ERMENİ TEHCİRİN SEBEPLERİ VE ALINAN TEDBİRLER-113

1135_1
ZB. 352/87
Mektûbî Kalemine Mahsûs
Sıra Numrosu: 2125
Târih: 5 Haziran, sene [1]324
Evrâk Sıra Numrosu: 90
Dosya Numrosu: 1739
Makâm ı Sâmî i Sadâretpenâhiye
Hâme peyrâ yı ta‘zîm olan 23 Nisan, sene [1]324 târihli ve 41 numrolu tezkire i sâmiye i sadâretpenâhileri cevabıdır. Boston’daki Ermeni komitesine mensûb Hayık Mardirosyan ve Onnik Yemeniciyan nâmında iki şahsın Boston’dan hareketle İzmir veya Mersin’e azîmet etmiş oldukları ve merkûmların Ma‘mûretülazîz vilâyetinin İçye veya İçme karyesinde ikâmet eden Agob Bergikyan nâmında bir şahsın delâletiyle memâlik i mahrûse i şâhânede evrak ı muzırra tevzî‘ına ve harekât ı ihtilâl cüyâne icrâsına teşebbüs edecekleri ve merkûm Agob’un ammi zâdesi olup elyevm Dersâ‘adet’de bulunan Dikran Bergikyan’dan Ermeni komiteleri hakkında bir hayli ma‘lûmât istihsâl olunabilmesi me’mûl i kavî bulunduğu istihbâr kılındığı Vaşington Sefâret i seniyyesinin mersûl tahrîrâtı sûretinde beyan olunması üzerine buraca icra kılınan tahkîkât ve Ma‘mûretülazîz vilâyetiyle cereyân eden muhâbere neticesinde merkûm Dikran Bergikyan Ma‘mûretülazîz’in İçme karyesi ahâlisinden olup yirmi sene mukaddem memleketinden Dersâ‘det’e gelerek dört sene kadar tuğla harmanlarında çalışdıkdan sonra firâren Amerika’ya azîmet ve sekiz sene Hoydil(?) şehrindeki demir fabrikasında çalışıp oradan Samsun’a avdet etmesiyle Canik Mutasarrıflığı’ndan 27 Teşrin i Sânî, sene [1]315 târihli tahrirâtıyla vilâyet i müşârun ileyhâya gönderilerek ve oraca kefâlete rabt edilerek o vakitden beri zirâ‘atle iştiğâl etmekde bulunduğu ve mezkûr demir fabrikasında iken ara sıra Boston şehrine gidip gelmiş ise de Hayik Mardirosyan ve Onnik Yemeniciyan nâmında kimseyi tanımadığı ve Amerika’da kimse ile muhâberesi olmadığı gibi evrâkı miyânında da dâ‘î i iştibâh bir şey zuhûr etmediği anlaşılarak keyfiyet Aydın, Trabzon vilâyetlerine ve merkûmân Hayık Mardirosyan ve Onnik Yemeniciyan haklarında buracada ihtiyâten takayyüdât icrâsı iktizâ edenlere tebliğ ve izbâr kılınmış olduğundan ta‘kîb i mesfedet maksadıyla Amerika’ya azimet etmiş oldukları sefâret i müşârun ileyhânın sibâk ı(?) iş‘ârından anlaşılmakda olan merkûmân Hayık ve Onnik haklarında komisyon i mahsûsca iktizâ edenlere bilmuhâbere hüvviyetleri tahkik ve tebeyyün etdikden sonra emsâli vechile gıyâben ta‘kîbât ı kânûniye icrâsı zımnında keyfiyetin Adliye Nezâret i Celîlesine iş‘âr buyurulması husûsunun cevaben huzûr ı sâmî i cenâb ı sadâretpenâhilerine izbârı hey’et i tahkîkiyeden ifâde kılınmış ve evrâk ı mersûle leffen takdîm ve i‘âde olunmağla ol bâbda.

Özet

Boston’daki Ermeni Komitesi’ne mensub şahısların evrak-ı muzırra tevzi ederek Dersaadet’de ihtilal yapmaya teşebbüs ettiklerinden gerekli takibat-ı kanuniyenin yapılması.

1324.R.5

ZB. 352/87

kaynak: T.C. başbakanlık devlet arşivleri genel müdürlüğü.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: