ERMENİ TEHCİRİN SEBEPLERİ VE ALINAN TEDBİRLER-80

929_1
DH. MUİ, 43-1/20_2
Harbiye Nezâreti
Muhâkemât Dâ’iresi
568
Hulâsa: Haçin Ermeni Murahhasası Dernersis veled-i Ohannes Vanperyan’ın afv-ı âlîye mazhariyyetiyle mahall-i âherde istihdâmı husûsuna irâde-i seniyye şeref-müte‘allik buyurulduğuna dâ’ir.
Dâhiliye Nezâret-i Aliyyesine
Sa‘âdetlü efendim hazretleri
Haçin Ermeni Murahhasası Dernersis veled-i Ohannes Vanperyan hakkında Mar‘aş Dîvân-ı Harb-i Örfîsince ittihâz olunan karârı hâvî olub Meclis-i Mahsûs-ı Vükelâ’da mütâla‘a olunan mazbatada Mar‘aş’da Ermenistan istiklâline sâ‘î bir komite mevcûd ve mûmâ-ileyh murahhasanın merkez mektebinde ki nutku ile hâdim olduğu ve Ermenileri silâh tedârikine teşvîk ve İslâm ve Ermeni ahâlî beynine ilkâ-yı münâferetle yek-dîgeri aleyhinde mukâteleye tahrîk ve iğvâya çalışdığı anlaşılıb ancak hükûmetçe tevessül olunan tedâbîr sâyesinde mâdde-i isyân ve tahrîkin eser-i fi‘lîsi zuhûr etmemiş olmasına ve kendisi her ne kadar müstebidlere karşı hükûmeti müdâfa‘a için silâh tedârikini Ermenilere tavsiye eylediği beyânıyla te’vîl-i maksada çalışmış ise de muhâfaza-i emniyyet vazîfesinin kendi sıfat-ı rûhâniyyesiyle münâsebeti olmayıb ma‘a-hâzâ bu gibi ahvâlde sâbıka-i mükerrere ashâbından bulunduğu dahi tahakkuk eylemesine binâ’en Mülkiye Cezâ Kânûn-nâme-i Hümâyûn’un Altmış Altıncı Mâddesi’nin fıkra-i ahîresi mûcebince mûmâ-ileyhin devletçe tensîb olunacak mahallerden birine mü’ebbeden nefyolunmasına karâr verildiği der-miyân olunmuş ise de tedkîkât-ı vâkı‘aya nazaran mûmâ-ileyhin mezkûr mektebde îrâd eylediği nutuk Ermenilerin müstebidlere karşı hiç olmazsa bir silâh tedârik etmelerini tavsiye merkezinde olub bi’l-âhire beyne’l-ahâlî yanlış bir telakkîyi mûcib olduğundan bahs ile tashîh-i keyfiyyet etmesi lüzûmunun mutasarrıf-ı livâ tarafından ihtâr olunmasını müte‘âkıb yine sâlifü’z-zikr mahalde ikinci def‘a bir nutuk îrâd ve zehâb-ı vâki‘i tashîh eylemiş ve şu hâlde hareket-i sâbıka ve lâhikasında müstelzim-i cezâ bir hâl kalmamış olmasıyla afv-ı âlîye mazhariyyeti ve mahall-i âherde istihdâmı münâsib olacağından Patrikhâne’ye de o yolda vesâyâ icrâsının Adliye ve Mezâhib Nezâreti’ne havâlesi husûsuna meclis-i mezkûr karârıyla bi’l-istîzân irâde-i seniyye-i cenâb-ı Pâdişâhî şeref-müte‘allik buyurularak nezâret-i müşârün-ileyhâya teblîğ-i keyfiyyet edilmiş olduğu şeref-vârid olan fî 2 Teşrîn-i Sânî sene [1]325 târîhli tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhî’de teblîğ ve izbâr buyurulmuş ve ber-mantûk-ı emr ü fermân-ı Hümâyûn îcâbının icrâsı husûsunun Adana Kuvâ-yı Umûmiyyesi Kumandanlığı’na izbârı ve savb-ı âlîlerine de beyân-ı hâl olunması Muhâkemât Dâ’iresi’nden ifâde olunarak îcâbı icrâ kılınmış olmakla ol bâbda emr ü irâde efendim hazretlerinindir.
Fî 9 Zi’l-ka‘de sene [1]327
Fî 9 Teşrîn-i sânî sene [1]325
Harbiye Nâzırı
İmzâ

DH. MUİ, 43-1/20_1
Dâhiliye Nezâreti Muhâberât-ı Umûmiyye Dâ’iresi
Evrâk Numarası: 1310
Kaleme Vürûdu Târîhi: 11 Teşrîn-i Sânî sene [1]325
Târîh-i Tesvîd: 11 minh
Târîh-i Tebyîz: 12 minh
Adana Vilâyet-i Behiyyesine
Haçin Ermeni Murahhasası Dernersis veled-i Ohannes Vanperyan’ın ifâdât-ı vâkı‘ası mûcib-i cezâ görülmediğinden dolayı afv-ı âlîye mazhariyyetiyle mahall-i âherde istihdâmı husûsuna Meclis-i Vükelâ karârı üzerine bi’l-istîzân irâde-i seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhî şeref-müte‘allik buyurularak keyfiyyet Adana Kuvâ-yı Umûmiyyesi Kumandanlığı’na teblîğ olunduğunu mutazammın Harbiye Nezâreti’nin tezkiresi sûreti leffen savb-ı vâlâlarına gönderilmekle mûcebince mu‘âmele îfâsı muktezîdir efendim.

Özet

Haçin Ermeni Murahhasası Ohannes Vanperyan’ın merkez mektebindeki konuşmasının cezayı gerektirmediği ve aff-ı aliye mazhar olduğu dolayısıyla başka bir yerde istihdam olunması.

1327.Za.12

DH. MUİ. 43-1/20

kaynak: T.C. başbakanlık devlet arşivleri genel müdürlüğü.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: