TEHCİR KARARININ UYGULANDIĞI BÖLGELER

Mayıs 18, 2007

DH. ŞFR, 60/274
Bâb ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Emniyet i Umûmiye Müdîriyeti
Şu‘be: 2
Şifre
Adana Haleb Vilâyetleriyle Maraş Mutasarrıflığına
* Dâhile teb‘îd edilmiş olan Ermenilerin ba‘d-ezîn Bağdat şimendüfer hattında istihdâm edilmek üzere celb edilmemeleri lüzûmunun îcâb edenlere teblîğ olunduğu Baş Kumandanlık Vekâleti’nden bildirilmiştir.
Fî 26 Kânûn ı Sânî sene [1]331
Nâzır
Talat

Özet

Dahile teb’id edilmiş olan Ermeniler’in bundan sonra Bağdad şimendüfer hattında istihdam edilmek üzere celb edilmemelerine dâir Emniyet-i Umûmiye Müdüriyeti’nden Adana ve Halep vilâyetleriyle Maraş Mutasarrıflığı’na çekilen telgraf.

1334.R.3

DH.ŞFR 60/274 Belge No: 1

kaynak: T.C. başbakanlık devlet arşivleri genel müdürlüğü.

Reklamlar

TEHCİR KARARININ UYGULANDIĞI BÖLGELER

Mayıs 18, 2007

DH. ŞFR, 56/337
Bâb ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Emniyet i Umûmiye Müdîriyeti
Husûsi: 6113
Şifre
Edirne Vilâyetine
C[evâb-ı] 5 Eylül sene [1]331 Teblîgât ı sâbıka mucebince eşhâs ı muzırradan olmalarına mebnî vilâyetten çıkarılması lâzım gelen Ermenilerin İstanbul tarîkıyla i‘zâmından sarf ı nazar olunarak bunların kayıklarla pey-der-pey Anadolu sâhiline sevki münâsibdir. Ermenilerin Rumlarla beraber sevk olunmayıp ayrı vapur veya kayıklarla ve muhâfaza altında sevki ve zamân ve mahall i sevklerinin buraya iki gün evvel inbâsı.
Fî 27 Eylül sene [1]331
Nâzır

Özet

Eşhâs-ı muzırradan olup vilayet haricine çıkarılacak Ermeniler’in Rumlar’dan ayrı olarak kayıklarla Anadolu sahillerine sevkleriyle sevk zamanı ve mahallerinin bildirilmesine dâir Emniyet-i Umûmiye Müdüriyeti’nden Edirne Vilâyeti’ne çekilen cevâbî telgraf.

1333.Z.1

DH.ŞFR 56/337 Belge No: 1

kaynak: T.C. başbakanlık devlet arşivleri genel müdürlüğü.


TEHCİR KARARININ UYGULANDIĞI BÖLGELER

Mayıs 18, 2007

DH. ŞFR, 56/208
Bâb ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Emniyyet i Umûmiyye Müdîriyyeti
Umûmî:
Husûsî: 6022
Şifre
Kastamonu Vilâyetine
C[evâb-ı] 14 Eylül sene [1]331. Burada tereddüd olunamaz. Oradaki bir avuç Ermeni’de vilâyetin âsâyişini ihlâl edemez. Ederse ondan tevellüd edecek mes’ûliyyeti der-uhde etmek lâzımdır. Şimdiki hâlde oradaki Ermeniler kaldırılmayacakdır. Zamânı gelince ta‘lîmât verilecekdir.
Fî 15 Eylül sene [1]331
Nâzır

Özet

Asayişi bozan Ermeniler’in kanunen mes’ûl tutulacaklarına ve hâl-i hazırda yerlerinden kaldırılmamalarına dair Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti’nden Kastamonu Vilayeti’ne çekilen cevâbî telgraf.

1333.Za.19

DH.ŞFR 56/208 Belge No: 1

kaynak: T.C. başbakanlık devlet arşivleri genel müdürlüğü.


TEHCİR KARARININ UYGULANDIĞI BÖLGELER

Mayıs 18, 2007

DH. ŞFR, 56/136
Bâb ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Emniyyet i Umûmiyye Müdîriyyeti
Umûmî:
Husûsî: 6
Şifre
İçel Mutasarrıflığına
C[evâb-ı] 8 Eylül sene [1]331 şifre. Silifke’deki Ermenilerin hemân kaldırılmasına lüzûm yokdur.
Fî 10 Eylül sene [1]331
Nâzır

Özet

“Silifke’deki Ermeniler’in hemen kaldırılmalarına lüzum yoktur” şeklinde Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti’nden İçel Mutasarrılığı’na çekilen cevâbî telgraf.

1333.Za.15

DH.ŞFR 56/136 Belge No: 1

kaynak: T.C. başbakanlık devlet arşivleri genel müdürlüğü.


TEHCİR KARARININ UYGULANDIĞI BÖLGELER

Mayıs 18, 2007

DH. ŞFR, 55/230
Bâb ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Emniyyet i Umûmiyye Müdîriyyeti
Umûmî:
Husûsî: 5274
Şifre
Mahrem
Urfa Mutasarrıflığna
Urfa Ermenilerinden müsta‘idd i şerr ü fesâd olanlarla isyân ve ihtilâl için teşebbüsleri mahsûs [hissedilen] bulunanların derhâl livâ dâhilinde münâsib mahallere dağıtılmaları.
Fî 13 Ağustos sene 1331
Nâzır

Özet

“Urfa Ermenilerinden müstaidd-i şerr ü fesad olanlarla isyan ve ihtilal için teşebbüsleri mahpus bulunanların derhal ihracı, ile liva dahilinde minâsip mahallere dağıtılmaları” şeklinde Emniyet-i Umûmiye Müdüriyeti’nden Urfa Mutasarrıflığı’na çekile telgraf.

1333.L.15

DH.ŞFR 55/230 Belge No: 1

kaynak: T.C. başbakanlık devlet arşivleri genel müdürlüğü.


TEHCİR KARARININ UYGULANDIĞI BÖLGELER

Mayıs 18, 2007

DH. ŞFR, 55/141
Bâb ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Emniyyet i Umûmiyye Müdîriyyeti
Umûmî:
Husûsî: 5174
Şifre
Erzurum, Adana, Ankara, Bitlis, Haleb, Hüdâvendigâr, Diyârbekir, Sûriye, Sivas, Trabzon, Konya, Ma‘mûretü’l-azîz, Van Vilâyetlerine, Urfa, İzmit, Canik, Zor, Karesi, Karahisâr ı Sâhib, Kayseri, Mar‘aş, Niğde, Eskişehir Mutasarrıflıklarına
“Ne yaşda olursa olsun kadın erkek hiçbir Ermeni Karâr-gâh ı Umûmî emri olmadan memleket hâricine çıkarılmayacakdır. ”
Başkumandanlık Vekâleti’nden ordu ve kolordu kumandanlıklarına bâlâdaki teblîgât îfâ edilmiş olduğundan cihet i mülkiyyece de ahkâmına tevfîk i hareket olunmalıdır. (Memleket hâricine) ibâresinden maksad memâlik i ecnebiyyedir. Binâ’en‘aleyh Ermenilerin mu‘âmele i sevkıyyelerine şümûlü yokdur.
Fî 8 Ağustos sene 1331
Nâzır

Özet

Başkumandanlık Vekâleti’nden Ordu ve Kolordu kumandanlıklarına bildirilen “ne yaşta olursa olsun kadın-erkek hiç bir Ermeni karargâh-ı umûmî emri olmadan memleket haricine çıkarılmayacaktır” şeklindeki tebliğât ahkâmına Mülkiye’nin de uyması gerektiğine dair Emniyet-i Umûmiye Müdüriyeti’nden Erzrum, Adana, Ankara ve sair vilayetlerle Urfa, İzmit, Canik, Zor ve sair mutasarrıflıklara çekilen telgraf.

1333.L.11

DH.ŞFR 55/141 Belge No: 1

kaynak: T.C. başbakanlık devlet arşivleri genel müdürlüğü.


TEHCİR KARARININ UYGULANDIĞI BÖLGELER

Mayıs 18, 2007

DH. ŞFR, 54-A/373
Bâb ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
İskân ı Aşâyir ve Muhâcirîn Müdîriyeti
İstatistik Şu‘besi
47
Şifre
Ankara Vâlî Vekâletine
Ankara vilâyetindeki katolik ahâlinin dahî diğer Ermeniler misillü sevk ve teb‘îdleri.
Fî 29 Temmuz sene [1]331
Nâzır Nâmına
İmza

Özet

“Ankara Vilâyeti’ndeki katolik ahâlinin dahi, diğer Ermeniler misillü sevk ve teb’idleri” şeklinde İskân-ı Aşâyir ve Muhâcirîn Müdüriyeti’nden Ankara Vali Vekaleti’ne çekilen telgraf.

1333.N.30

DH.ŞFR 54-A/373 Belge No: 1

kaynak: T.C. başbakanlık devlet arşivleri genel müdürlüğü.