ERMENİ TEHCİRİN SEBEPLERİ VE ALINAN TEDBİRLER-54

DH. ŞFR, 48/85
Bâb ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Emniyyet i Umûmiyye Müdîriyyeti
Umûmî:
Husûsî: 137
Şifre
Mahrem ve müsta‘celdir
Van Vâlî Vekîli Cevdet Beye
Reşâdiye ile Vastan ve Vastan Van arasındaki telgraf tellerinin Ermeniler tarafından kesildiği ve Pelli karakol kumandanının yine bunlar tarafından katlonulduğu ve o civârda bulunan Gevaş kaymakâmı ma‘iyyetindeki jandarmalar ile Ermeniler arasında hakîkî bir müsâdeme başladığı vekâletinizden alınan 6/7 Kânûn ı Evvel sene [1]330 târîhli şifrede iş‘âr olunur. Hattın esâsen der-kâr olan ehemmiyyetine mebnî muhâfaza ve te’mîn i selâmeti ale’l-husûs şu sırada her zamândan ziyâde matlûb ve mültezem olduğu hâlde Ermeniler tarafından birkaç def‘adır tahrîbâta ma‘rûz kalması fevka’l-âde şâyân ı dikkatdir. Hattı kesmek ve kuvve i müsellaha ile çarpışmak derecesinde cür’et göstermek tabî‘î verilen bir karâr ve ta‘lîmâta müsteniddir. Gevaş ve Reşâdiye’de bunları sevk ve idâre edenler tabî‘i mahdûd ve hükûmetçe de ma‘lûmdur. Tahkîkât ı serî‘a icrâsıyla kendilerinin temâdî i mefsedetlerine meydân bırakılmaması esbâbının istikmlâliyle beraber gerek hattın hüsn i muhâfazası ve gerek hükûmetin muhâfaza i haysiyyet ve mevkî‘i için gerek Gevaş muhîtinden ve gerek oraya mücâvir bulunan şâyân ı i‘tîmâd İslâm karyelerinden münâsib sûretde istifâde olunması sûretiyle mütecâsirlerinin te’dibleri.
Fî 7 Kânûn ı Evvel sene [1]330
Nâzır
İmzâ

Özet

Reşadiye ile Vastan ve Vastan ile Van arasındaki telgraf tellerinin Ermeniler tarafından kesildiği, Pelli karakol kumandanının yine bunlar tarafından katledildiği ve Gevaş kaymakamının maiyyetindeki jandarmalarla Ermeniler arasında müsademe başladığından bahisle daha fazla fesada meydan verilmemesi, hükümetin haysiyet ve itibarının muhafaza edilmesi ve mütecasirlerin tedib edilmelerine dair Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti’nden Van Vali Vekili Cevdet Bey’e çekilen telgraf.

1333.S.2

DH.ŞFR 48/85 Belge No: 1

kaynak: T.C. başbakanlık devlet arşivleri genel müdürlüğü.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: