ERMENİ TEHCİRİN SEBEPLERİ VE ALINAN TEDBİRLER-43

DH. EUM. EMN, 88/33_1
Dâhiliye Nezâreti Emniyyet i Umûmiyye Müdîriyyeti
9 Temmuz sene [1]330
Şifre
Sivas Vilâyetine
C [evâb ı] 8 Temmuz sene [1]330. Bomba âmil ve bâyi‘lerinin evrâk ı tahkîkiyyeleriyle ma‘an ve mahfûzen Der sa‘âdet Dîvân ı Harb i Örfîsi’ne i‘zâmları bâbında.

DH. EUM. EMN, 88/33_2
Bâb ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Şifre Kalemi

Keşîdesi:
8 Temmuz Kaleme vürûdu:
9 minh
Sivas Vilâyeti’nden alınan şifre
Dünkü telgrafa zeyldir. Hân ve dükkânlarında bomba zuhûr eden Amasyalı Karnik ve Ohannes’in ifâde i mazbûtalarına nazaran iki aydan beri Amasya’dan civâr mahallere birçok dinamit bomba ve martin sevkedildiği ve Samsun’da müsâdere edilen martinler dahî Mardiyan nâmına getirildiği anlaşılmıştır. Amasya mutasarrıfı merkûmların cihet i adliyyeye tevdî‘inden ise Dîvân ı Harb’e sevkleri münâsib olacağını yazıyor. Bu bâbdaki tahkîkât ve taharriyyât kemâl i sükûnetle icrâ ettirilmektedir. Amasya’nın iş‘ârı vechile bu işin Der sa‘âdet Dîvân ı Harbî’nce tahkîk ve tedkîki muvâfık olacağından irâde i aliyyelerine muntazırım.
Fî 8 Temmuz sene [1]330
Vâlî
Mu‘ammer

DH. EUM. EMN, 88/33_3
Bâb ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Şifre Kalemi

Keşîdesi:
7 Temmuz Kaleme vürûdu:
7 minh
Sivâs Vilâyeti’nden alınan şifre telgraf nâme
Amasya’da i‘mâl edilmekte olduğu istihbâr olunan bomba âmilleriyle i‘mâlât hânenin tahkîk ettirilmekte olduğu 14 Haziran sene [1]330 telgrafla arzedilmişti. Bu kerre Amasya kasabasından Debbâğ oğlu Karnik’in de hânesinde biri memeli digeri memesiz iki bomba ve dükkânında birçok âlât ve edevâtı ve Nazar oğlu Haykazun’un dükkânında da bomba i‘mâline mahsûs gülle ve iki kalıb zuhûr etmiştir. Bunlardan Karnik ve birâderi Ohannes bombaları dükkânlarında i‘mâl ettiklerini i‘tirâf ettikleri gibi Haykazun ve birâderi Agayan’ın ifâdesine nazaran bir seneden beri bir hayli bombanın birer mecidiye mukâbilinde Ankara ve Çorum’a sevkedildiği anlaşılmıştır. Tokat’da ba‘zı Ermeniler de bomba âmili olmak[la] maznûndur. Tahkîkât ve lede’l îcâb taharriyyâta devâm ediliyor.
Fî 7 Temmuz sene [1]330
Vâlî
Mu‘ammer

DH. EUM. EMN, 88/33_4
Harbiye Nezâreti
Harbiye Dâ’iresi
Âsâyiş Kısmı
Dâhilye Nezâret i Celîlesine
Devletlü efendim hazretleri
Amasya kasabasında iki Ermeni hânesinde birkaç bomba ve bunları i‘mâle mahsûs âlât bulunduğu hakkında Onuncu Kolordu’dan mevrûd şifrenin bir sûreti leffen takdîm edilmiştir. Ol bâbda emr ü fermân hazret i men lehü’l emrindir.
Fî 25 Şa‘bân sene [1]332
ve
Fî 6 Temmuz sene [1]330
Harbiye Nâzırı
Erkân ı Harbiyye i Umûmiyye Re’îsi Nâmına
Müsteşâr Mu‘âvini
İmzâ

DH. EUM. EMN, 88/33_5
Harbiye Nezâreti
Harbiye Dâ’iresi
Âsâyiş Kısmı
Sivas’da Onuncu Kolordu Kumandanı Ziyâ Paşa’dan mevrûd fî 5 Temmuz sene [1]330 târîhli şifre sûreti
Amasya’nın Sofular mahallesinde hâncı esnâfından Tabak oğlu Karnik’in hânesinde fî 3 Temmuz sene [1]330 târîhinde iki bomba ve dükkânında nâ temâm bir bomba ile bobma i‘mâline mahsûs kalıb ve edevât ı sâ’irenin hükûmet i mahalliyye tarafından bi’t taharrî bulunduğu ve kışlaya civâr Savancı mahallesinde Nazaret oğlu Hayfarum’un hânesinde ve dükkânında bir fitilli içi dolu ve digerinin içi boş iki bomba ve iki aded fişenk altı bulunduğu Otuzbirinci Fırka Kumandanlığı’nın iş‘ârına atfen ma‘rûzdur.

Özet

Amasya’da bomba imal edip çevre illerdeki Ermeniler’e gönderen, sakladıkları bomba, dinamit ve çeşitli edevat ile birlikte yakalanan bazı Ermeniler’in Dersaadet Divan-ı Harbi’ne sevk olunmaları.

1332.Ş.28

DH.EUM. EMN 88/33 Belge No: 1,2,3,4,5

kaynak: T.C. başbakanlık devlet arşivleri genel müdürlüğü.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: