ERMENİ TEHCİRİN SEBEPLERİ VE ALINAN TEDBİRLER-100

1075_1
ZB, 43/36_3
Posta ve Telgraf Nezâreti
22
Devletlü efendim hazretleri
Mısır’dan Sofya’da Çarsimyon sokağında yüz numarada mukîm Karabet Haçaturyan vâsıtasıyla Hamparsum Ablakyan ve Filibe’den Kavala Nemçe Postahânesi’nde elli altı numaralı kutuda Andre nâmlarına posta ile gönderilib buraca ele geçirilerek fesâda müte‘allik idiği anlaşılmasıyla ma‘a-terceme nezâret-i âcizâneme tevdî‘ olunan Ermenice iki kıt‘a mektûb nezâret-i celîlelerince ma‘lûmât husûlüyle zâbıtaya â’id îcâbâtın ittihâzı zımnında leffen ve tercemesiyle ma‘an takdîm kılınmağın ol bâbda emr ü fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.
Fî 24 Kânûn-ı Sânî sene [1]323
Posta ve Telgraf Nâzırı
İmzâ

ZB. 43/36_2
Posta ve Telgraf Nezâreti
Mektûbî Kalemi
Aded
Filibe’den Kavala Nemçe Postahânesi’nde Elli Altı Numaralı Kutuda Andre Nâmına Gönderilen ve Bâlâsında “Ermeni İhtilâl Taşnaksutyun” İbâresi Muharrer ve Sol Köşesinde Cem‘iyyet-i Mezkûrenin Alâmet-i Fârıkasıyla “Balkan Merkez Komitesi” İbâresi Münderic ve Zîrinde Bâlâdaki Alâmet ve İfâdeyi Muhtevî Büyük Kıt‘ada Bir Mühür Mevzû‘ Olan Ermeniyyü’l-İbâre Bir Kıt‘a Mektûbun Hulâsaten Tercemesidir.
Mektûblarınızı ve memleketden nâmımıza olmak üzre size bi’l-vürûd bize irsâl kılınmış olan mektûbları dahi kemâl-i meserretle aldık. Cem‘iyyetle miyânenizde bir râbıta husûlüne memnûn olduk. Bu râbıtanın bed-baht ve fakat sevgili vatan için müfîd olacağı şübhesizdir.
Truşak ve Razmik gazetelerini muntazaman almakda olduğunuza ümîdvarız. İstediğiniz vakitden beri mezkûr gazeteleri irsâle başlamış idik. Onların mütâla‘ası emniyyet-bahş ma‘lûmât i‘tâ etmekle berâber cerâ’id-i mezkûrede münderic ma‘lûmâtın teyessür-nümây-ı husûl olması hakîkaten bed-baht ahâlînin sa‘âdet-i hâlini te’mîn eyleyecekdir.
Dâhile sevkedilecek rüfekâya îzâhât-ı kâmile i‘tâ kılınmak üzre Mısır ve Tiflis’de bulunan arkadaşlarımız tarafından birkaç güne kadar size mürâca‘atla tafsîlât talebi muhtemeldir. Şübhe edilmeyerek îzâhat-ı matlûbeyi âcilen i‘tâ ve lüzûmu takdîrinde rüfekânın dâhile sevki esbâbı istikmâl edilmiş olmak üzre teshîlât-ı lâzımeyi îfâ edersiniz. Birkaç güne kadar size mektûb göndereceğiz. Sizde bâ-posta memlekete gönderirsiniz. Bu sipârişimizi dahi kabûl buyuracağınızı ümîd ederim. Mektûb ve sipârişâtımızı aldığınız vakit bize iki satırla vusûlünü bildiriniz.
1 Hâşiye: Mektûblarımızı ba‘de’l-mütâla‘a yırtıp imhâ etmenizi ihtâra lüzûm yokdur.
2 Hâşiye: Bâlâda memlekete gönderileceğini yazdığımız mektûbu (I) leffen gönderdik. Hemân mahalline göndereceğinize emîniz. Bu ve buna mümâsil masraflarınız vukû‘ bulacak iş‘ârınıza tevfîkan ileride tesviye edilecekdir.
(I) İşbu mektûb gül renginde bir zarf derûnunda olub üzeri “Divrikde Vahan Efendi Celdikyan vâsıtasıyla Mecîd karyesi ahâlîsinden Hüseyin oğlu Mustafa Ağa” nâmına muharrer Türkçe iki varakadır.

Özet

Ermeni fesedenin mektup tercümelerinin gönderildiği.

1323.Za.24

ZB. 43/36

kaynak: T.C. başbakanlık devlet arşivleri genel müdürlüğü.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: