ERMENİ TEHCİRİN SEBEPLERİ VE ALINAN TEDBİRLER-91

976_1
DH. İD. 113/45 2
Diyarbekir Vilâyeti
Tahrîrât Kalemi
Husûsi:431
Dâhiliye Nezâret i Celîlesine
Nâzır bey efendi hazretleri
Ergani Nâhiyesi Ermeni cemâ‘ati murahhâsı Mıgırdıç Efendi’nin geçen Şubat zarfında hey’et i nâhiyyeye tertîb eylediği bir ziyâfet esnâsında Edirne’nin sukûtunu ve Osmanlıların mağlûbiyetiyle düşmanların şecâ‘atini bir lisân ı sitâyişkârâne ile beyân eylediği ve buna karşı nâhiye müdîri Karabet Efendi’nin vazîfe i me’mûre i muhabbet güsterânesini îfâ etmediği ve bir mukâbele i vazîfede bulunmadığı Ma‘den Sancağı’nca icrâ ettirilen tahkîkâtten mütefehhim olmuştur. Hissiyât ı necîbe i Osmaniyye’yi rencîde eden şu hâle karşı müdîr hakkında mu‘âmele i lâzime der dest i icrâ ise de murahhasın bu tarz hareketi ve ahvâl i sâ’iresi dolayısı ile de esâsen orada kalması tecvîz edilmemekte olduğundan mûma ileyh murahhas Mıgırdiç Efendi’nin hemen Ergani’den kaldırılması esbâbının istikmâli ricâsıyla takdîm i ihtirâm olunur. Ol bâbda emr ü fermân hazret i men lehü’l emrindir.
Fî 5 Şevvâl sene [1]331 ve fî 24 Ağustos sene[1]329
Vâlî
İmza

DH. İD. 113/45 1
Dâhiliye Nezâreti
Şu‘be 4
Evrâk Umûmi Numarası:491
Kalem Numarası:2999
Târîh i Tesvîd:26 Eylül sene [1]329
Diyarbekir Vilâyet i Âliyyesine
24 Ağustos sene [1]329 târîhli ve 431 numaralı tahrîrât ı aliyyeleri cevâbıdır. Ergani Nâhiyesi’ndeki Ermeni murahhasası Mıgırdıç Efendi’nin oradan kaldırılması hakkında teşebbüsât îfâsı münâsib olamayıb ancak ba‘de zîn sıfat ı resmiyyesiyle gayr ı mütenâsib ve muhill i sadâkat ahvâl ve harekâtda bulunmaması zımnında kendisine ihtârât ve vesâyâ i münâsibe îfâsı muktezî görülmekle ol bâbda.

Özet
Edirne’nin düşman eline geçmesine sevinerek Osmanlı aleyhinde toplantılarda nutuk atan Ergani Ermenileri’nin murahhası Mıgırdıç’ın uyarılması.

1331.Za.08

DH. ID 113/45

kaynak: T.C. başbakanlık devlet arşivleri genel müdürlüğü.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: