ERMENİ TEHCİRİN SEBEPLERİ VE ALINAN TEDBİRLER-102

1077_1
ZB, 47/7_2
Bâb-ıÂlî
Dâ’ire-i Sadâret-i Uzmâ
Mektûbî Kalemi
Aded
35
Zabtiye Nezâret-i Celîlesine
Devletlü efendim hazretleri
İttihâd Komitesi ser-gerdelerinden Serkis Jeras Minas’ın Filibe’den Sofya’ya ve oradan Treyeste’ye gidib nezdindeki külliyyetli parayı Der-sa‘âdet’deki komiteye vermek üzre şehr-i cârînin nihâyetine doğru ecnebî pasaportuyla ve nâm-ı müste‘âr ile bahren Der-sa‘âdet’e azîmet edeceği ve edevât-ı muharribenin hangi mevki‘lerden kâbil-i imrâr olunduğu anlaşıldıkdan sonra nakliyyâta başlanacağı muhbirin iş‘ârına atfen İkinci Ordû-yı Hümâyûn Kumandanlığı’ndan bildirilerek tezyîdât-ı takayyüdât için mezkûr kumandanlığa ve Merkez Birinci Fırka-i Hümâyûn Kumandanlığı’na vesâyâ-yı ekîde icrâ olunduğu beyânıyla Bâb-ı Âlîce de iktizâ-yı hâlin îfâsı ve bu bâbda tahkîkât-ı amîka icrâsı taraf-ı vâlâ-yı Ser-askerî’den bâ-tezkire inbâ olunmuş ve tahkîkâtın ta‘mîki lüzûmu Bulgaristan Komiserliği’ne yazılmış olmakla nezâret-i celîlelerince de takayyüdât ve tarassudâtın tezyîd ve takviyesi husûsuna himmet buyurulması siyâkında tezkire-i senâverî terkîm kılındı efendim.
Fî 22 Rebî‘ü’l-evvel sene [1]326
Fî 10 Nisan sene [1]324
Sadr-ı a‘zam
İmzâ

ZB, 47/7_3
Vilâyet-i Edirne
Mektûbî Kalemi
Aded
273
Zabtiye Nezâret-i Celîlesine
Devletlü efendim hazretleri
İttihâd Komitesi ser-gerdelerinden Serkis Jeras Minas hakkında şeref-vârid olan 13 Nisan sene [1]323 târîhli şifreli telgraf-nâme-i âlî-i nezâret-penâhîleri üzerine sebkeden iş‘âra cevâben İkinci Ordû-yı Hümâyûn Kumandanlığı’ndan alınan tezkirede merkûmun Filibe’den infikâk ile el-yevm bulunduğu mevki‘in gayr-i ma‘lûm idiği ve fotoğrafîsi elde edildiği takdîrde gönderileceği ve merkûmun orta boylu esmer ve siyah kaş göz ve kirpikli çatık kalın kaşlı iri gözlü ve siyah burma dik bıyıklı ve iki tarafı matrûş bam telli sakallı kırk kırk beş yaşlarında ve an-asl Anadolu ahâlîsinden olub Der-sa‘âdet’de mütevattın iken Üç Yüz On İki Senesi Ermeni iğtişâşında banka hakkındaki planın mürettibi bulunduğu cihetle târîh-i mezkûrden beri İsviçre’de Cenevre şehrinde Truşak Cem‘iyyet-i Fesâdiyyesi riyâset ve gazetesi ser-muharrirliğinde bulunarak el-hâletü hâzihi İttihâd Komitesi rü’esâsından bulunduğu ve bu gibi erbâb-ı mel‘anetin teşebbüsât-ı mel‘anet-kârâneleri esnâsında yedlerindeki sâhte pasaportlara göre tebdîl-i şekl ve kıyâfet etmekde oldukları muhbirin iş‘ârına atfen Üçüncü Fırka-i Hümâyûn Kumandanlığı’ndan bildirildiği izbâr olunmuş olmakla ol bâbda emr ü fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.
Fî 2 Rebî‘ü’l-âhir sene [1]326
ve
Fî 20 Nisan sene [1]324
Edirne Vâlîsi
İmzâ

Özet

İsviçre’de bulunan İttihad Komitesi ser-gerdelerinden Serkis Jeras Minas’ın komiteye yüklü para getirerek patlayıcı madde götürmek üzere yabancı pasaportuyla Dersaadet’e geleceği bildirildiğinden konuyla ilgili tahkikat yapılması

1324.S.10

ZB. 47/7

kaynak: T.C. başbakanlık devlet arşivleri genel müdürlüğü.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: