MADDE VE ÖZELLİKLERİ

MADDE

Uzayda yer kaplayan, kütlesi, hacmi olan ve eylemsizliğe uyan varlıklara madde denir. Maddeler katı, sıvı ve gaz halinde bulunabilir. Maddenin şekil almış haline de cisim denir.

Maddelerin Ortak Özellikleri

Bütün maddelerde bulunan özelliğe ortak özellik denir. Bir maddenin yalnız kendine ait özelliğine ise, ayırt edici özellik denir.

Maddelerin ortak özellikleri,

1. Eylemsizlik
2. Hacim
3. Kütle

Bir maddenin sahip olduğu hareket ve şekil durumunu koruma meyline eylemsizlik denir. Arabadan inmek isteyen bir yolcu, araba henüz durmadan önce inerse, arabanın hareket yönünde gitmek zorunda kalır. Arabada iken hızı olan yolcu inincede bu hızını devam ettirmek isteyecektir. Bu durum bütün maddeler için geçerlidir. Duran madde durmak ister, hareket halindeki ise hareketini devam ettirmek ister.

2. Hacim

Maddelerin uzayda kapladığı yere hacim denir. İki madde birlikte aynı hacmi işgal edemez. Örneğin bir bardağa su konulduğunda bardağın içindeki hava, kabı terkeder.
Katı maddelerin belli bir şekli ve hacmi vardır. Sıvı maddelerin belli bir hacimleri olmasına rağmen belirli bir şekilleri yoktur, konuldukları tabın şeklini alırlar. Gazların ise hem belirgin hacimleri hem de belirgin şekilleri yoktur. Konuldukları kapların hacmini ve şeklini alırlar.

Geometrik Biçimli Cisimlerin Hacimleri

Geometrik şekilli, dikdörtgenler prizması, küp, silindir, küre ve koni şeklindeki katı cisimlerin hacimleri, boyutları ölçülerek hesaplanır.
Dikdörtgenler prizmasının hacmi farklı üç kenarının çarpımına eşittir.

image0011.gif
Hacim = En . boy . yükseklik

V = a . b. c dir.Üç kenarı da eşit ve a kadar olan küpün hacmiV = a3 dür.Taban yarıçapı r, yüksekliği h olan silindirin hacmi, taban alanı ile yüksekliğinin çarpımına eşittir. V = pr2 . h dir.image0041.gif

Yarıçapı r olan kürenin hacmi

 

image0021.gif                    image0031.gif

 

Düzgün Olmayan Cisimlerin HacimleriDüzgün geometrik yapıda olmayan katı cisimlerin hacimleri, dereceli kaplardaki sıvılardan yararlanılarak bulunur.

 

Bu tür cisimler tamamen sıvı dolu olan bir kaba batırıldığında, sıvıda erimemek şartıyla hacmi kadar hacimde sıvı taşırır. Eğer cisim tamamen batmıyorsa, taşan sıvının hacmi batan kısmın hamine eşit olur.

image0051.gif

Tamamen dolu olmayan dereceli kaptaki sıvıya bir cisim atılırsa, cismin hacmine eşit hacimde sıvıyı yer değiştirir.Eğer katı bir cisim sıvı içine atıldığında çözünüyorsa, cismin gerçek hacmini bulamayız. Çünkü, cismin katı haldeki hacmi ile sıvı haldeki hacmi eşit olmadığı gibi, katı içinde hava boşlukları olabilir ve eridiğinde hava çıkar ve hacim azalır.

Dereceli kapta bulunan kuru kumun üzerine su döküldüğünde, karışımın hacmi, su ve kumun ayrı ayrı hacimlerinin toplamından daha küçük olur. Bunun nedeni, kum tanecikleri arasında hava boşluğu olması ve suyun bu boşlukları doldurmasıdır. Buna göre, kumun gerçek hacmi, karışımın hacminden suyun hacmi çıkarılarak bulunur.

 

Hacim Birimleri

 

Hacim V sembolü ile gösterilir. SI birim sisteminde hacim birimi m3 tür. Pratikte maddelerin hacmini ölçmek için m3 ün alt katları olan cm3 ve dm3 kullanılır. Bir cismin hacmi bulunurken, üç boyutu çarpıldığı için, hacim birimleri de uzunluk birimlerinin küpü olarak ifade edilir.

 

Kütle

 Kütle madde miktarı ile ilgili bir özelliktir. m sembolü ile gösterilir.

Ağırlık ve kütle kavramları birbirine karıştırılmamalıdır. Ağırlık gezegenin maddeye uyguladığı kütle çekim kuvvetidir. Kütleleri eşit olan cisimlerin farklı gezegenlerde ağırlıkları eşit olmayabilir. Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür, ağırlık ise dinamometre denilen yaylı kantarla ölçülür.

 

Eşit Kollu Terazi

 Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür. Eşit kollu terazi moment prensibine göre çalışır. Eşit kollu terazinin kolları eşit uzunlukta ve kefeleri özdeştir.

 

Eşit kollu terazinin duyarlılığını artırmak için binici denilen bir alet kullanılır. Ölçülebilecek en küçük kütle, o terazinin duyarlılığını gösterir. Binicinin kütlesi m gram ve terazinin bir kolu N tane eşit bölmeye ayrılmış ise,image0061.giforanı, binicinin bir bölme hareketi durumunda

sağlayacağı katkının gram karşılığını verir. Ayrıca bu değer terazinin duyarlılığına eşittir.

image007.gif

Binici sağ koldaki kefeye doğru 1 bölme kaydırılırsa, sağ kefeyeimage0061.gifkadar gram ilave edilmiş olur. Binici 5. bölmede iken katkısı iseimage008.gifkadar olur.

Binicinin ardışık bir bölme yer değiştirmesi 1 gram karşılık geliyor denilirse,image009.gifolarak verilmiş demektir.

Ağırlık

 Yeryüzünden belli bir yükseklikten serbest bırakılan cisimler yer yüzeyine doğru düşerler. Bu durum cisimlere yere doğru bir kuvvet uygulandığını gösterir.

Bir cisme, bulunduğu noktada etki eden kütle çekim kuvvetine o cismin ağırlığı denir.

Ağırlık vektörel bir büyüklük olup, dinamometre denilen yaylı kantarla ölçülür. Ağırlık kuvvetinin yönü daima dünyanın merkezine doğrudur. Kütlesi m olan bir cismin ağırlığı,

G = m . g                                  image010.gif

eşitliği ile hesaplanır. Buradaki g, yerçekim ivmesidir.

 

Özkütle

 Bir maddenin birim hacminin kütlesine o maddenin özkütlesi denir.

 

image011.gif

 

Kütle m, hacim V, özkütle d ile gösterilmek üzere image012.gif olur.

SI birim sisteminde özkütle birimi kg/m3 dür. g/cm3 de özkütle birimidir. Aynı şartlarda özkütle, maddeler için ayırt edici özelliktir. Şekildeki grafiklere göre, katı ve sıvı maddelerin sıcaklığı sabit kalmak şartı ile kütle ile hacmi doğru orantılıdır. Kütle – hacim grafiğinde doğrunun eğimi özkütleyi verir. 

 image013.gif

 

Özkütle, maddelerin hacmine ve kütlesine bağlı değildir. Hacim arttıkça kütle de artar, veya kütle arttıkça hacim de artar ve özkütle sabit kalır.Maddelerin özkütleleri iki nedenden dolayı değişebilir.1. Kütle sabit kalmak şartıyla, basıncın etkisiyle hacmi değişen maddelerin özkütlesi değişebilir. Basınçla madde sıkıştırılıp hacmi azaltılırsa özkütlesi artar.2. Sıcaklık ve basınç sabit iken kütle ve hacim doğru orantılı olarak değişir. Kütle sabit iken sıcaklık etkisiyle hacim değişikliği olursa, özkütle değişir. d=m/V bağıntısına göre, bir cismin sıcaklığı artarsa, hacmi de artar. Kütle sabit kalmak şartı ile hacim artarsa özkütle azalır. Sıcaklık azalırsa hacim azalır ve özkütle artar.

 

Kütle ile hacim doğru orantılı değil de şekildeki gibi değişiyorsa, eğim dolayısıyla da özkütle artıyor demektir. Bu da kütle ile hacim artarken aynı zamanda sıcaklık azalıyor demektir.

image014.gif

Eğer kütle hacim grafiği şekildeki gibi değişiyorsa, kütle ve hacim artarken sıcaklık da artıyor, dolayısıyla özkütle azalıyor demektir.

image015.gif

Sıcaklık özkütleyi etkileyen bir faktör olduğu için ,maddenin aynı sıcaklıktaki özkütleleri karşılaştırılabilir farklı sıcaklıklarda özkütleleri eşit olan iki cismin , aynı sıcaklıktaki özkütleleri eşit olmaz

Özağırlık

 Bir maddenin birim hacminin ağırlığına özağırlık denir.

 

 

image016.gif

 

Karışımın Özkütlesi

 Birbirine türdeş olarak karışabilen aynı sıcaklıktaki sıvıların karıştırılmasıyla, karışan sıvıların özkütlelerinden farklı özkütleli bir karışım elde edilir. Karışımın özkütlesi, birbirine karışan sıvıların özkütlelerine ve karışma oranlarına bağlıdır.İki ya da daha fazla sıvının karıştırılmasıyla meydana gelen karışımın özkütlesi,

 image017.gif

 

eşitliği ile bulunur.

 

 

Karışımın özkütlesi, karışan sıvıların özkütleleri arasında bir değer alır. Örneğin d1 ve d2 özkütleli sıvıların karışımlarının özkütlesi dK olsun. Eğer d1>d2 ise karışımın özkütlesi d1>dK>d2 olacak şekilde arada bir değer almak zorundadır. Hangi sıvıdan hacimce fazla karışım olursa, karışımın özkütlesi o sıvının özkütlesine daha yakındır.

image018.gif

Özel DurumlarI. Özkütleleri d1 ve d2 olan sıvılardan eşit hacimde karışım yapılmış ise, karışımın özkütlesi,

  

image019.gif

 

Karışımda özkütlesi büyük olan madde kütlece fazla demektir.II. Karışımı meydana getiren maddelerden eşit kütlede karışım yapılmış ise, karışımın özkütlesi,image020.gifbağıntısı ile bulunur.

Bu tip karışımlarda özkütlesi büyük olan maddeden hacimce az karıştırılmış demektir.

 

SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ

 Sıvı içerisine kısmen veya tamamen batan cisimler sıvı tarafından yukarı doğru itilirler. Bu itme kuvveti, sıvıların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetidir.

Sıvıya batırılan bir tahta parçası yukarı çıkmak ister. Tahta parçasının tamamını batacak şekilde sıvı içinde tutabilmek için üstten bir kuvvet uygulamak gerekir.

Cismi yukarı çıkmaya zorlayan kaldırma kuvveti, cisim tarafından yeri değiştirilen sıvının ağırlığına eşittir. Yeri değişen sıvının hacmi, cismin batan kısmının hacmine eşit olduğundan, kaldırma kuvveti.

image021.gif

Fkal = Vb . rsıvıbağıntısı ile hesaplanır. Burada rsıvı = d . g dir. Yani sıvının özağırlığı, sıvının özkütlesi ile çekim ivmesinin çarpımına eşittir.

image022.gif

Cisimlere uygulanan sıvı kaldırma kuvveti sıvının özkütlesine bağlıdır. Yukarıdaki şekillerde de görüldüğü gibi aynı cismin farklı sıvılardaki konumları farklı olabilmektedir.Sıvı içindeki serbest cisimlere ağırlık kuvveti ile kaldırma kuvveti etki eder. Bu iki kuvvet düşey doğrultuda ve zıt yönlü kuvvetlerdir. Cisimlerin sıvı içinde batmaları veya yüzmeleri yani sıvıdaki durumları bu iki kuvvetin büyüklüğüne bağlıdır.

 

Şekil – I de saf su içine atılan yumurta dibe batar. Suya tuz ilave edilerek karıştırıldığında yumurta Şekil – II deki gibi yüzmeye başlar. Bunun nedeni suya tuz karıştırıldığında suyun özkütlesinin artması ve F = Vb . d . g bağıntısına göre, kaldırma kuvvetinin büyümesi, dolayısıyla bileşke kuvvetin yukarı doğru olması ve yumurtayı yukarı yönde hareket ettirmesidir.

   image023.gif

Yüzen CisimlerSıvıya bırakılan bir cismin hacminin bir kısmı sıvı dışında kalacak şekilde dengede kalıyorsa bu cisme yüzen cisim denir. Cismin yüzebilmesi için özkütlesi sıvının özkütlesinden küçük

(dcisim < dsıvı) olmalıdır.

image024.gif

Yüzen cisim dengede iken cisme uygulanan kaldırma kuvveti ile cismin ağırlık kuvveti büyüklükçe eşit olur. Bir cisim sıvı içine iyice daldırılıp bırakılırsa tekrar bir kısmı sıvı dışında olacak şekilde yüzer. Böyle yüzen cisimlerdeG = FK olduğundan

 image025.gif

bağıntısı elde edilir. Bu bağıntıya göre cismin batan hacminin bütün hacmine oranı, cismin özkütlesinin, sıvının özkütlesinin oranına eşittir.

 

Askıda Kalan Cisimler

Şekildeki gibi hacminin tamamı sıvı içinde olacak biçimde bir yere temas etmeden dengede kalan cisimlere askıda kalan cisimler denir. Cismin askıda kalabilmesi için özkütlesi, sıvının özkütlesine eşit olmalıdır. Bu durumda cisim kabın tabanına bırakılsa bile cismin tabanla irtibatı kesilir. Yani askıda kalan cisim herhangi bir yere temas etmez. Askıda kalan cisim dengede olduğu için cisme uygulanan kaldırma kuvveti cismin ağırlığına (Fk = G) eşittir.

 image026.gif

 

Batan CisimlerÖzkütlesi sıvının özkütlesinden büyük olan (dC > dS) cisimler sıvıya bırakıldığında bir engelle karşılaşıncaya kadar yoluna devam ederler. Bu tür cisimlere batan cisimler denir.

Batan cisimlerin ağırlık kuvveti cisme etki eden

image027.gif

kaldırma kuvvetinden daha büyüktür (Fk < G).

ÖZEL DURUMLAR

 

1. Bir cismin aynı sıvı içinde hacminin tamamı batmak şartıyla kaldırma kuvveti cismin sıvı içindeki derinliğine bağlı değildir.

2. Sıvı içine daldırılan bir cisim, havadaki ağırlığına göre, görünen ağırlığı kaldırma kuvveti kadar hafifler. Şekilde sıvı içindeki cismin görünen ağırlığı

T = G – FK dir.

 image028.gif

3. Katı bir cisim kendi sıvısında yüzüyorsa, cisim eridiğinde sıvı seviyesi değişmez. Örneğinimage029.gifsu içinde olan buz eridiğinde, kaptaki su düzeyi değişmez.

 

image030.gif

 

4. Özkütlesi sıvınınkinden küçük ya da sıvınınkine eşit olan cisimler, taşma seviyesine kadar olan sıvıya bırakıldıklarında ağırlıkları kadar ağırlıkta sıvı taşırırlar. Dolayısıyla kabın toplam ağırlığı değişmez.

Özkütlesi sıvınınkinden büyük olan bir cisim bırakılırsa, cisim batar ve taşan sıvının hacmi cismin hacmine eşit olmasına rağmen sıvının özkütlesi cismin özkütlesinden küçük olduğundan kap ağırlaşır.

 image031.gif

 

5. Şekildeki eşit kollu terazinin sol kefesinde gram, sağ kefesinde ise içinde sıvı olan kapla denge sağlanıyor. Daha sonra ipe bağlı bir cisim sıvı içine daldırılarak asılıyor. bu durumda cisme sıvı tarafından kaldırma kuvveti uygulanır (etki), cisim ise sıvıya aşağı yönlü eşit büyüklükte tepki gösterir. Dolayısıyla terazinin dengesi bozulur. Dengenin yeniden sağlanması için sol kefeye kaldırma kuvvetine değerce eşit ağırlıkta cisim konulmalıdır.

image032.gif

6. Gazlarda, sıvılar gibi cisimlere kaldırma kuvveti uygular. Bu kaldırma kuvvetinin değeri sıvılarda olduğu gibi cisim tarafından yeri değiştirilen havanın ağırlığına eşittir. Havanın kaldırma kuvvetiFK = VC . dhava . gbağıntısından hesaplanır.Bu bağıntıya göre, hacmi büyük olan cisimlere hava tarafından uygulanan kaldırma kuvveti de büyük olur.

 • Bir cismin ağırlığı, havanın kaldırma kuvvetinden büyük ise, cisim yere doğru düşer. GC > FK
 • Bir cismin ağırlığı, havanın kaldırma kuvvetine eşit ise, cisim havada askıda kalır.GC = FK
 • Bir cismin ağırlığı havanın kaldırma kuvvetinden küçük ise, cisim yükselir. GC<FK
 • Şekil – I de hava ortamında eşit kollu terazinin kollarına asılarak hacimleri farklı cisimler dengeleniyor. Hava boşaltıldığında terazi Şekil – II deki durumu alıyor. Çünkü hava ortamında, hacmi büyük olan cisme daha fazla kaldırma kuvveti uygulanır. Hava dışarı alındığında bu kuvvet ortadan kalktığı için hacmi büyük olan cisim aşağı iner.

 image033.gif

Eğer havasız ortamda aynı terazi dengelendikten sonra hava ortamına çıkarılsaydı, bu durumda da hacmi büyük olan cisim yukarı kalkardı.

7. Kaldırma kuvveti cismin batan kısmının hacim merkezine uygulanır. Şekilde yarısı sıvıya batmış eşit bölmeli türdeş çubuğun batan iki bölmeli kısmının ortasına kaldırma kuvveti uygulanır. 

  image034.gif

 

alıntıdır.

 

Reklamlar

71 Responses to MADDE VE ÖZELLİKLERİ

 1. rana dedi ki:

  ödev indir mek istiyok ya

 2. aybars dedi ki:

  gerçekten çok öemli bilgiler emegin için saol

 3. emre dedi ki:

  selam

 4. ali dedi ki:

  çok güzel bir site

 5. ZİŞAN dedi ki:

  sizi çok beyeniyorum

 6. ZİŞAN dedi ki:

  çok güzel bir site

 7. _MaNyAq_CoCuq dedi ki:

  yaa ödevi nasıl indiricez hocam ya ßuLamadım ßi türLü ßilen warsa yazsın plssssssssssss

 8. AKKA dedi ki:

  bu kadar detaylı bilgiler vermeniz ne hoş.kendimizi geliştirmemizde çok yardımcı oluyorsunuz.teşekkürler

 9. can dedi ki:

  siteniz çok güzel tşk.ler ödevimi çıkardım byy

 10. can dedi ki:

  rana sen kimsin? yoksa bizim sınıftaki ronayimi? cvp bekliyorum

 11. muhammed dedi ki:

  busite çokgüzel biyermiş bütün ödev siteleri para ile millet kafayı para ile bozmuş. çok güel olmus emeğinize sağlık. ALLAH razı olsun……………..

 12. rccmr dedi ki:

  kim yaptıysa ellerine sağlık çok çok teşekkürler kaldırma kuvveti öedvimi yaptım ;)

 13. enes ç. dedi ki:

  nasıl insan kare küpün özelliklerini koyar ben ödevimi
  yapıcam şimdi çok saçma bi şey

 14. RaGıP dedi ki:

  YA TEK KELİMEYLE SÜPER SİZİ TEBRİK EDİYORUM SAYGILARIMLA RaGıP

 15. FuRkaN dedi ki:

  ya ben bu sıteye gıcık oldum a.q bu rada ıstedıgım seyı bulamadım ne yazıcıdan cıkarabılıyom alla alla :(

 16. tuğçe dedi ki:

  yaa ebn siteyi çok begeniyom ama eseyyy ben aradaıgımıu bulamadım ya kaldırma kuvvetininin formüllerinini çıkarın banaaaa

 17. kerem dedi ki:

  arkadaşlar banada KİMYA – MADDE VE ÖZELLİKLERİ lazım olan varsa msn imi ekleye bilir

  nefret_turn_into_ceza@hotmail.com

 18. büşra dedi ki:

  ya bie öss de çıkmış soruları koysaydınız ya

 19. safak dedi ki:

  gerçekten çok başarılı olmuş setup ta biraz zorladı ama gerçekten de hakkını aldım…
  Teşekkürler ebrar.worldpress iyi çalışmalar diliyorum

 20. safak dedi ki:

  Fakat ilgimi çeken birşey oldu sitenin başlangıç logosu katilbalina.ebrar vs…Fakat ismi çok vahşi geldi…Site aşırı din içerikli biraz daha gençlere yönelik çalışmalarda koyarsanız daha mutlu olur ve siteyi daha çok ziyaret ederiz bu görüşümü size sunmaktan çekinmedim çünkü beni destekleyeceğinize inanıyorum…İçerikler çok kaliteli fakat dine aşırı meillenmede var bunu göz ardı etmemek gerekir önereceğim birazdaha içerik(fıkra,şarkı sözleri,eğlence) gibi içerikler koyarsanız sevinirim tabiki sitenin kuruluş amacını anladım bu bir yardım sitesi eğlence değil ama genede biraz düşünmek gerekir hem giren şahıs tarafından eğlenceli bulunur hemde sizin açınızdan daha çok insan çekme yöntemi olabilir teşekkürler tekrar iyi çalışmalar
  Ş.EFE

 21. can dedi ki:

  inorganik besinler nedir

 22. feruze dedi ki:

  keşke sorular da sorulsaymış ama güsel gerçkten

 23. esrarengiz dedi ki:

  geometrik şelilerin özellikleri

 24. mercan dilara dedi ki:

  ALLAH RAZI OLSUN ÇOK İİ ÇALIŞTIM İNŞALLAH SINAVDA BAŞARILI OLURUM

 25. gözde dedi ki:

  bnce berbat bi site yapmışsınız ya bişi bulamadım ödevimle ilgili ya of ya

 26. gözde dedi ki:

  ya bnce çk gsl bi site

 27. gözde dedi ki:

  bnde ipeğin dediinie katılıom valla ha

 28. dilek dedi ki:

  güzel bir site olmuş. ödewimizi yine de yapabiliyoruz.teşekkürler……..

 29. ecem genç dedi ki:

  yaavv bu kadar karışık bi site görmedim hayatımda bu ne yaa

 30. ecem genç dedi ki:

  güzel içeriklide ama bide düzenliyebilseniz

 31. NAZ dedi ki:

  site süper ama şuraya öss de çıkmış soruları yazsaydınız daha ii olurdu ama yine güzel

 32. NAZ dedi ki:

  site süper ama şuraya öss de çıkmış soruları da yazsaydınnız ödevim tamamlancaktı ama yine de ii bir site

 33. eserim dedi ki:

  ya lütfen madde ve özellikleri ile ilgili öss de çıkmış sorular koyun çok siteye gerekli

 34. esmerim dedi ki:

  gerekli hemen siteye yerleştirsenin öss sorularını madde ve özellikleri konusuyla ilgili soru ve çözümleriyle beraber

 35. yağmur dedi ki:

  çok güzel bir site ama aradığımı bulamadım yine de tşk

 36. sanane dedi ki:

  ya tmm site güzel ama bide kopyalansa daha bi güzel olcak

 37. jale dedi ki:

  oh… şükür indirdim ödevi

 38. cadı dedi ki:

  çok güzel site olmuş ellerine sağlık cnm

 39. bilge dedi ki:

  ya iyide ben bunları aramıyorum ki bunlar çıkıyo
  hani suyun özel durumları var ya +4 derece filan onları arıyorum ya biri yardımcı olsun LÜTFENNN

 40. eren dedi ki:

  of bbeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

 41. ebru dedi ki:

  siteniz iii teşekkrler ödevimi buldum saolun byee :)

 42. Byn_Uqala dedi ki:

  Güsel qardeshim ama biras daha geliştirebilirsin tşkler BYE!!!!

 43. gamze dedi ki:

  bence süper bi site aradığımı buldum ve 100 aldım saolun ya teşekkürler

 44. ece dedi ki:

  ya bence çok süper bi site zaten sbs den 442 almıştım bu ödevde benim için çok önemliydi çünkü hocalar not verrecekler buda doğal olarak sbs puanlarınıda etkiliyo süper bi ödev oldu teşekkürler

 45. esra dedi ki:

  bende şafak’a katılıyorum ama yaptıgınız site çok hoş olmuş tebrikler ellerinize saglık bence en fazla ağırlıgı şarkı sözlerine vemrlisiniz o zaman ben bu siteden hiççıkmam ve size daha fazla ziyeretçi getiririm çünkü arkadaşlarımda benim gibi şarkı ve şarkı sözü manyagı ellerinize saglık (umarım önerilerimizi dikkate alırsınız)

 46. seda nur dedi ki:

  yaaaaaaaaaaaa ama bnim istediğim yokki offffffffff

 47. seda nur dedi ki:

  ofofofofofofof bnim istediğim konu diiil bunlar ya:::::::::::::::::::::::::::S:S:S:

 48. melek ayfer dedi ki:

  ya cok guzel olmus valla benı kurtardı kım yazdıysa bu yazıyı ama hoca grafıkte ıstedı hıc bır yerden bulamadım bırazda grafık olsaydı yemın edıyorum DUA ederdım sımdıde edıyorum elınıze saglık yazmaktan elım koptu ama degdı tesekkur edıyorum msn adresım ay.fer@windowslive.com ekle konusalım bu yazıyı yzan dahı kımmıs merak ettım acıkcası

 49. bu yazıyı yazan dahıyı cok merak edıyorum benı ekşle konusalım

 50. sıla dedi ki:

  benimmmmm istdediğim yokkiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

 51. çiğdeem dedi ki:

  aynen katılıyorum sıla

 52. sonfilmizle dedi ki:

  super paylasım eline saglık

 53. repcolic dedi ki:

  ARKDŞLRA KTLYOM COK İİİİİ

 54. MİZGİN dedi ki:

  madde ve özelikleri

 55. Diyor ki dedi ki:

  çk teşkür ederim emeğinize sağlık

 56. NiqhtmarE dedi ki:

  Hacı bunu indirmenize gerek yokki … MS Word veya Openoffice ile bu yazı ve sekilleri kopyala(CTRL +C) Sonra word’a veya openoffice’a YapıstıR…(CTRL + V)

  Bu arada cidden tesekkur ederim diger sitelerde bi kac tane bulamadıgım konular wardı.Ayrıcada bunda grafikde war cikti aldım ben direk xD.

 57. asi dedi ki:

  teşekkür ederim çok yardımcı oldu

 58. meltem dedi ki:

  karışım özkütlesiyle ilgili problemler de olsa tam bi anlatım olabilirdi..

 59. ikinci el eşya dedi ki:

  Bundan Daha İyi Açıklama Olamaz Bence Güzel Site

 60. ela dedi ki:

  sizin sayenizde ödevlerimizi yapabilioz teşekkürler:d:d:d

 61. eren dedi ki:

  teşkür ederim birazda güzel olursa iyi olurudu

 62. eren dedi ki:

  güzel tşkür

 63. begüm dedi ki:

  yyaaaa şey çok büyük maddelerin kütleleri nasıl ölçülür lütfen cevap verin ödevim pazartesiye unutmuşum

 64. eylül dedi ki:

  bence güzel degil

 65. asrın dedi ki:

  yaa n biçim bir şeymiş bu çok beğendim harikaa…Hayatımda büle bişi görmedim gerçekten mükemmell=)

 66. gdnfy dedi ki:

  işime yarar bilgi yok

 67. feyza dedi ki:

  süperrrr…

 68. yağmur dedi ki:

  ben sizden kısa bişey istedim siz ne yaptınız dünya kadar yazı bu ne yağ

 69. alparslan dedi ki:

  çok yararlı bilgiler .çalışıyorum tamda konumuz . biraz çalışıyımda fende bi yükselişim olsun :)

 70. Orhan Bildik dedi ki:

  GÜZEL BİR SİTE TŞKLER ÖDEVİMİ BURDAN ALDIM

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: