ERMENİ TEHCİRİN SEBEPLERİ VE ALINAN TEDBİRLER-88

954_1
DH. MUİ. 113/69_3
Telgrafnâme
Sıra Numarası Vâsıta Merkezi Ahz Tekraren Keşîde veyâ Sevk Sevk Numarası
1 Temmuz [1]326
Mahrec Merkezi: Kiğı Numara: 635
Sûretdir
Dâhiliye Nezâret i Celîlesine
Kiğı kâim makâmıyla mahkeme re`îs vekîli taraflarından refîkimiz Paravon Efendi hakkındaki zulm ve hakâretleri imtidâd etmekde olduğu bi’l iştikâ def´i esbâbının istikmâliyle telgrâfda iş´âr intizârındayız.
Kiğı Hınçakyan
Cem´iyeti

DH. MUİ. 113/69_4
Erzurum Vilâyeti
Tahrîrât Kalemi
Umûmî: 326
Husûsî: 566
Hülâsa: Kiğı kazâsı ahâlîsinden Amerikyan Paravon hakkında.
Dâhiliye Nezâret i Celilesine
Devletlü Efendim Hazretleri
Şeref vârid olan 6 Temmuz [1]326 târihli telgrafnâme i aliyye i nezâret penâhîlerinde emr u iş´âr buyurulan telgrafnâme kopyası ahz ve mütâla´a edilerek münderecâtı hakkında cereyân eden mu´âmele mahallinden istifsâr edilmiş idi. Mezkûr telgraf Ermeni Hınçakyan Cem´iyeti’nin Kiğı şu´besi tarafından çekildiği ve muhteviyâtı; cem´iyete mensûb olup da´vâ vekâletinde bulunan Amerikyan Paravon Efendi’nin hiçbir kabahati olmadığı halde da´vâ vekâletinden men´ edilmesi ba´zı mütegallibânın âmâl i menfa´at cûyânelerinden ileri geldiği cihetle da´vâ vekâletinde ibkâsı istid´âsından ibâret olduğu anlaşılmışdır. Halbuki mahallince cereyân eden mu´âmele ve tahkîkâta nazaran, merkûm Paravon Efendi ahâlîyi yekdiğeri aleyhine tahrîk ve teşvîk ederek büyük bir şûrişin îkâ´ına sebebiyet vereceği ve bir takım sâde dilân ahâlîyi bi’l iğfâl para çekdiği ve bununla berâber Kiğı Bidâyet Mahkemesi a´zâsından Agop Efendi, merkûmun dayısı olup rüşvet maddesinden dolayı delâ`il i kaviyye i kânûniyye ile maznûn bulunduğu anlaşılmasına mebnî vilâyet istînâf müdde´î i umûmîliği ile bi’l muhâbere îfâ yı vekâletden men´ edildiği mahallinden gönderilen evrâk me`âlinden müstebân olmakla ol bâbda emr u fermân hazreti men lehü’l emrindir.
18 Şa´bân 1328/10 Ağustos 1326
Erzurum Vâlîsi Nâmına
Ma´ârif Müdürü
Mühür

Özet

Erzurum vilâyeti Kiğı kazasında bulunan Ermeni Hınçakyan Cemiyeti a’zasından Amerikyan Paravon Efendi’nin halkı tahrik ve teşvikten suçlu bulunduğu.

1328.N.01

DH. MUİ. 113/69

kaynak: T.C. başbakanlık devlet arşivleri genel müdürlüğü.

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: