ERMENİ TEHCİRİN SEBEPLERİ VE ALINAN TEDBİRLER-112

1133_1
ZB. 352/8
Zabtiye Nezâreti
Mektûbî Kalemi
Aded
7
2/158
Huzûr ı Sâmî i Cenâb ı Sadâretpenâhiye
Ma‘rûz ı çâker i kemîneleridirki
Üsküdar’da İcâdiye’de Bakkal Sokağı’nda beş numrolu hânede ikâmet ve Meydancık’da Alyanak Hanı’nda Manifatura ticâretiyle iştiğal eden Maroke Abranosyan Efendi’ye Mosar ve Silak ve Vartakez ve Zarak imzâlarıyla ta‘ahhüdlü olarak Sohum şehrinden irsâl ve Dersa‘âdet Rusya Postahânesi müvezzi‘i vasıtasıyla kendisine tevdî‘ olunduğu beyanıyla mûmâ ileyh Maroke Efendi tarafından zaptiyeye teslim edilen mektubda Ermeni ihtilâl dördüncü şu‘besine yirmi gün zarfında Sohum’da Hamparsum Musayan vasıtasıyla Vartakez nâmına üçyüz Osmanlı lirası göndermediği sûretde ikinci bir mektubla yirmi gün daha mehil i‘tâ edilerek yine göndermez ise katl u telef edileceği bildirilmiş olmasına nazaran her ihtimâle karşı mûmâ ileyhin ve birâderlerinin ve bilhassa ticârethânelerinin hüsn i muhâfazası buraca iktizâ edenlere teblîğ ve mütecâsirleri hakkında usûlen ve gıyâben ta‘kîbât ı kânûniye îfâsı husûsunda Adliye Nezâret i Celîlesi’ne iş‘âr ve tezbîr edilmiş olmağla Sohum’da bulunan eşhâs ı merkûme ve Hampas haklarında tedâbir i lâzime ittihâzı zımnında Rusya Hükûmeti nezdinde teşebbüsât ı lâzime icrâsı ve ecnebî postalarının dâhil i şehirde müvezzi‘ dolaşdırmaları gerek muhâberât ı fesâdiyenin ve gerek ona mümâsil ahvâlin teshîline hidmet edeceğinden mezkûr müvezzi‘lerin dâhil i şehirde mektub vesâ’ire tevzî‘ etmelerinin men‘î esbâbının istikmâli menût ı re’y i sâmî i fehîmâneleridir ol bâbda emr ü fermân hazret i men lehü’l emrindir.
Fî 8 Safer, sene [1]326 ve fî 8 Mart, sene [1]327
Zabtiye Nâzırı

Özet

Üsküdar’da Manifaturacı Maroke Abranosyan’ın Sohum şehrinde Ermeni İhtilal Dördüncü Şubesi adına mektupla haraç istenip tehdit edilmesi üzerine gerekli tedbirlerin alınması ve şehiriçi yabancı posta dağıtımının yasaklanması

1326.S.08

ZB. 352/8

kaynak: T.C. başbakanlık devlet arşivleri genel müdürlüğü.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: