ERMENİ TEHCİRİN SEBEPLERİ VE ALINAN TEDBİRLER-94

1058_1
ZB. 23/116_3
Bâb ı Âlî
Dâ’ire i Umûr ı Dâhiliyye
Tesrî‘ i Mu‘âmelât ve Islâhât Komisyonu
Aded:1083
Zâbtiye Nezâret i Celîlesine
Devletlü efendim hazretleri
Van’da erbâb ı mefsedet tarafından neşredilmekte olan bir gazetenin Der sa‘âdet tarîkiyle Memâlik i Şâhâne’ye idhâl hatta ba‘zı nüshalarının Sivas’a kadar irsâl olunmakda ve bu hâl postahânelerce tezyîd i takayyudât ve Ermeniceye vâkıf me’mûrlar istihdâm olunması lüzûmunu mü’eyyid bulunduğu beyânıyla lisân ı mezbûre lâyıkıyla vâkıf üç dört muhâbere me’mûruyla birkaç polisin islâm olmak şartıyla ta‘yîn ve i‘zâmı Sivas Vilâyet i Celîlesi’nden bildirilmesine mebnî Ermeniceye vâkıf müslümân muhâbere ve polis me’mûrlarının buraca tedârik ve irsâli kâbil olub olmadığının bi’t tahkîk inbâsı bâ tezkire i sâmiye izbâr ve keyfiyyet Telgraf ve Posta Nezâret i aliyyesindende istifsâr olunduğundan evsâf ı mezkûreyi hâ’iz kimseler gönderilebileceğinin serî‘en inbâ buyurulması husûsunun Tesrî‘ i Mu‘âmelât Komisyonu ifâdesiyle beyânına mübâderet kılındı. Ol bâbda emr ü fermân hazret i men lehü’l emrindir.
Fî 7 Muharrem sene [1]326 fî 28 Kânûn ı Sânî sene[1]323
Nâzır ı Umûr ı Dâhiliyye bende
İmzâ

ZB. 23/116_2
Bâb ı Âlî
Dâ’ire i Sadâret i Uzma
Mektûbi Kalemi
Aded:281
Zabtiye Nezâret i Celîlesine
Devletlü efendim hazretleri
Gecende Van kasabasında Ermeni erbâb ı fesâdının cem‘ ve ihfâ eyledikleri haber alınan kilitli esleha ve eczâ yı nâriyyenin zâhire ihrâcıyla zabt ve müsâderesi husûsunda en en ziyâde yararlık göstermiş oldukları Van Vilâyeti’nden bildirilen zevâtın Nezâret i Celîlelerine mensûb olanların esâmisi inhâ olunan sûver i taltîfiyyeyi hâvî yazılan pusula leffen savb ı devletlerine irsâl kılınmış olmağla bu bâbda ki mütâla‘a i aliyyelerinin inbâsına himmet buyurulması siyâkında tezkire i senâveri terkîm kılındı efendim.
Fî 13 Muharrem sene [1]326 fî 3 Şubat sene [1]323
Sadrazam
İmzâ

ZB. 23/116_1
Bâb ı Âlî
Dâ’ire i Sadâret i Uzma
Mektûbi Kalemi
Van Polis Komiseri İzzeddin Efendi Açıktan Ser Komiserliğe terfî‘
Van Polis Üçüncü Komiserlerinden Abdullah Kamil ve Hurşid Efendiler Beşinci rütbeden mecidi

Özet

Van’da Ermenilerin gizledikleri silah ve yanıcı maddelerin bulunmasında hizmeti geçenlerin taltifi ve Sivas’da Ermeniceye vakıf muhabere memurlarının postahanede istihdam edilmeleri.

1323.Za.29

ZB. 23/116

kaynak: T.C. başbakanlık devlet arşivleri genel müdürlüğü.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: