ERMENİ TEHCİRİN SEBEPLERİ VE ALINAN TEDBİRLER-98

1073_1
ZB, 31/76_2
Yıldız Sarây-ı Hümâyûnu
Baş Kitâbet Dâ’iresi
2260
Filibe’deki Ermeni komitesinin ictimâ‘ât-ı hafiyyeye muntazaman devâm edib bu ictimâ‘lara henüz şahs ü hüviyyeti anlaşılamayan bir İslâmın dahi iştirâk etmekde olduğu ve mezkûr komitece Mayıs evâsıtında veyâ on sekizinde Der-sa‘âdet’de mühim bir fesâd vukû‘una intizâr edildiği ve Emâret dâhilinde Mısır’a geçen Ermenilerin Köstence, Bergos ve Varna tarîkıyla Der-sa‘âdet’e uğramaları melhûz bulunduğu Bulgaristan Komiserliği Kitâbeti’nden arz u iş‘âr kılınmış olduğundan evvel ve âhir teblîğ olunduğu üzre zâbıtaca bu bâbda takayyüdât-ı lâzımeye bir kat daha i‘tinâ ile eşhâs-ı şerîre-i merkûmenin Der-sa‘âdet’e vürûdlarında teşebbüsât-ı fesâdiyyelerine meydân verilmeyerek hemân der-dest edilmeleri te’kîden şeref-sudûr buyurulan irâde-i seniyye-i cenâb-ı Hilâfet-penâhî iktizâ-yı celîlinden olmakla ol bâbda emr ü fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.
Fî 13 Rebî‘ü’l-âhir sene [1]326
Fî 1 Mayıs sene [1]324
Ser-kâtib-i Hazret-i Şehriyârî
İmzâ

Özet

Filibe’deki Ermeni Komitası’nın gizli toplantılarına muntazam devam ettiği, Mayıs’da Dersaadet’de mühim bir fesat çıkaracakları ve Mısır’a giden Ermenilerin, Bergos-Varna yoluyla Dersaadet’e gelecekleri ihbar edildiğinden gereğinin yapılması.

1324.Ra.01

ZB. 31/76

kaynak: T.C. başbakanlık devlet arşivleri genel müdürlüğü.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: