ERMENİ TEHCİRİN SEBEPLERİ VE ALINAN TEDBİRLER-77

905_1
DH. MUİ. 2 5/21_2
Bâb ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Şifre Kalemi
Erzurum Vilâyeti’nden Alınan Şifre Hallidir
Rusya hudûdunda geşt ü güzâr eden müfreze i askeriyye yüzbaşısı Bâyezîd’e merbût Çukur nâhiyesi merkezi olan Musun nâm Ermeni karyesi ahâlîsinden ve üçü Rusya tebe‘asından on nefer kaçakcıya tesâdüfle derdest ederek nâhiye merkezine getirmesi üzerine kadın erkek Ermeni ahâlî toplanarak nümâyiş ve askere karşı hakâret ve müfrezeye ihbâr ı keyfiyyetle ithâm ederek Musun’da bulunan müslimân dükkâncılara ta‘arruz etdikleri ve heyecân ı umûmînin teskîni içün, tutulan kaçakcıların bırakılmasına mecbûriyyet hâsıl olarak on kişilik bir müfrezenin daha gönderilmesi tensîb ve bir şikâyetleri var ise merkez i livâya gelip usûlen mürâca‘at etmeleri îcâb eder iken kaçakcıların derdesti bahânesiyle ahâlînin ayaklanması bâdî i mes’ûliyyet olacağı hey’et i ihtiyâriyyeye teblîğ olunduğu şimdi Bâyezîd Mutasarrıflığı’ndan bildirilmesi üzerine mugâyir i sükûn u âsâyiş hîç bir hâl vukû‘una meydân verilmemesi ve mütecâsirleri hakkında ba‘dehû mu‘âmele i lâzime îfâ edilmek üzere şimdilik teskîn i heyecâna ihtimâm ve tahkîkât ı ciddiyye icrâsı içün yâ bizzât azîmet veyâhûd emniyyetli bir me’mûr i‘zâm etmesi lüzûmunun cevâben mezkûr mutasarrıflığa teblîğ kılındığı ma‘rûzdur.
Fî 13 Kânûn ı Sânî, sene [1]325
14 vürûdu.
Vâlî
Celâl

DH. MUİ. 2 5/21_1
Dâhiliye Nezâreti
Muhâberât ı Umûmiyye Dâ’iresi
Şu‘be
Evrâk Numarası 733
Târîh 16 Kânûn ı Sânî, sene [1]325
Erzurum Vilâyetine
Şifre
C[evâb ı] 14 Kânûn ı Sânî, sene[1]325. Tahkîkât icrâsı zımnında me’mûr i‘zâm ve heyecân teskîn olunmuş mudur; buralarının ve netâyic i tahkîkâtın bildirilmesi ve hâdisenin ehemmiyyetine nazaran kemâl i basîretle hareket olunarak teskîn i heyecâna ihtimâm olunmakla berâber müşevvikler hakkında ta‘kîbât ı kânûniyye icrâsı muntazardır.

DH. MUİ. 2 5/21_6
Dâhiliye Nezâreti
Muhâberât ı Umûmiyye Dâ’iresi
Şu‘be
Evrâk Numarası 752
Târîh 26 Kânûn ı Sânî, sene [1]325
Hülâsa Musun karyesindeki vak‘a tafsîlâtına dâ’ir.
Huzûr ı Âlî i Hazret i Sadâret penâhîye
Bâyezîd’e merbût Musun Ermeni karyesinde zuhûr eden vak‘a tafsîlâtına dâ’ir Erzurum Vilâyeti’nden alınıp elden takdîm edilen 23 Kânûn ı Sânî, sene [1]325 târîhli telgraf nâmede muharrer işâret i aliyye mûcebince tahkîkât ve icrâ’ât ı vâkı‘a netîcesi Vilâyet i müşârun ileyhâdan istifsâr olunmuş idi. Müfreze me’mûru Mülâzim Râsim Efendi’nin Rusya’ya kaçak adam götürdükleri kavl i mücerrediyle köylüleri şedîden darbeylediği ve fakat vak‘a esnâsında vefât eden kadının irtihâli korkudan değil ecel i mev‘ûdundan münba‘is olduğu tahkîkât ı vâkı‘adan anlaşılmasına binâ’en mülâzim i mûmâ ileyhin oradan kaldırılması lüzûmunun Kumandanlığa teblîğ edildiği Bâyezîd Mutasarrıflığı’ndan bildirilmesi üzerine dârib hakkında ta‘kîbât ı kânûniyye icrâ ve ba‘de ezîn ahvâl i mümâsilenin men‘ i tekerrür i vukû‘una i‘tinâ olunması husûsunun Mutasarrıflığa ihtâr kılındığını müş‘ir Vilâyet i müşârun ileyhâdan cevâben alınan telgraf nâme manzûr ı sâmî i fahîmâneleri buyurulmak üzere leffen takdîm kılındı. Ol bâbda.

Özet

Rusya hududunda Musun Ermeni karyesinde çıkan hadise.

1328.M.26

DH. MUİ. 2-5/21

kaynak: T.C. başbakanlık devlet arşivleri genel müdürlüğü.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: