ERMENİ TEHCİRİN SEBEPLERİ VE ALINAN TEDBİRLER-99

1074_1
ZB, 31/82_1
Yıldız Sarây-ı Hümâyûnu
Baş Kitâbet Dâ’iresi
3272
Hınçakyan Ermeni Komitesi’nden ve erbâb-ı fesâddan olub vaktiyle Der-sa‘âdet’de muhtelif matba‘alarda mürettiblik ve bi’l-âhire Bitlis’de hakkâklık eden elli yaşlarında kısa boylu kır ve sivri sakallı çiçek bozuğu esmer çehreli Manuk Yemeniciyan ile rüfekâsından ve hâdise-i cinâ’iyye üzerine Der-sa‘âdet’den firâr eden matba‘a mürettiblerinden Agob Narof[t]oğlu nâm şahsın Londra’da Saltanat-ı Seniyye şehbender-hâneleri mühr-i resmîlerini taklîd ile Bulgaristan’a irsâl eyledikleri ve bu vâsıta ile bir takım Ermeni erbâb-ı fesâdının berren ve bahren Memâlik-i Şâhâne’ye idhâline çalışacakları istihbâr kılındığı Washington Sefâret-i Seniyyesi’nden arz u iş‘âr kılındığından tedâbîr ve iktizâ-yı hâlin îfâsıyla bu vâsıta ile eşhâs-ı muzırra duhûlüne meydân ve imkân bırakılmaması esbâbının istikmâli bâ-irâde-i seniyye-i cenâb-ı Pâdişâhî beyân olunur. Ol bâbda emr ü fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.
Fî 23 Cumâde’l-ûlâ sene [1]326
Fî 9 Haziran sene [1]324
Ser-kâtib-i Hazret-i Şehriyârî
İmzâ

Özet

Hınçakyan Ermeni Komitası’ndan olup Dersaadet’de mürettiblik ve Bitlis’de hakkaklık etmiş Manok Yemeniciyan ile rüfekasının Londra’da şehbenderlik mühürlerini taklid ederek Ermeni fesedesini karadan ve denizden yurda sokacakları ihbar edildiğinden gerekli tedbirlerin alınması.

1324.R.10

ZB. 31/82

kaynak: T.C. başbakanlık devlet arşivleri genel müdürlüğü.

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: