ERMENİ TEHCİRİN SEBEPLERİ VE ALINAN TEDBİRLER-108

1084_1
ZB, 311/82_1
Mektûbî Kalemine Mahsûs
Sıra Numarası: 2818
Evrâk Sıra Numarası: 84
Dosya Numarası: 2288
Târîh-i Tebyîz: 8 Temmuz Sene [1]324
Ne üzerine kaleme alındığı: Sadâret tezkiresi, Hey’et-i Tahkîkiyye i‘lâmı
Adliye Nezâret-i Celîlesine
Cenevre şehrindeki Hınçakyan Ermeni Komitesi’ne mensûb erbâb-ı fesâddan olub vaktiyle Der-sa‘âdet’de muhtelif matba‘alarda mürettiblik ve bi’l-âhire Tiflis’de hakkâklık eden tahmînen elli yaşında kısa boylu kır ve sivri sakallı çiçek bozuğu siyah çehreli Manuk Yemeniciyan ile rüfekâsından ve hâdise-i cinâ’iyye üzerine Der-sa‘âdet’den firâr eden matba‘a mürettiblerinden Agob Narot[f]oğlu nâmındaki şahsın Londra’daki Saltanat-ı Seniyye şehbender-hâneleri pasaportlarını ve Tiflis ve Batum ve Odesa başşehbender-hâneleri mühr-i resmîlerini taklîd ile bunları Bulgaristan’a irsâl eyledikleri ve bu vâsıta ile bir takım Ermeni erbâb-ı fesâdının berren ve bahren Memâlik-i Mahrûsa-i Şâhâne’ye idhâline çalışacakları istihbâr kılındığı Washington Sefâret-i Seniyyesi’nden arz u iş‘âr edilib her tarafça icrâ-yı takayyüdât olunması zımnında Meclis-i Mahsûs-ı Vükelâca ittihâz-ı karâr edilmesi husûsuna irâde-i seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhî şeref-sudûr buyurulduğu Mâbeyn-i Hümâyûn-ı Cenâb-ı Mülûkâne Başkitâbet-i Celîlesi’nden alınan tezkire-i husûsiyyede teblîğ kılındığını ve ber-mantûk-ı emr ü fermân-ı Hümâyûn-ı Şâhâne takayyüdâtda bulunulmak ve sefâret-i seniyye ve îcâb eden şehbenderlikler ile vilâyâta vesâ’ir lâzım gelenlere îfâ-yı vesâyâ olunmak üzre Hâriciye ve Dâhiliye nezâret-i celîlelerine teblîğât icrâsı karârlaştırılarak iktizâsı icrâ olunduğu beyânıyla nezâret-i âcizîce de îcâbının serî‘an icrâsı makâm-ı sâmî-i Sadâret-penâhî’den şeref-vârid olan 4 Haziran sene [1]324 târîh ve 80 numaralı tezkire-i sâmiyede emr ü iş‘âr buyurulmuş ve cihet-i husûsiyyede icrâ ettirilen tahkîkâtda Der-sa‘âdet’de bulunan İslâm ve Ermeni vesâ’ir matba‘alarda mürettib veyâ hurûfât dökmecisi olarak “Manuk Yemeniciyan” ve Agob Narot[f]oğlu nâmlarında kimse bulunmadığı anlaşılmış olub ma‘a-mâ-fîh ber-mantûk-ı emr ü fermân-ı Hümâyûn her tarafça icrâ-yı takayyüdât olunması zımnında îcâb edenlere nezâretçe icrâ-yı teblîğât edilmiş olduğundan hüviyyetleri taht-ı mechûliyyetde kalan erbâb-ı fesâddan olan eşhâs-ı merkûmân hakkında Adliyece emsâli vechile ta‘kîbât-ı kânûniyye îfâsı için keyfiyyetin huzûr-ı sâmî-i nezâret-penâhîlerine izbârı Hey’et-i Tahkîkiyye’den îfâde kılınmış olmakla ol bâbda.

Özet

Cenevre Hınçakyan Ermeni Komitesi’nden Tahtacıyan ile adamı Manuk ve Agop’un bazı Osmanlı şehbenderliklerinin mühürlerini ve pasaportlarının sahtelerini imal ederek Bulgaristan’a sevkettikleri ve bu yolla adamlarını Memalik-i Şahane’ye sokacakları haber alındığından ilgili yerlere tebliğat yapılması.

1324.Ca.08

ZB. 311/82

kaynak: T.C. başbakanlık devlet arşivleri genel müdürlüğü.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: