ERMENİ TEHCİRİN SEBEPLERİ VE ALINAN TEDBİRLER-93

1057_1
ZB. 23/112_1
Bâb Âlî
Dâ’ire i Umûr ı Dâhiliyye
Tesrî‘ i Mu‘âmelât ve Islâhât Komisyonu
Aded:1079
Zâbtiye Nezâret i Celîlesine
Devletlü efendim hazretleri
Bir maksad ı mel‘ûnânenin icrâsı için Tuzla’da bir hânede Hınçak Cem‘iyyet i Fesâdiyyesi a‘zâsının geceleri bi’l ictimâ‘ Avrupa’da ki komitelerle muhâbere etmekte oldukları ve bu fi‘l i cinâyetkârânenin Kıbrıs’a gelmekte olub hafiyyen Memâlik i Şahâne’ye giden Ermeni fesedesi vâsıtasıyla icrâ edileceği ve fesede i merkûmenin bazıları Rum lisânına âşinâ oldukları cihetle kendilerinin Rum ve teb‘a i Yunaniyyeden olduklarına dâ’ir mahalli Yunan konsoloshânesinden aldıkları varaka ile serbest olarak Memâlik i Şâhâne’ye gitmekte oldukları haber verildiğinden sevâhil i şâhâne iskelelerince ve ale’l husûs Kıbrıs Yunan konsolosunun pasaport ve sâ’ir varakasını hâmil bulunanlar hakkında tedâbir ve takayyudât ı ciddiye ve mü’essire icrâsı şeref sudûr buyurulan irâde i seniyye i hazret i hilâfet penâhi îcâb ı âlîsinden olarak Yunan konsoloslarının vize edeceği tezkireler hakkında Hâriciye Nezâret i Celîlesi’ne teblîgât icrâ edilmiş olduğu bâ tezkire i sâmiye izbâr buyurulması üzerine îcâb eden vilâyete vesâyâ îfâ olunduğundan Nezâret i Celîlelerincede ber mantûk ı emr ü fermân ı humâyun iktizâ i hâlin îfâsına himem i aliyye i dâverileri der kâr buyurulmak bâbında emr ü fermân hazret i men lehü’l emrindir.
Fî 6 Muharrem sene [1]326 fî 27 Kânûn ı Sânî [1]323
Nâzır ı Umûr ı Dâhiliyye bende
İmzâ

ZB. 23/112_2
Nezâret i Zabtiyye Hey‘et i Tahkîkiyyesi
Aded:2219
Dâhiliye Nezâret i Celîlesi’nden şeref vârid olub emr ve havâle buyurulan ve matviyyen arz ve takdîm kılınan 27 Kânûn ı Sânî sene [1]323 târîhli ve bin yetmiş dokuz numaralı tezkire i aliyyede bir maksad ı mel‘ûnâne icrâsıçün Tuzla’da bir hânede Hınçak Cem‘iyyet i Fesâdiyyesi a‘zâsının geceleri bi’l ictimâ‘ Avrupa’daki komitelerle muhâbere etmekte oldukları ve bu fi‘l i cinâyetkârânenin Kıbrıs’a gelmekte olub hafiyyen Memâlik i Şâhâne’ye giden Ermeni fesedesi vâsıtasıyla icrâ edileceği ve fesede i merkûmenin ba‘zıları Rum lisânına aşinâ oldukları cihetle kendilerinin Rum ve teb‘a i Yunaniyyeden olduklarına dâ’ir mahalli Yunan kosoloshânesinden aldıkları varaka ile serbest olarak Memâlik i Şâhâne’ye gitmekte oldukları haber verildiğinden sevâhil i şâhâne iskelelerince ve ale’l husûs Kıbrıs Yunan konsolosunun pasaport ve sâ’ir varakasını hâmil bulunanlar hakkında tedâbir ve takayyudât ı ciddiye ve mü’essire icrâsı şeref sudûr buyurulan irâde i seniyye i hazret i hilâfet penâhî îcâb ı âlîsinden olarak Yunan konsoloslarının vize edeceği tezkireler hakkında Hâriciye Nezâret i Celîlesi’ne teblîgât icrâ edilmiş olduğu ve icâb eden vilâyâta vesâyâ îfâ kılındığı beyânıyla Nezâret i Celîleleri’ncede ber mantûk ı emr ü fermân ı hümâyûn iktizâ yı hâlin îfâsı teblîğ ve iş‘âr buyurulmaktan nâşî mûcebince lâzım gelenlere teblîgât icrâ kılınmış olmasına ve hey‘et i âcizânemize vürûd etmekte olan yolcular hakkında bir kat daha iltizâm ı dikkat edilmek tabî‘î ise de Kıbrıs’ca bu gibiler için sûret i hâfiyyede tedâbir i münâsibe ittihâzıyla berâber ta‘kîbât ı fesâdiyyede bulunanlar hakkında gıyâben emsâli vechile ta‘kîbât ı kânûniyye icrâsı cihetine tevessül olunmak üzere o misillülerin hüviyyet i hakîkiyyeleriyle teşebbüsât ı fesâdkârânelerine dâ’ir ma‘lûmât istihsâli esbâbının istikmâli lüzûmunun cevâben Dâhiliyye Nezâret i Celîlesi’ne iş‘ârı münâsib ise de ol bâbda emr ü fermân hazret i men lehü’l emrindir.
Fî 9 Muharrem sene [1]326 fî 30 Kânûn ı Sânî sene [1]323
Mühür

Özet

Tuzla’da Hınçak Cemiyeti mensuplarının geceleri toplanarak Avrupa’daki komitelerle muhabere etmekde olduklarının tespiti ile Kıbrıs yolu ile gelip Yunan konsolosluklarından pasaportlarını vize ettiren ve Rum lisanını bilen Ermenilerin takibata alınması.

1323.Za.27

ZB. 23/112

kaynak: T.C. başbakanlık devlet arşivleri genel müdürlüğü.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: