ERMENİ TEHCİRİN SEBEPLERİ VE ALINAN TEDBİRLER-97

1072_1
ZB, 31/75_3
Yıldız Sarây-ı Hümâyûnu
Baş Kitâbet Dâ’iresi
2064
Ermeni komitesi ser-gerdelerinden Serkis Jeras Minas’ın nezdindeki külliyyetli parayı Der-sa‘âdet’deki komiteye vermek üzre ecnebî pasaportuyla ve nâm-ı müste‘âr ile Triyeste’den Der-sa‘âdete geleceği ve bu kerre Filibe’de yeniden teşkîl olunan Doktor Ormanyan ve Avukat Dikran İsmiyan ve Yervant Atamyan ve Aram Bogosyan ve Rupen Astarcıyan ve Manuk Hendelyan ve Kirkor Davidyan ile eşhâs-ı sâ’ireden mürekkeb bulunan Ermeni komitesinin Mısır’daki diger hazele ile muhâbere etmekde ve bunlar vâsıtasıyla Mısır’da bulunan Jön Türkler ile tevhîd-i mesâ‘î ve fesâda çalışmakda oldukları ve elde edilen ba‘zı evrâka nazaran mezkûr komite tarafından Der-sa‘âdet’e gönderilecek fesedenin Mısır tarîkıyla gelecekleri istihbâr-ı vâkı‘a binâ’en taraf-ı vâlâ-yı Ser-askerî’den arz-ı atebe-i ulyâ kılındığından zâbıtaca tedâbîr ve takayyüdât-ı lâzımenin ittihâz ve îfâsıyla merkûmûnun vürûdlarında der-dest ve tevkîfleri esbâbının istihsâl olunması ve her hâlde bir gûne mefsedet ve mazarratlarına meydân verilmemesi şeref-sudûr buyurulan irâde-i seniyye-i cenâb-ı Hilâfet-penâhî îcâb-ı âlîsinden olmakla ol bâbda emr ü fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.
Fî 5 Rebî‘ü’l-âhir sene [1]326
Fî 23 Nisan sene [1]324
Ser-kâtib-i Hazret-i Şehriyârî
İmzâ

Özet

Ermeni Komitası reislerinden Serkis Jeras Minas’daki külliyetli paranın Dersaadet’deki komitaya getirileceği ve Filibe’de yeniden teşkil olunan komitacıların Mısır’daki komitacılarla haberleşmeleri ve Jön Türklerle beraber çalışarak Dersaadet’e geleceklerine dair gelen ihbarlar üzerine gerekli tedbirlerin alınması.

1324.S.25

ZB. 31/75

kaynak: T.C. başbakanlık devlet arşivleri genel müdürlüğü.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: