ERMENİ TEHCİRİN SEBEPLERİ VE ALINAN TEDBİRLER-90

973_1
DH. İD. 94 2/36_2
Ankara Vilâyeti
Mektûbi Kalemi
Umûmi:13948
Husûsi:215
Hulâsa:Dersa‘âdet’te Mes‘adet Hânı’nında Mıgırdiç Frenkyan tarafından Ankara’da Kerupi Nişanyan vâsıtasıyla Yozgat’a gönderilmekte iken der dest edilen fişenk ve revolverler hakkında.
Dâhiliye Nezâret i Celîlesine
Devletlü efendim hazretleri
Yozgad’da Nezret Şabesyan’a? teslîm olunmak üzere Ankara’da Kerupi Nişanyan tarafından verilib arabacı Simon oğlu Kerupi’nin hükümete â’id defâtir paketleri arasında Yozgad’a getirmekte iken der dest edilen üstleri telîs sarılı ve Der sa‘âdet Postahânesi’nin kurşun ve kapsül tamgasını hâvî üç sandık açıldıkta derûnundan dört bin yedi yüz elli aded memlû ve muhtelif nikel ve kurşun revolver fişenkiyle bir aded isti‘mâli memnû‘ serî‘ ateşli ve bir aded sedef saplı Smith Wesson Amerika revolveri zuhûr ettiği ve arabacı yedinden alınan Ermenice mektûbunun tercümesinden sandığın beş olduğu anlaşılıb diğer ikisinin nerede kaldığı merkûm arabacıdan lede’s sû’âl esnâ i râhda Sekili Hânı’nda sirkat olunduğunu ifâde eylediği Yozgad Mutasarrıflığı’ndan şifre telgrafnâme ile bildirilmesiyle elde edilemeyen mezkûr iki sandık hakkında ta‘mîk i tahkîkâtla onlarında be heme hâl zâhire cıkarılması cevâben mahalline teblîğ olunmuştu. Mutasarrifiyyet i mûma ileyhâdan alınan cevâb nâmede arabacının sâlifü’l arz iki sandığın Mecidiye kazâsı dâhilindeki Sekili Han’ında leylen sirkat olunduğu ve sârikin hüviyyeti mechûl bulunduğunu tekrar ifâde eylediği ve evrâk ı tahkîkiyyesinin cihet i adliyeye tevdî‘ kılındığı iş‘âr olunmuştur. Mevzû‘ i bahs olan sandıkların 9 Nisan sene [1]329 târîhli ve dokuz yüz altmış bir, dokuz yüz altmış iki, dokuz yüz altmış üç, dokuz yüz altmış dört ve dokuz yüz altmış beş numaralı beş kıt‘a sevk varakasıyla İstanbul’da Mes‘adet Hanı’nının otuz iki numarasında Mıgırdiç Frenkyan tarafından gönderilmiş ve Ankara’ca 20 Nisan sene [1]329 târîhinde Kerupi Nişanyan’a teslîm kılınmış olduğu anlaşılmış ve bu gibi esleha ve fişenklerin postahânelerce nakli hakkında emr i mahsûs bulunduğu Ankara Postahânesi’nce icrâ edilen tedkîkâtta müstebân olmuştur. Îzâhât ı muharrereye ve bu gibi mermiyât ve eslehanın velevki gayr ı memnû‘ takımdan bulunsun külliyetli sûrette sevkıyâtına postahânelerin vesâtatı mahzûrdan sâlim görülememekte bulunduğuna nazaran iktizâ i hâlîn îfâ ve netîceden vilâyetede ma‘lûmât i‘tâsına müsâ‘ade i aliyye i nezâret penâhîlerinin şâyân buyurulması bâbında emr ü fermân hazret i men lehü’l emrindir.
Fî 15 Cemâzîe’l ahir sene [1]331 ve fî 9 Mayıs sene [1]329
Ankara Vâlîsi bende
Mühür

DH. İD. 94 2/36_1
Dâhiliye Nezâreti
Muhâberât ı Umûmiyye Dâ’iresi
Şû‘be 3
Evrâk Numarası:202
Târîh i Tesvîd: 15 Mayıs sene [1]329
Posta ve Telgraf ve Telefon Nezâret i Celîlesine
Yozgad’da Nezret Şabesyan’a teslîm olunmak üzere Ankara’da Kerupi Nişanyan tarafından verilib arabacı Simon oğlu Kerupi’nin hükümete â’id defâtir paketleri arasında Yozgad’a getirmekte iken der dest edilen Dersa‘âdet Postahânesi’nin kurşun ve kapsül damgasını hâvî üç sandık derûnunda revolver ve fişenkler zuhûr eylediği ve bunların İstanbul’da Mes‘adet Hanı’nın otuz iki numarasında Mıgırdiç Frenkyan tarafından gönderilib bu gibi esleha ve fişenklerin postahânelerce nakli hakkında emr i mahsûs olduğuda Ankara Postahânesi’nce icrâ kılınan tahkîkâttan anlaşıldığı velevki gayr ı memnû‘ takımdan bulunsun mermiyân ve eslehanın külliyetli sûrette sevkıyâtına postahânelerin vesâtatı mahzûrdan sâlim olamayacağı beyânıyla ba‘zı ifâdâtı hâvî Ankara Vilâyeti’nden alınan tahrîrâtın sûreti leffen savb ı âlîlerine tisyâr kılınmış olmağla münderecâtına nazaran muktezâ i hâlin îfâ ve inbâsı bâbında.

Özet

Yozgat’ta posta yoluyla gönderilen ve bir Ermeni’ye teslim edilmek üzere iken üç sandık silahın yakalandığı. Bu gibi külliyetli silahın posta ile sevkinin mahzurdan salim olamayacağından gereğinin ifası.

1331.C.22

DH. ID 94-2/36

kaynak: T.C. başbakanlık devlet arşivleri genel müdürlüğü.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: