz ı çâker i kemîneleridir
Devlet i Osmâniyye ve müttefikleri aleyhine ma‘tûf tecâvüzât ve ta‘arruzât ı gayr i lâyıkası ile müştehir bulunan “Journal de Geneve” da geçenlerde müdürünün imzâsı ile neşr olunan bir makâlenin zemîn i bahs ve tetkîkini yine Ermeni mes’elesi ve gûyâ me’mûrîn i Osmâniyyece yapılan i‘tisâfât iddi‘âsı teşkîl ediyor idi. İzzet i nefs i Osmânîye ve ricâl i refî‘a i hükûmete pek yakından ta‘arruz eden işbu makâlenin intişârını müte‘âkib İsviçre Hükûmeti nezdinde resmen protestoda bulunup Saltanat ı Seniyye ile hükûmet i müşâru’n-ileyhânın eskiden beri hüsn i münâsebât idâme eyledikleri ve el-yevm idâme eylemekte bulundukları cihetle muhibb bir devlet hakkında ta‘n ve tecâvüzü muhtevî olan bu gibi makâlâtın dercine müsâ‘ade edilmesinin şi‘âr ı dostî ile kâbil i te’lîf olamıyacağını bildirdim. İsviçre Romated(?) Matbû‘âtının hemân en kuvvetli uzvunu teşkîl eden bu gazetenin yazdığı her makâle efkâr ı umûmiyye üzerinde oldukça derîn bir te’sîr husûle getirdiğinden cerîde i mezkûrenin herhangibir sûretle elde edilerek ba‘de-mâ aleyhimizdeki yazıları kabûl etmemesinin te’mînine çalışmak her nekadar muvâfık ise de “Journal de Geneve”nin Fransa’ya yüzbinlerce nüsha sevketmesi hasebiyle buna imkân hâsıl olamamakta ve gazete hey’et i tahrîriyyesi bi’t-tab‘ mü’emmen olan menfa‘at i mâddiye ve nakdiyenin ziyâ‘ına meydân vermemek için Fransa efkâr ve âmâline hizmetden hiçbir sûretle sarf ı nazar eylememektedir. İşbu cerîde aynı sâ’ikın te’sîri ile Hükûmet i Seniyye’den mâ‘adâ müttefiki bulunan Almanya ve Avusturya devletleri aleyhine de icâle i kalemden geri kalmamakta olduğundan bu hâle bir çâre i muvâfıka bulmak üzre gerek Cenevre’de ve gerek Lozan’da bulunan Alman konsoloslarıyla istişârede bulunulmuş ise de mûmâ ileyhimâ dahi bu silsile i neşriyâta nihâyet verebilmenin ma‘a’l-esef kâbil olamadığını ve hükûmet i metbû‘alarının bu bâbda masrûf mesâ‘îsi gayr i müsmir kaldığını i‘tirâf eylemişlerdir. Ol-bâbda emr ü fermân hazret i veliyyü’l-emrindir.
Fî 25 Eylül sene 915
Cenevre Başşehbenderi
Bende
İmza

Özet

Devlet-i Osmaniyye ve müttefikleri aleyhine İsviçre matbuatında yapılan yayınlar.

1915.9.25

HR.SYS 2880/29 Belge No: 1

kaynak: T.C. başbakanlık devlet arşivleri genel müdürlüğü.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: