ERMENİ TEHCİRİN SEBEPLERİ VE ALINAN TEDBİRLER-56

DH. ŞFR, 48/220
Bâb ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Emniyet i Umûmiyye Müdüriyeti
Husûsi: 143
Şifre
“Mahrem ve müsta‘celdir. Bizzat Cevdet Bey
tarafından hal olunacaktır. ”
Van Vâlisi Cevdet Beye
Sebkeden istîzâha cevâben vilâyet vekâletinden alınan 16 Kânûn ı evvel sene [1]330 tarihli şifrede Karçıkan vukû‘âtından sonra bu kere de Gevaş’a yarım saat mesâfedeki Atalan karyesinde Gevaş kadısı ile Van’a posta götüren jandarmaların yine Ermeniler tarafından şehîd edildiği ve kıyâmın Şatak ve Havasor havâlîsine kadar intikâl ederek Şatak’da da kaymakam ile jandarmalardan ve me’mûrîn ve ahâlîden ba‘zılarının şehîd düşdüğü bildiriliyor. İdâme i sükûn ile berâber maksad ı aslî olan haysiyet i hükûmetin te’mîn i muhâfazası için tedâbîr i serî‘a ve kat‘iyye ittihâzı îcâb eder iken esbâb ve sevâ’iki vilâyetce de tamâmen ma‘lûm olması îcâb eden şu vekâyi‘a karşı pek sakîm ve bî-sûd bir tedbîr olmak üzre hey’et i tahkîkiyye ve nâsıha göndermek meb‘usları sevketmek ve bu sûretle merkez i mefsedet bir karye demek olan Atalan’daki katilleri, içlerinde ecnebî ermenilerinin de bulunduğu bildirilen çeteleri kaçırtmak ve bi’l-âhire de müfreze ile gûyâ hâriçden vukû‘ bulacak bir ta‘arruza karşı bu karyeyi muhâfaza etmek ve şu harekâtı evvelce de iş‘âr olunduğu vecihle kat‘î ve mü’essir darbelerle daha mebde’inde imhâ ve itfâ mümkün iken vilâyetin diğer kazâlarına kadar sirâyet ettirmek pek ziyâde şâyân ı te’essüfdür. Şu hâli tevlîd eden tedâbîr ilcâ’ât ı mahalliyeye müstenid bir zarûret netîcesi olarak ittihâz olunmamış ise vekîlin bu mes’eleyi idâre edemiyeceğini gösteriyor. Merkeze avdetiniz epeyce bir zaman için mümkün olamıyacak ise vekâlete münâsib ve müteşebbis birisi i‘zâm olunmak üzre serî‘an iş‘ârı.
Fî 17 Kânûn ı evvel sene [1]330
Nâzır

Özet

Gevaş yakınındaki Atalan karyesinde ve Şatak’da Ermenilerin memur jandarma ve ahaliden bazılarını şehid ettikleri vilayet vekaletinden geçen şifrede belirtildiğinden bahisle bu duruma engel olunamaması vekilin bu meseleyi idare edemeyeceğini” gösterdiği ve vekalete münasib ve müteşebbis birisinin gönderilmesi gerektiği hakkında Emniyet-i Umummiye Müdüriyeti’nden Van Valisi Cevdet Bey’e çekilen telgraf.

1333.S.12

DH.ŞFR 48/220 Belge No: 1

kaynak: T.C. başbakanlık devlet arşivleri genel müdürlüğü.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: